Tin hoạt động
KTNN tập huấn 23 Chuẩn mực KTNN cho khối tham mưu, sự nghiệp
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 08/11/2017, tại Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường) tổ chức khai giảng lớp tập huấn 23 Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước (CMKTNN) cho 49 học viên đến từ Văn phòng KTNN, Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ & Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra KTNN và Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.
Toàn cảnh buổi khai giảng
 
Khai giảng lớp tập huấn, ông Trần Quang Huy – Trưởng khoa Chuyên ngành của Trường cho biết, Trường đã hoàn thành tập huấn 16/39 CMKTNN được ban hành tại Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ngày 15/7/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước cho các đơn vị trực thuộc KTNN. Trường tiếp tục tổ chức tập huấn 23 CMKTNN còn lại cho khối tham mưu, sự nghiệp của KTNN trong năm 2017. Đối với các chuyên ngành, khu vực, việc tập huấn 23 CMKTNN sẽ được thực hiện tại đơn vị.
 
Để khóa tập huấn đạt kết quả, ông Huy đề nghị các giảng viên truyền tải được tinh thần, tư tưởng, những điểm cần lưu ý khi áp dụng các CMKTNN trong thực tiễn. Các học viên học viên tham gia học tập đầy đủ, thực hiện tốt quy chế của lớp tập huấn; tích cực trao đổi, thảo luận với giảng viên những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn triển khai, áp dụng các CMKTNN.
 
Trong thời gian tập huấn 14 ngày từ ngày 08 đến ngày 27/11/2017, các học viên sẽ được các thành viên của Tổ xây dựng CMKTNN tập huấn chuyên sâu về 23 CMKTNN gồm: CMKTNN 1200 - Trách nhiệm của Kiểm toán viên nhà nước khi thực hiện cuộc kiểm toán tài chính theo chuẩn mực Kiểm toán nhà nước; CMKTNN 1230 – Tài liệu, hồ sơ kiểm toán của cuộc kiểm toán tài chính; CMKTNN 1240 – Trách nhiệm của Kiểm toán viên nhà nước liên quan đến gian lận trong cuộc kiểm toán tài chính; CMKTNN 1250 – Đánh giá tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán tài chính; CMKTNN 1260 – Trao đổi các vấn đề với đơn vị được kiểm toán trong kiểm toán tài chính; CMKTNN 1402 – Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài trong kiểm toán tài chính; CMKTNN 1450 – Đánh giá các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán tài chính; CMKTNN 1505 – Xác nhận từ bên ngoài đối với cuộc kiểm toán tài chính; CMKTNN 1510 – Kiểm toán số dư đầu kỳ trong kiểm toán tài chính; CMKTNN 1520 – Thủ tục phân tích trong kiểm toán tài chính; CMKTNN 1540 – Kiểm toán các ước tính kế toán trong kiểm toán tài chính; CMKTNN 1550 – Các bên liên quan trong kiểm toán tài chính; CMKTNN 1560 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán; CMKTNN 1570 – Kiểm toán hoạt động liên tục của đơn vị trong kiểm toán tài chính; CMKTNN 1580 – Giải trình bằng văn bản trong kiểm toán tài chính; CMKTNN 1610 – Sử dụng công việc của Kiểm toán viên nội bộ trong kiểm toán tài chính; CMKTNN 1620 – Sử dụng công việc của chuyên gia trong kiểm toán tài chính; CMKTNN 1700 – Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán trong kiểm toán tài chính; CMKTNN 1705 – Ý kiến kiểm toán không phải ý kiến chấp nhận toàn phần trong báo cáo kiểm toán tài chính; CMKTNN 1706 – Đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” và “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán tài chính; CMKTNN 1710 – Thông tin so sánh – Dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh, trách nhiệm của Kiểm toán viên nhà nước liên quan đến các thông tin khác trong kiểm toán tài chính; CMKTNN 1800 – Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt; CMKTNN 1805 – Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của báo cáo tài chính.
 
Kết thúc khóa tập huấn, các học viên sẽ tiến hành ôn tập và làm bài thi dưới dạng trắc nghiệm và tự luận./.
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng