Tin hoạt động
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Xây dựng cẩm nang kiểm toán chi đầu tư xây dựng cơ bản trong kiểm toán ngân sách địa phương”
(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều 10/11/2017, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học của Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở "Xây dựng cẩm nang kiểm toán chi đầu tư xây dựng cơ bản trong kiểm toán ngân sách địa phương" do Kỹ sư Hoàng Tùng – KTNN khu vực IX làm chủ nhiệm đề tài.TS Lê Đình Thăng - Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.
Toàn cảnh buổi nghiệm thu
 
Theo Ban chủ nhiệm Đề tài, thời gian qua việc thực hiện nhiệm vụ kiểm toán lĩnh vực chi đầu tư ngân sách địa phương (NSĐP), Kiểm toán viên chủ yếu vận dụng kiến thức và kinh nghiệm thực tế; chưa có tính hệ thống cao, chưa áp dụng được đầy đủ những kinh nghiệm và kỹ năng kiểm toán phù hợp để phát hiện, đánh giá sai phạm, để từ đó đưa ra kiến nghị mang tính kịp thời và phù hợp hơn. Vì vậy việc xây dựng cẩm nang phục vụ cho công tác kiểm toán đối với lĩnh vực chi đầu tư NSĐP là rất cần thiết đối với Kiểm toán viên.
 
Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài là: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về công tác quản lý đầu xây dựng cơ bản (XDCB) và kiểm toán chi đầu tư XDCB trong quyết toán NSĐP; Đánh giá thực trạng công tác kiểm toán chi đầu tư NSĐP của KTNN khu vực IX thực hiện trong thời gian qua để rút ra những mặt đã làm được và những tồn tại, hạn chế; Phân tích các nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế để làm cơ sở kiến nghị các giải pháp hoàn thiện; Xây dựng cẩm nang kiểmtoán chi đầu tư NSĐP.
 
Ngoài phần mở đầu, Đề tài kết cấu thành 2 chương: Những vấn đề chung về chi đầu tư XDCB trong chi NSĐP và kiểm toán chi đầu tư XDCB (Tổng quan về chi đầu tư XDCB trong chi NSĐP; Những vấn đề chung về kiểm toán chi đầu tư XDCB trong kiểm toán chi NSĐP; Thực trạng kiểm toán chi đầu tư XDCB trong kiểm toán chi NSĐP); Xây dựng cẩm nang kiểm toán chi đầu tư XDCB trong kiểm toán chi NSĐP: Sự cần thiết phải xây dựng cẩm nang; Định hướng, nguyên tắc xây dựng; Xây dựng cẩm nang kiểm toán chi đầu tư XDCB trong kiểm toán chi NSĐP; Điều kiện tổ chức thực hiện.
 
Nhận xét về đề tài, các thành viên của Hội đồng nghiệm thu cho rằng nội dung kiểm toán chi đầu tư luôn là một trong những nội dung quan trong trọng kiểm toán NSĐP. Việc nghiên cứu Đề tài là cần thiết, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của KTNN trong lĩnh vực kiểm toán NSĐP. Đề tài đã hệ thống hóa được những vấn đề chung về chi đầu tư XDCB trong chi NSĐP và kiểm toán chi đầu tư XDCB trong NSĐP; Xây dựng được cẩm nang kiểm toán chi đầu tư XDCB trong kiểm toán NSĐP và các điều kiện thực hiện.
 
Đề tài có giá trị về cả lý luận và thực tiễn có thể đưa vào ứng dụng thực tế để nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán chi đầu tư XDCB trong kiểm toán NSĐP.
 
Về một số nội dung cần hoàn thiện của Đề tài, các thành viên Hội đồng cho rằng: Cần chỉnh sửa đối tượng, phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Đề tài gắn với tên Đề tài và mục tiêu nghiên cứu của Đề tài; Các chương của Đề tài cũng cần cân đối cho phù hợp hơn; Cần chuẩn xác, thống nhất một số thuật ngữ trong Đề tài; Cần rà soát lại việc trích dẫn một số văn bản đã hết hiệu lực. Danh mục tài liệu tham khảo cần cập nhật văn bản mới thay thế các văn bản đã hết hiệu lực; Phần nội dung về tồn tại, hạn chế mới chủ yếu trình bày những tồn tại phát hiện qua công tác kiểm toán dự án đầu tư, chưa tập trung vào những tồn tại trong chi đầu tư.
 
Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng Lê Đình Thăng đánh giá cao nỗ lực của Ban chủ nhiệm đề tài trong việc xây dựng Đề tài. Để hoàn thiện Đề tài, Chủ tịch Hội đồng Lê Đình Thăng đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài: Chỉnh sửa các khái niệm tại chương I (Chi NSĐP; Chi đầu tư XDCB; Quyết toán NSĐP); Làm rõ, bổ sung các nội dung kiểm toán quyết toán chi XDCB trong kiểm toán NSĐP (Kiểm toán chi XDCB; Tổng hợp quyết toán nguồn vốn chi NSĐP; Kiểm toán quyết toán công trình); Đối với những nội dung liên quan CMKT cần làm rõ cách áp dụng chuẩn mực trong quyết toán chi XDCB trong kiểm toán NSĐP; Tiếp thu ý kiến các thành viên Hội đồng chỉnh sửa Đề tài.
 
Đề tài được Hội đồng nghiệm thu thống nhất xếp loại khá./.
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng