Tin Đảng - Đoàn thể
Đại hội chi bộ Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán nhiệm kỳ 2017-2020
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 29/9/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Chi bộ Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán (CĐ&KSCLKT) tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020. Đồng chí Đoàn Xuân Tiên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước tới dự và chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Đoàn Xuân Tiên - Ủy viên Ban cán sự, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ Vụ CĐ&KSCLKT nhiệm kỳ 2017 - 2020
 
Thay mặt Ban Chấp hành (BCH) Chi bộ Vụ CĐ&KSCLKT nhiệm kỳ 2015-2017, Chi ủy viên Đinh Văn Quang đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2017, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020.
 
Báo cáo nêu rõ, đầu nhiệm kỳ 2015 -2017 Chi bộ VụCĐ&KSCLKT có 28 đảng viên, đến nay đã phát triển và trở thành chi bộ lớn mạnh với 34 đảng viên, phân thành 5 Tổ đảng. Trong nhiệm kỳ 2015-2017 tuy còn một số khó khăn nhưng Chi ủy luôn phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Vụ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ; lãnh đạo hực hiện tốt công tác chuyên môn cũng như công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đảng.
 
Báo cáo đánh giá “Những thành tựu đã đạt được trong 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 là toàn diện, quan trọng và rất cơ bản, từng bước khẳng định vai trò, vị trí của Vụ CĐ&KSCLKT trong hoạt động của KTNN”. 
 
Trong nhiệm kỳ 2015- 2017, Chi bộ Vụ đã tập trung lãnh đạo hoàn thành khối lượng lớn công việc thuộc nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng; hệ thống chuẩn mực, quy trình kiểm toán và các hướng dẫn kiểm toán từng bước được rà soát, sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế; công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán được đổi mới; cơ cấu tổ chức từng bước được kiện toàn phát triển; đội ngũ cán bộ công chức được tăng cường cả về số lượng và chất lượng; kỷ luật, kỷ cương được giữ vững. 
 
Công tác xây dựng đảng cũng được chú trọng; việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW đã có tác động tốt đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; công tác phát triển đảng viên mới được thực hiện thường xuyên bảo đảm cả về số lượng và chất lượng; công tác đấu tranh tự phê bình, phê bình nhất là kiểm điểm theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) có sự chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng từng bước được nâng lên; các tổ chức đoàn thể được củng cố, kiện toàn.
 
Vì những kết quả đã đạt được, Chi bộ Vụ CĐ&KSCLKT đều đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh 03 năm liền. 100% đảng viên được phân loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
 
Mục tiêu tổng quát, xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ Vụ CĐ&KSCLKT được xác là: “Tăng cường xây dựng Chi bộ Vụ CĐ&KSCLKT trong sạch vững mạnh; đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020".
 
Phương hướng để thực hiện mục tiêu tổng quát được xác định là: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng tạo sự đoàn kết thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức, năng lực tổ chức thực hiện và hiệu lực quản lý của chính quyền; phát huy sức mạnh đoàn kết trong tập thể cơ quan đơn vị. Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, Đơn vị vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.
 
Báo cáo xác định nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gồm: Tăng cường và nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Vụ CĐ&KSCLKT; Tham mưu xây dựng hoàn thiện đồng bộ các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ về hoạt động kiểm toán của KTNN; Chỉ đạo thực hiện quyết liệt đổi mới nội dung, phương pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng kiểm soát các cuộc kiểm toán; Đẩy nhanh tiến độ và chất lượng công tác tham mưu cho lãnh đạo KTNN trong giải quyết kiến nghị kiểm toán, xem xét, xử lý các vấn đề liên quan đến đánh giá, kết luận và kiến nghị kiểm toán theo chỉ đạo của lãnh đạo KTNN; Lãnh đạo việc hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn...
 
Trong công tác xây dựng đảng, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được xác định: Tăng cường và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Thường xuyên truyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, học tập chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Lãnh đạo và phát huy vai trò của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và nữ công…
 
 Đồng chí Đoàn Xuân Tiên phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng ủy KTNN, đồng chí Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước chúc mừng và đánh gia cao công tác chuẩn bị Đại hội; những kết quả Chi bộ Vụ CĐ&KSCLKT đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2017; đồng thời đồng ý với mục tiêu tổng quát, phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp của nhiệm kỳ 2017-2020 đã được nêu ra trong Báo cáo. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước lưu ý: Chi bộ cần chú trọng xây dựng Chi bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và chuyên môn; nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị đạt được những mục tiêu đã đưa ra; Chỉ đạo lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chin trị trên cơ sở sáng tạo, đổi mới theo hướng nâng cao hiệu quả, hiệu lực của Chi ủy trong việc phối hợp với chính quyền; Lãnh đạo việc hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn.
 
Trong công tác xây dựng Đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu, ngay sau Đại hội,  Chi bộ Vụ CĐ&KSCLKT cần kiện toàn bộ máy đủ năng lực, trí tuệ, đạo đức; Xây dựng ngay các chương trình, kế hoạch hành động đặc biệt là các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra; Tập trung đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ để thực hiện các nghị quyết, văn bản, chỉ thị của Chi bộ đã đề ra.
 
Phó Tổng Kiểm toán tin tưởng rằng, Chi bộ Vụ CĐ&KSCLKT sẽ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt, khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Đảng bộ KTNN
 
Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Chi bộ Vụ CĐ&KSCLKT nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 05 đồng chí. Đồng chí Ngô Minh Kiểm được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Bùi Thanh Lâm được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết./. 

Ngọc Bích
Các bài đã đăng