Đại hội công đoàn Kiểm toán nhà nước khoá VI
Đại hội Công đoàn Văn phòng Đảng - Đoàn thể nhiệm kỳ 2018-2023
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 10/10/2017, tại Hà Nội, Công đoàn Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đào Thị Thu Vĩnh, Phó Chủ tịch Công đoàn KTNN; đồng chí Nguyễn Bá Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN, Bí Thư chi bộ, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể cùng toàn thể công đoàn viên Văn phòng Đảng - Đoàn thể.
Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng Đảng - Đoàn thể nhiệm kỳ 2018 - 2023
 
Theo Báo cáo được Ban chấp hành nhiệm kỳ 2013 - 2018 trình Đại hội, trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Công đoàn Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức công đoàn với nhiều kết quả nổi bật, toàn diện, thể hiện trong công tác phối hợp thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với công chức và người lao động; Công tác tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động công đoàn; Công tác chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đoàn viên công đoàn; Công tác tuyên truyền, vận động; phát triển đội ngũ, góp phần xây dựng đảng; kiểm tra, đánh giá và báo cáo; Công tác Nữ công và phong trào nữ công chức, viên chức…
 
BCH Công đoàn phối hợp với lãnh đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức và người lao động. Đồng thời, mỗi công đoàn viên của đơn vị luôn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do Công đoàn KTNN, Đoàn Thanh niên KTNN phát động. Bên cạnh đó, Công đoàn thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục về mọi mặt cho đội ngũ công chức và người lao động, nhằm tăng cường về nhận thức chính trị, chuyển biến tích cực về hành động, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển KTNN.
 
Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chi ủy, BCH Công đoàn Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã tổ chức các hoạt động công đoàn gắn với công tác xây dựng đơn vị, Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Thông qua đó, thường xuyên giáo dục công tác chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn, đặc biệt là các đoàn viên trẻ trong đơn vị, nêu cao ý thức trách nhiệm và giữ gìn tác phong, giao tiếp ứng xử văn minh nơi công sở. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú để đề nghị kết nạp Đảng được BCH Công đoàn đặc biệt quan tâm và đã thực hiện tốt, kết quả trong năm 2016 và 2017 có 02 đoàn viên được kết nạp Đảng.
 
Ngoài ra, Công đoàn Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã chủ động, tích cực công tác tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động công đoàn. Quán triệt đến từng công đoàn viên thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa ngày 8 giờ làm việc có chất lượng, hiệu quả” theo đúng quy định về thời gian làm việc của KTNN và của Bộ Luật lao động; thực hiện tốt phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, cải cách hành chính trong thực thi công vụ.
 
Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Văn phòng Đảng - Đoàn thể xác định mục tiêu hoạt động là: Xây dựng Công đoàn Văn phòng Đảng - Đoàn thể thực sự vững mạnh; phát huy chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn động viên, tuyên truyền để đoàn viên công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, thống nhất; thực hiện hoạt động công đoàn thiết thực, có ý nghĩa và hiệu quả.
 
Trên tinh thần đó, Công đoàn Văn phòng Đảng - Đoàn thể đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở và giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với công chức và người lao động. Phát huy hiệu quả vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên; Tăng cường và chủ động thực hiện trách nhiệm giám sát, phản biện của đoàn viên công đoàn về việc thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, người lao động và cán bộ công đoàn.
 
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đoàn viên công đoàn phù hợp với điều kiện của đơn vị; tạo điều kiện công đoàn viên tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
 
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, động viên để đoàn viên nắm rõ và vận dụng hiệu quả các nghị quyết, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước, của KTNN và của Công đoàn KTNN; xây dựng tổ chức công đoàn đoàn kết, dân chủ, phát huy sức mạnh tập thể; quan tâm bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu kết nạp Đảng; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, kiểm tra, đánh giá định kỳ và đột xuất theo chỉ đạo của Công đoàn KTNN…
 
Tại Đại hội, BCH Công đoàn Văn phòng Đảng - Đoàn thể nhiệm kỳ 2013-2018 thẳng thắn nêu ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động. Với tinh thần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, các công đoàn viên đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến và thảo luận các nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức.
 
            
 Đồng chí Đào Thị Thu Vĩnh, Phó Chủ tịch Công đoàn KTNN phát biểu tại Hội nghị
Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn KTNN, đồng chí Đào Thị Thu Vĩnh biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn Văn phòng Đảng - Đoàn thể đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những kết quả mà Công đoàn Văn phòng Đảng - Đoàn thể đạt được trong thời gian qua đã góp phần vào những thành tích, kết quả chung của Công đoàn KTNN.
 
Đồng tình với những nội dung được đề cập trong báo cáo và các nội dung tham luận tại Đại hội, đồng chí Đào Thị Thu Vĩnh yêu cầu, trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Văn phòng Đảng - Đoàn thể với chức năng, nhiệm vụ của mình cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và tập trung thực hiện các giải pháp để đạt được mục tiêu đã đề ra. Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền, vận động, phát triển đội ngũ, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đoàn viên công đoàn. Phối hợp với lãnh đạo đơn vị quan tâm hơn nữa công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động; thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn.
 
               
Đồng chí Nguyễn Bá Dũng - Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu tại Đại hội, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Nguyễn Bá Dũng đã chúc mừng và biểu dương những thành tích mà BCH Công đoàn Văn phòng Đảng - Đoàn thể đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2018. Theo đồng chí Nguyễn Bá Dũng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể là đơn vị đặc thù, không chỉ có hoạt động công đoàn trong đơn vị mà còn là tổ chức hỗ trợ, giúp việc Đảng ủy KTNN, các tổ chức chính trị-xã hội KTNN. Vì vậy, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, BCH Công đoàn cần tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền tới công đoàn viên các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Mỗi một công đoàn viên trong đơn vị cần trở thành những nhân tố tích cực trong các hoạt động của đơn vị nói riêng và của Ngành KTNN nói chung.
 
Tại Đại hội, với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng Đảng - Đoàn thể nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 03 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn KTNN nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 02 đồng chí và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội./.
 
Lê Quân
Các bài đã đăng