Tin hoạt động
Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo công tác tháng 11/2017
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 9/11/ 2017, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 11/2017.
 
Trong tháng 10/2017, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Trong tháng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết điều động, bổ nhiệm ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang về KTNN và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm quan hệ hợp tác giữa KTNN Việt Nam với KTNN Lào; Tổng Kiểm toán nhà nước đã kết thúc tốt đẹp việc tham dự Đại hội ASEANSAI lần thứ 4 tại Lào; Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ đã cho ý kiến đối với báo cáo của KTNN về một số bất cập, hạn chế về cơ chế, chính sách qua kết quả kiểm toán các dự án BOT, BT và công tác cổ phần hóa, liên doanh, liên kết.
 
Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/2017 của toàn Ngành, Tổng Kiểm toán nhà chỉ đạo:
 
Các KTNN chuyên ngành và khu vực: Đẩy nhanh tiến độ phát hành Báo cáo kiểm toán (BCKT) đối với các cuộc kiểm toán đã kết thúc; tiếp tục đôn đốc các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc, kịp thời kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2016 đối với niên độ ngân sách năm 2015; kết thúc các cuộc kiểm toán trước 30/11/2017 theo đúng Phương án kiểm toán năm 2017 được phê duyệt tại Quyết định số 230/QĐ-KTNN ngày 16/02/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước.
 
KTNN khu vực VI chủ động xử lý dứt điểm sự cố tại Trụ sở đơn vị. 

Vụ Tổng hợp:
Phối hợp với các đơn vị đẩy nhanh tiến độ phát hành BCKT; tiếp tục phối hợp với Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán (KSCLKT), các KTNN chuyên ngành, khu vực đẩy nhanh tiến độ trả lời kiến nghị, khiếu nại của các đơn vị được kiểm toán; hoàn thiện KHKT năm 2018 theo ý kiến của Quốc hội, các cơ quan có liên quan trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành vào đầu tháng 12/2017; trình Tổng Kiểm toán nhà nước dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN với Thanh tra Chính phủ (sửa đổi); khẩn trương tổng hợp kết quả kiểm toán đối với Chuyên đề quản lý và sử dụng đất dự án khu đô thị để làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Xây dựng nhằm kiến nghị với Chính phủ hoàn thiện cơ chế và bịt lỗ hổng chính sách.
 
Vụ Chế độ và KSCLKT: Tiếp tục thực hiện KSCLKT theo kế hoạch; phối hợp với các đơn vị trả lời các kiến nghị, khiếu nại; tiếp tục triển khai kế hoạch soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2017; phối hợp với các đơn vị để trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán doanh nghiệp, Quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính - ngân hàng; kịp thời tổng hợp kết quả kiểm điểm, rút kinh nghiệm về công tác kiểm toán năm 2016 báo cáo lãnh đạo KTNN theo nội dung tại Công văn số 1254/KTNN-CĐ ngày 27/9/2017; khẩn trương tổng hợp kết quả kiểm toán đối với Chuyên đề công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng và quỹ lương để làm việc với Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung ương.
 
Vụ Tổ chức cán bộ: Trình Tổng Kiểm toán nhà nước , Ban Cán sự Đảng phương án luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái theo Nghị quyết số 36-NQ/BCS của Ban cán sự Đảng, tiếp tục rà soát các trường hợp đã luân chuyển, điều động trên 3 năm báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước có phương án giải quyết, bố trí; tổng hợp trình Ban cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định phê duyệt quy hoạch công chức lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2026; tiếp tục hoàn thiện xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của KTNN; trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của KTNN (thay thế) sau khi lấy ý kiến các đơn vị; ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của KTNN (sửa đổi) và Quy định về tổ chức cấp chứng chỉ KTVNN; chuẩn bị tổ chức kỳ thi ngạch Kiểm toán viên năm 2017; chủ trì, phối hợp với Văn phòng KTNN hướng dẫn cụ thể về bình xét thi đua, khen thưởng đối với công chức biệt phái. 
 
Vụ Pháp chế: Tiếp tục bám sát việc ban hành Nghị quyết của UBTVQH quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN năm 2015 và Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN; tiếp tục đôn đốc các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Chương trình xây dựng văn bản quản lý năm 2017 của KTNN đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; tiếp tục chủ trì, phối hợp Vụ Tổng hợp và Vụ Chế độ và KSCLKT nghiên cứu và xây dựng văn bản hướng dẫn các đơn vị trong ngành trong việc tổ chức kiểm toán đối với các doanh nghiệp tư nhân liên quan đến hoạt động kiểm toán của KTNN.
 
Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán: Tiếp tục tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch; biên soạn tài liệu bồi dưỡng các ngạch KTV, kỹ năng kiểm toán NSNN; thẩm định các Chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch; tổ chức Tọa đàm khoa học đề tài cấp Bộ "Nội dung và phương pháp đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong kiểm toán đầu tư công".
 
Trung tâm Tin học: Hoàn thành lắp đặt hệ thống hội nghị truyền hình tại Trụ sở KTNN cơ sở II; hoàn thiện Đề án Nâng cao an toàn bảo mật thông tin trên môi trường mạng của KTNN giai đoạn 2017 - 2020 theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước; tiếp tục thực hiện các gói thầu xây dựng Phần mềm Số hoá và quản lý hồ sơ kiểm toán điện tử, Cổng thông tin điện tử KTNN và các cổng thành phần, Phần mềm Quản lý cán bộ; trình lãnh đạo KTNN đưa vào sử dụng Phần mềm Quản lý tiến độ và theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán, Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc, Phần mềm Hỗ trợ lập báo cáo kiểm toán (lĩnh vực doanh nghiệp). 
 
Vụ Hợp tác quốc tế: Chuẩn bị chu đáo Đoàn Tổng Kiểm toán nhà nước dẫn đầu thăm song phương KTNN Anh; tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị Đại hội ASOSAI 14, trong đó hoàn thiện kịch bản chi tiết cho từng hoạt động được giao của các Tiểu ban; hoàn thiện Bộ nhận diện ASOSAI 14 và tổ chức họp báo giới thiệu Bộ nhận diện ASOSAI 14; chuẩn bị tổ chức họp Ban Tổ chức Đại hội ASOSAI 14 lần thứ 2; liên hệ tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm tại KTNN Trung Quốc về công tác lễ tân - khánh tiết... Tổ chức đoàn tham dự khóa đào tạo toàn cầu của INTOSAI về kiểm toán môi trường tại Ấn Độ; tiếp tục hoàn thiện dự thảo Chương trình đào tạo về kiểm toán môi trường và dự thảo Hướng dẫn kiểm toán môi trường.  
 
Thanh tra KTNN: Tiếp tục triển khai các đoàn thanh tra theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt; tăng cường thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo theo quy định.
 
Văn phòng KTNN: Trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc về lập Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và xây dựng chương trình công tác năm 2018, trong đó dự kiến tổ chức tổng kết Ngành vào ngày 15/01/2018, các đơn vị phải hoàn thành công tác tổng kết của đơn vị trước ngày 10/01/2018; hướng dẫn tổng kết công tác thi đua và bình xét khen thưởng năm 2017. Cụ thể: Các đơn vị phải hoàn thành công tác đánh giá thi đua trước ngày 25/12/2017; Văn phòng phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ hướng dẫn cụ thể về bình xét thi đua, khen thưởng đối với công chức biệt phái; hoàn thành phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất cho 05 đơn vị thuộc KTNN; tổ chức thực hiện hợp đồng cung cấp nội thất đồ rời đã ký kết; đẩy nhanh tiến độ may đo trang phục của KTNN; tổ chức in sổ công tác và lịch treo tường năm 2018 của KTNN; tiếp tục quyết toán kinh phí 5% với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ; trình ban hành Thông báo xét duyệt quyết toán cho các đơn vị trong ngành; xây dựng phương án phân bổ dự toán năm 2018 cho các đơn vị trực thuộc; chuẩn bị chu đáo cho công tác nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận, quản lý, vận hành Trụ sở KTNN cơ sở II trước ngày 10/01/2018; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình.
 
Các đơn vị truyền thông của KTNN: Tiếp tục đăng tin, bài tuyên truyền về Luật KTNN, hoạt động của KTNN; tuyên truyền các cuộc kiểm toán chất lượng vàng năm 2016; kết quả kiểm toán năm 2016 của Ngành và các vấn đề hoàn thiện pháp luật trong việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; tiếp tục thực hiện chuyên mục Hướng tới Đại hội ASOSAI lần thứ 14 năm 2018.
 
Ban quản lý dự án ĐTXD chuyên ngành: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án ĐTXD Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Dự án ĐTXD Phân hiệu phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Dự án ĐTXD Trụ sở KTNN khu vực I; tiếp tục phối hợp với KTNN khu vực XIII làm việc với các cơ quan của UBND tỉnh Đồng Nai để làm thủ tục giao đất và lập Dự án xây dựng trụ sở KTNN khu vực XIII. 
 
Ban quản lý dự án CNTT của KTNN: Tiếp tục tổ chức triển khai gói thầu số 01 và triển khai gói thầu số 02 và 03 theo hợp đồng đã ký; tiếp tục phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ kiện toàn bộ máy tổ chức, hoàn thiện Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban. Riêng Phần mềm hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán lĩnh vực dự án đầu tư phải đưa vào thử nghiệm trước ngày 31/3/2018 và ứng dụng chính thức trước 30/6/2018./.

Ngọc Bích
Các bài đã đăng