Tin Đảng - Đoàn thể
Đại hội Chi bộ Thanh tra Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2017 - 2020
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 27/9/2017, tại Hà Nội, Chi bộ Thanh tra Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đồng chí Đoàn Xuân Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ Thanh tra KTNN đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác thanh tra; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ khác được giao. 

Chi bộ đã cụ thể hóa các yêu cầu tại Nghị quyết số 43-NQ/ĐU về “Lãnh đạo thực hiện thắng lợi Kế hoạch chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2013-2017”, chương trình công tác đảng từng năm của Đảng ủy KTNN thành các Chương trình làm việc, Kế hoạch công tác của Chi bộ. Bên cạnh đó, Chi bộ xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32-NQ/ĐU của Đảng ủy KTNN về ban hành 04 Đề án của Chương trình 1 về “Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của KTNN trong nhiệm kỳ”. Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, Chi bộ đã quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên và phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên. 

Trong nhiệm kỳ qua, Thanh tra KTNN đã tập trung triển khai xây dựng và hoàn thiện các văn bản phục vụ công tác thanh tra, cụ thể: Trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình Thanh tra của KTNN, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra KTNN, Quy trình tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo của KTNN. Bí thư Chi bộ tham gia Tổ biên tập xây dựng Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ban Nội chính Trung ương"; cử 01 lãnh đạo cấp Vụ tham gia Tổ soạn thảo về sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng; cử 01 lãnh đạo cấp Vụ tham gia Đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Trung ương; cử 01 công chức tham gia Tổ soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của KTNN; cử một lãnh đạo Vụ tham gia Tổ soạn thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chế độ đối với cán bộ, công chức và người lao động KTNN.
Thanh tra KTNN được giao thực hiện 37 cuộc thanh tra theo kế hoạch, trong đó 28 cuộc đã kết thúc và ban hành kết luận thanh tra, 04 cuộc đang triển khai và 05 cuộc dự kiến thực hiện trong quý IV/2017.

Về cơ bản, công tác thanh tra được triển khai theo đúng kế hoạch. Kết quả thanh tra đã có sự chuyển biến rõ rệt, ngoài việc đưa ra những nhận xét kiến nghị cụ thể đề nghị chấn chỉnh lại công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các đơn vị được thanh tra trong công tác quản lý đơn vị nói chung và hoạt động kiểm toán nói riêng còn kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chế độ chính sách đối với công chức và người lao động, công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán, soát xét chất lượng kiểm toán và các giải pháp phòng chống tham nhũng trong hoạt động kiểm toán của KTNN. Qua công tác thanh tra đã kịp thời biểu dương những mặt làm được, chỉ ra những tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý điều hành cũng như trong hoạt động kiểm toán, đồng thời kiến nghị Kiểm toán trưởng đơn vị chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm về các sai sót, yếu kém trong chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán; kiến nghị Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo không bố trí đi kiểm toán từ 01 đến 02 năm đối với 9 Kiểm toán viên nhà nước còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán. Thông qua việc kiến nghị khắc phục tồn tại của các đơn vị và công chức đã nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, ý thức chấp hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn KTNN nói riêng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ của công chức, viên chức và người lao động của KTNN nói chung, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm toán và chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của KTNN.

Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, từ ngày 1/1/2015 đến 31/6/2017, Thanh tra KTNN đã tiếp nhận và xử lý 219 đơn. Các đơn thư gửi đến đã được xem xét, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra tình trạng tồn đọng, kéo dài. Qua công tác giải quyết đơn khiếu nại tố cáo, Thanh tra KTNN đã tăng cường phối hợp với các đơn vị trực thuộc KTNN. Kiến nghị các đơn vị trực tiếp quản lý công chức bị tố cáo, tăng cường công tác quản lý công chức, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các trường hợp để xảy ra có đơn tố cáo gửi đến cơ quan KTNN.
 
Thanh tra KTNN thực hiện nhiệm vụ tham mưu công tác phòng, chống tham nhũng của KTNN theo quy định; xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các báo cáo chuyên đề khác về phòng, chống tham nhũng.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của đảng viên, công chức. Chi bộ đã tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội VI, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Đảng ủy KTNN và các hoạt động của lãnh đạo cấp cao cũng như thông tin, tin tức về tình hình trong nước và quốc tế đến toàn thể đảng viên, công chức trong đơn vị.

Để các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Ngành đi vào cuộc sống, Chi bộ đã đổi mới phương pháp học tập, quán triệt dưới hình thức tổ chức các buổi sinh hoạt Chi bộ. Tại các buổi sinh hoạt Chi bộ, đồng chí Bí thư trực tiếp hoặc giao một đồng chí trong cấp ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của cấp trên; đồng thời giao cho các Tổ đảng theo dõi việc học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, sao gửi tài liệu học tập tới từng đảng viên để nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn. 100% đảng viên, công chức được học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy KTNN, tạo sự chuyển biến về nhận thức, tác phong, lề lối làm việc của đảng viên, công chức trong đơn vị. 

Theo báo cáo, công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể … luôn được cấp ủy, lãnh đạo đơn vị xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Trong nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ đã duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Trong hai năm 2015 và 2016, Chi bộ Thanh tra đều đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ trước, Chi bộ Thanh tra KTNN xác định phương hướng, mục tiêu tổng quát của công tác xây dựng đảng trong nhiệm kỳ tới là: “Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị với nhiều sáng tạo; xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; chủ động và có phương thức lãnh đạo khoa học; quyết tâm lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đoàn Xuân Tiên khẳng định: Nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ Thanh tra KTNN đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Các mặt công tác của đơn vị đã bám sát mục tiêu, nội dung, tiến độ; chất lượng thanh tra có những kết quả đáng khích lệ, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán của KTNN.                                                                                                 

Bày tỏ sự thống nhất cao với nội dung các văn kiện và các ý kiến đóng góp tại Đại hội, đồng chí đề nghị, nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Theo đó, cán bộ, đảng viên cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghiệp vụ chuyên môn, có quan điểm lập trường vững vàng, đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động để xây dựng một tập thể vững mạnh. 

Đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đảng, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát của chi ủy; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng, thực hiện việc đấu tranh với những biểu hiện, hiện tượng làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết trong Chi bộ; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ đảng viên đối với công tác dân vận trong tình hình mới; tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; đề cao vai trò, trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu cấp ủy; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ cương kỷ luật; đẩy mạnh việc tự phê bình và phê bình; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy.

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, Đại hội đã tín nhiệm bầu BCH nhiệm kỳ 2015-2017 và các chức danh chủ chốt trong cấp ủy. Đồng chí Hoàng Văn Chương, Chánh Thanh tra được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Đình Tuấn được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. 

Đại hội cũng đã thông qua toàn văn Nghị quyết. Toàn thể đảng viên trong Chi bộ đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ đã đề ra./.

Thanh Hà

Các bài đã đăng