Tin Đảng - Đoàn thể
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Kiểm toán nhà nước phiên họp lần thứ 10
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 16/10/2017, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Đảng ủy KTNN đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Kiểm toán nhà nước phiên họp lần thứ 10. Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Đảng ủy KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước dự và chỉ đạo Hội nghị.
 
Bí thư Đảng ủy KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chỉ đạo Hội nghị.
 
Hội nghị còn có sự tham dự của các Đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ KTNN; Chủ tịch Công đoàn KTNN; Bí thư Đoàn thanh niên KTNN; Đại diện các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với người có công với Cách mạng nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương bình, liệt sỹ theo Quyết định số 624/QĐ-KTNN ngày 13/10/2017 và Lãnh đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể, lãnh đạo phòng Công tác Đảng.
 
Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã thông báo nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và một số ý kiến tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về KTNN.
 
Ủy viên Ban thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Nguyễn Bá Dũng trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý III và phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV/2017 của Đảng ủy KTNN.
 
        
 Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Nguyễn Bá Dũng trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện nhiệm vụ chính trị quý III và phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV/2017 của Đảng ủy KTNN
 
Báo cáo nêu rõ, trong quý III/2017, các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đề ra. Cấp ủy phối hợp chặt chẽ với từng cấp lãnh đạo đã chỉ đạo quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán. Thông qua việc triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy KTNN, các chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước, công tác giáo dục, chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong toàn Đảng bộ tiếp tục được đẩy mạnh và có chuyển biến tích cực. Các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả và đi vào chiều sâu; đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được quan tâm đúng mức; tình tình tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ ổn định, đa số đảng viên đã giữ được phẩm chất, đạo đức tốt, yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Đảng ủy và Lãnh đạo KTNN đã đề ra nhiều biện pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm toán. Tính đến ngày 25/9/2017, tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán từ 133 Báo cáo kiểm toán, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 23.545.498.870.820 đồng. Bên cạnh việc triển khai hoạt động kiểm toán, còn ban hành nhiều văn bản về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán.
 
Về kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2016, đối với niên độ ngân sách năm 2015, đến thời điểm báo cáo, các đơn vị được kiểm toán và các đơn vị có liên quan đã thực hiện kiến nghị là 18.914 tỷ đồng, đạt 57,4% tổng số kiến nghị xử lý tài chính đủ bằng chứng, tăng 10,3 % so với cùng kỳ năm 2016; tổ chức thành công cuộc họp báo công bố Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2016 và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2015 của KTNN được xã hội quan tâm.
 
Cấp ủy các đơn vị phối hợp với lãnh đạo đơn vị xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2018 đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu đề ra để trình xin ý kiến Quốc hội.
 
Trong lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ, Đảng ủy phối hợp với Ban Cán sự đảng tiếp tục chỉ đạo củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ. KTNN đã giải thể phòng kiểm toán CNTT thuộc Trung tâm Tin học và thành lập phòng kiểm toán CNTT thuộc KTNN chuyên ngành VII; thành lập Ban chỉ đạo tổng kết thực hiện Chiến lược cán bộ KTNN và Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược cán bộ của KTNN.
 
Thực hiện sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/BCS ngày 06/7/2016 của Ban cán sự Đảng, đồng thời tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 36-NQ/BCS ngày 06/7/2016 của Ban Cán sự đảng về luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái đối với đảng viên, công chức, viên chức KTNN.
 
Công tác cán bộ tiếp tục được củng cố; công tác sắp xếp, bố trí, quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, bàn bạc dân chủ trong tập thể cấp ủy đảng và tập thể lãnh đạo, quản lý ở từng cấp, đúng nguyên tắc, theo sự lãnh đạo của Đảng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo và đổi mới phù hợp với thực tiễn hoạt động của KTNN . Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động được thực hiện đảm bảo kịp thời và theo quy định.
 
Về lãnh đạo công tác xây dựng pháp luật, Đảng bộ tiếp tục bám sát quá trình tham gia ý kiến của Chính phủ đối với dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN năm 2015; tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Các đơn vị chủ trì xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đã tích cực triển khai xây dựng các văn bản được giao theo Kế hoạch, về cơ bản việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý đảm bảo theo tiến độ.
 
Trong công tác lãnh đạo hoạt động hợp tác quốc tế, Đảng bộ luôn đảm bảo đúng định hướng của Đảng theo hướng hội nhập sâu rộng, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài; công tác chuẩn bị Đại hội ASOSAI 14 tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.
 
Trong lãnh đạo ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục triển khai các nội dung công việc thuộc Đề án Tổng thể CNTT giai đoạn 2015-2020, đến nay Dự án hợp phần 1 “Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán” đã được đóng gói hồ sơ dự án và thực hiện việc bàn giao toàn bộ hồ sơ tài liệu và kinh phí cho Ban quản lý dự án CNTT thuộc KTNN; hoàn thành việc lựa chọn và phối hợp với nhà thầu tổ chức xây dựng Đề án Nâng cao an toàn bảo mật thông tin trên môi trường mạng của KTNN giai đoạn 2017 - 2020; thực hiện xây dựng dự thảo Chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc tăng cường ứng dụng CNTT trong các hoạt động kiểm toán của KTNN...
 
Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Ban Thường vụ chỉ đạo cấp ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và nhà nước về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là công tác quản lý đảng viên ra nước ngoài; tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW và Hướng dẫn 204-HD/ĐU của Đảng ủy KTNN.
 
Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII đến toàn thể cán bộ, chủ chốt và đảng viên trong toàn Đảng bộ; Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng do Trung ương phát động.
 
Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐUK ngày 15/11/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về triển khai công tác quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 và việc rà soát, bổ sung quy hoạch, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đã chỉ đạo hoàn thành công tác rà soát quy hoạch cấp ủy trong toàn Đảng bộ một cách nghiêm túc, công khai và dân chủ.
 
Ban Thường vụ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/01/2012 của Đảng ủy Khối, nhất là chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với Đoàn kiểm toán.
 
Công tác quản lý, giám sát đảng viên trong thời gian đi kiểm toán được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Các cấp ủy đảng thực nghiêm túc việc thành lập chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với Đoàn kiểm toán, trong quý III, thành lập 24 chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với Đoàn kiểm toán.
 
Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đã kết nạp 43 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 18 đảng viên dự bị; cử 06 quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; cử 11 đồng chí học lớp đảng viên mới; tổng số đảng viên toàn Đảng bộ KTNN đến nay là 1.504 đảng viên.
 
Công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy KTNN tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy; ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát và Quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên của Đảng ủy KTNN. Văn phòng Đảng-Đoàn thể đã thành lập 02 tổ công tác với nhiệm vụ chủ yếu là trao đổi nghiệp vụ công tác đảng, kết quả thực hiện 08 Đề án thuộc 02 Chương trình và nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên tại các tổ chức cơ sở đảng.
 
Cấp ủy các đơn vị luôn quan tâm kiểm tra, nắm sát tình hình thực tế của cán bộ, đảng viên, chỉ đạo, đôn đốc bám sát các chương trình, kế hoạch công tác để triển khai thực hiện có hiệu quả. Ban Thường vụ kịp thời chỉ đạo cấp ủy các đơn vị thực hiện việc kiểm điểm, xem xét hình thức kỷ luật đảng đối với đảng viên vi phạm nghiêm túc, đúng quy định...
 
Về nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV/2018, Báo cáo đã nêu ra 9 nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị khắc phục các tồn tại trong quý III, trong đó tăng cường siết chặt, kiểm soát hành vi tư cách của Kiểm toán viên; Nghiêm cấm việc sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán; Nghiêm cấm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật nghề nghiệp của đơn vị được kiểm toán, thông tin về tình hình và kết quả kiểm toán chưa được công bố chính thức; Kiểm điểm xác định rõ nguyên nhân các Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán và thành viên Đoàn kiểm toán chưa đạt chất lượng theo kết quả thống kê kiểm toán năm 2016; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện Kế hoạch công tác năm 2017; Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng, nâng cao hiệu quả trong việc thẩm định báo cáo kiểm toán; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/BCS ngày 06/7/2016 của Ban cán sự đảng về “Luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái đối với đảng viên, công chức, viên chức KTNN”; Lãnh đạo tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng các văn bản đã được phân công; Lãnh đạo tiếp tục thực hiện triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017, xây dựng kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của KTNN; Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đối ngoại năm 2017 của KTNN, trọng tâm là chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức thành công Đại hội ASOSAI lần thứ 14 vào năm 2018; Tiếp tục triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm 2017; Lãnh đạo tập trung công tác tuyên truyền, trong đó tăng cường đưa tin, bài viết về hoạt động của KTNN nhằm nâng cao hình ảnh, vị thế của KTNN...; Tăng cường công tác lãnh đạo cơ sở vật chất, phương tiện và kinh phí cho các hoạt động của ngành đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí và hiệu quả.
 
Về công tác xây dựng Đảng, Báo cáo đưa ra 8 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên; Lãnh đạo thực hiện tốt việc sơ kết thực hiện 08 Đề án của 02 Chương trình của Đảng ủy KTNN; Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 36-NQ/BCS ngày 06/7/2016 của Ban cán sự đảng KTNN; Tập trung chỉ đạo cấp ủy các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy; Tiếp tục củng cố và kiện toàn tổ chức cơ sở đảng; Triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017; Chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội Cựu Chiến binh KTNN tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động theo Nghị quyết của Đảng ủy KTNN về lãnh đạo các tổ chức đoàn thể có hiệu quả; Hướng dẫn đánh giá, phân loại, xét thi đua, khen thưởng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017...
 
Hội nghị cũng đã nghe Đồng chí Doãn Anh Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cơ bản đồng tình với các nội dung của báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý II và phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV/2017 của Đảng ủy KTNN; điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015-2020. Các ý kiến thảo luận tập trung chia sẻ về tình hình triển khai nhiệm vụ Quý III/2017 của các đơn vị; Các vướng mắc trong triển khai hoạt động kiểm toán đợt III của các đơn vị như: Xử lý việc trùng lắp giữa thanh tra KTNN và các chuyên ngành; Cách thức triển khai kiểm toán chuyên đề đất đai; Việc thực hiện kiểm toán NSNN …
 
        
 Bí thư Đảng ủy KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước trao bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc
trong công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”
 
Tại Hội nghị, Đảng ủy KTNN cũng đã biểu dương, khen thưởng 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác “Đền ơn, đáp nghĩa” do Đảng ủy KTNN và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát động gồm: Công đoàn KTNN, Đoàn Thanh niên KTNN, các Đảng bộ: KTNN chuyên ngành II, KTNN chuyên ngành V, KTNN chuyên ngành VI, KTNN khu vực I, KTNN khu vực II, KTNN khu vực IV, KTNN KTNN khu vực V, KTNN khu vực VII, KTNN khu vực IX, KTNN khu vực XI.
 
       
 Bí thư Đảng ủy KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước trao bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc
trong công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị, để chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý II và phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV/2017 của Đảng ủy KTNN. Tổng Kiểm toán nhà nước cũng ghi nhận về các kiến nghị, giải pháp mà các đơn vị kiến nghị trong triển khai nhiệm vụ quý IV/ 2017.
 
Về các nhiệm vụ quý IV/2017 của Đảng ủy KTNN, Bí thư Đảng ủy KTNN - Tổng Kiểm toán nhà nước lưu ý cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo: Hoàn thành các cuộc kiểm toán năm 2017 trong tháng 11/2017 và hoàn thành Báo cáo Kiểm toán trước 31/12/2017; Hoàn thiện ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2018, tập trung vào những vấn đề dư luận xã hội quan tâm và các chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán; Đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Trung ương 5 Ban chấp hành Trung ương khoá XII; Chú trọng công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng, nâng cao phẩm chất cán bộ, đảng viên./.
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng