Tin hoạt động
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Xây dựng chương trình kiểm toán dự án đầu tư”
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 13/11/2017, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Xây dựng chương trình kiểm toán dự án đầu tư” do Ths. Trương Văn Tạo và Ths. Vũ Duy Bắc - KTNN chuyên ngành IV đồng chủ nhiệm. GS, TS Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Tham dự có các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu và thành viên của Ban đề tài.

Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài, ông Trương Văn Tạo – chủ nhiệm đề tài cho biết, hiện nay, với một hệ thống quy trình kiểm toán nói chung và kiểm toán dự án đầu tư nói riêng đã được ban hành, công tác kiểm toán dự án đầu tư của KTNN ngày càng được hoàn thiện và nâng cao. Tuy nhiên, với đặc thù trong lĩnh vực kiểm toán dự án đầu tư, phải chịu tác động ảnh hưởng của nhiều chính sách, quy định chung và các quy định đặc thù riêng có của từng dự án thì việc vận dụng quy trình kiểm toán cũng còn những khó khăn nhất định. Do vậy, đề tài “Xây dựng chương trình kiểm toán dự án đầu tư” được tập thể tác giả lựa chọn có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán của KTNN trong công tác kiểm toán ngân sách địa phương.

Đề tài: “Xây dựng chương trình kiểm toán dự án đầu tư” được kết cấu gồm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận chương trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình; Chương 2 - Thực trạng hệ thống văn bản quy định về kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình của kiểm toán nhà nước; Chương 3 - Nội dung chương trình thực hiện kiểm toán đối với dự án đầu tư xây dựng công trình.

Nhóm tác giả đã tiếp cận, phân tích nội dung đề tài thông qua việc sử dụng các phương pháp truyền thống như: thống kê, phân tích, tổng hợp, đánh giá từ thực tế hoạt động kiểm toán đầu tư của KTNN. Các vấn đề được nghiên cứu từ lý luận đến thực tiễn bám sát với quá trình ban hành và áp dụng hệ thống các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm toán đầu tư của KTNN Việt Nam và đặc điểm của đầu tư dự án.

Về lý luận, đề tài đã nghiên cứu những vấn đề chung về dự án đầu tư và đặc điểm của dự án đầu tư ảnh hưởng đến công tác kiểm toán; trình bày những quan điểm, khái quát về khái niệm, nội dung chương trình kiểm toán. Về thực tiễn, đề tài đã nghiên cứu, phân tích thực trạng công tác kiểm toán, rút ra những hạn chế, thiếu sót trong công tác kiểm toán dự án đầu tư trong những năm qua cũng như những hạn chế thiếu sót đối với hệ thống văn bản hướng dẫn kiểm toán dự án đầu tư làm cơ sở cho việc thiết kế, xây dựng nội dung chương tình kiểm toán dự án đầu tư. 

Theo nhận xét của Hội đồng khoa học, đề tài đã nêu được các thủ tục và các bước thực hành cụ thể ứng với từng nội dung, nhiệm vụ cụ thể của kiểm toán đầu tư để qua đó có thể hình thành nên ý kiến kiểm toán, kết luận kiểm toán. Việc nhóm nghiên cứu đã phân loại, chia nhỏ các nội dung, nhiệm vụ kiểm toán đầu tư cụ thể, cố gắng cụ thể hóa chi tiết các nội dung gắn với đặc điểm đặc thù của hoạt động đầu tư, minh họa tình huống thường gặp có thể giúp cho các kiểm toán viên có thể triển khai tác nghiệp hoạt động kiểm toán đầu tư khá thuận lợi. Do vậy, đề tài có khả năng tiếp tục phát triển và có tính ứng dụng và triển vọng ứng dụng trong thực tế.

Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa giá trị của đề tài, các thành viên trong Hội đồng khoa học đề nghị các tác giả nghiên cứu, xem xét một vài nội dung như: Chỉ nêu một số đặc điểm đặc thù của dự án đầu tư xây dựng công trình, đồng thời nghiên cứu sắp xếp và gộp một số đặc điểm: 05 và 07: Dự án đầu tư xây dựng công trình liên quan đế nhiều chủ thể và rất phức tạp; 08 và 09: Dự án đầu tư xây dựng công trình thường có vốn đầu tư lớn, thời gian thực hiện trong thời gian dài. Đối với Chương III “Nội dung Chương trình thực hiện kiểm toán đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình”, đề nghị Ban chủ nhiệm nghiên cứu, bổ sung với từng nội dung, nhiệm vụ kiểm toán chi tiết cần có các lưu ý đối với các dự án đặc thù như Dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi, dự án PPP, dự án của các Tập đoàn/Tổng công ty (sử dụng nguồn vốn tự có, vốn vay) và lưu ý theo từng hình thức Hợp đồng xây dựng (theo tính chất, nội dung công việc hợp đồng xây dựng; theo hình thức giá hợp đồng; theo mối quan hệ của các bên tham gia trong hợp đồng)... để Chương trình đáp dừng là tài liệu hướng dẫn cho Kiểm toán viên, đặc biệt là Kiểm toán viên mới vào nghề. 

Trong phụ lục chương trình kiểm toán chi tiết có trình bày nội dung kiểm toán đối với các dự án BOT, BT và BLT, do vậy cần trình bày khái quát bổ sung thêm các nội dung về: Hình thức thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư quy định tại Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ (BOT, BT và BLT); Những điểm khác biệt cơ bản trong công tác kiểm toán dự án đầu tư thông thường so với hình thức BOT, BT, BLT... 

Ngoài ra, Hội đồng khoa học đã tham gia một số ý kiến cụ thể về mặt khái niệm, thuật ngữ, kết cấu đề tài để Ban chủ nhiệm đề tài cân nhắc, xem xét. 

GS. TS Đoàn Xuân Tiên - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cầu về nội dung và hình thức của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ; đề tài có giá trị thực tiễn cao, là cơ sở cho việc nghiên cứu ban hành quy định, ban hành tài liệu, cẩm nang hướng dẫn kiểm toán dự án đầu tư. Để nâng cao hơn nữa giá trị của đề tài, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu yêu cầu nhóm tác giả hoàn thiện đề tài trên cơ sở tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng.

Đề tài đạt điểm bình quân 87,3/100 và được Hội đồng nghiệm thu xếp loại xuất sắc./.

Hà Linh

Các bài đã đăng