Tin Đảng - Đoàn thể
Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020
(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều 20/09/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN tổ chức Đại hội chi bộ khóa III nhiệm kỳ 2017-2020.
BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt Đại hội

Dự Đại hội có các đồng chí: Phó bí thư thường trực Đảng ủy KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành; nguyên Bí thư Đảng ủy KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Vạn; nguyên Phó Bí thư Đảng ủy KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hoàng Hồng Lạc cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ. 

Trình bày báo cáo chính trị của Chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2017, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nhàn, Phó Chánh Văn phòng cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy đã bám sát Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ hai, chương trình làm việc của Ban cán sự (BCS), Ban thường vụ (BTV), Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ KTNN và BCH các tổ chức đoàn thể, tập trung lãnh đạo Văn phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017 đề ra.

Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi ủy đã chủ động phối hợp với lãnh đạo Văn phòng thực hiện công tác tham mưu, giúp việc BCS đảng KTNN xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; xây dựng các Nghị quyết nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng vào hoạt động của KTNN; chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc KTNN xây dựng đảng bộ, chi bộ và đơn vị trong sạch, vững mạnh; thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy đã lãnh đạo Văn phòng tham mưu cho Đảng ủy KTNN xây dựng và ban hành 02 Chương trình công tác toàn nhiệm kỳ 2015-2020 với 04 đề án về "Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của KTNN trong nhiệm kỳ" và 04 đề án về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch, vững mạnh"; ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm. 

Bên cạnh đó, Chi ủy đã lãnh đạo Văn phòng tham mưu cho Đảng ủy KTNN triển khai có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ, đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai Nghị quyết TW4 (khóa XI), tập trung tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đồng bộ đội ngũ cấp ủy các cấp; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bằng cách hàng tháng tham mưu Đảng ủy KTNN ban hành hướng dẫn nội dung sinh hoạt để các chi bộ bám sát, tổ chức thực hiện; tham mưu việc nâng cao chất lượng công tác đánh giá tổ chức đảng và đảng viên, xét thi đua khen thưởng hàng năm; tham mưu BTV nhận xét, đánh giá đối với cán bộ được bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển theo phân cấp của KTNN; làm công tác phát triển đảng viên mới; chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên kết hợp với làm tốt công tác quản lý đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; giúp Đảng hoàn thành tốt các nội dung, báo cáo và làm việc với Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Một trong những kết quả quan trọng được Đảng ủy cấp trên ghi nhận và đánh giá cao là Chi ủy đã lãnh đạo Văn phòng tham mưu cho BTV, BCH Đảng bộ KTNN thực hiện tốt công tác xây dựng đảng. Theo đó, nhiệm kỳ 2015-2017, Chi ủy đã lãnh đạo Chi bộ đoàn kết, bám sát mục tiêu, phương hướng công tác xây dựng đảng theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ khóa II, quyết tâm hoàn thành thắng lợi 05 nhiệm vụ đề ra: Tăng cường và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáp dục chính trị tư tưởng; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, nâng cao chất lượng đảng viên; Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; Tăng cường đổi mới công tác dân vận; Nâng cao hiệu quả sự lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của các tổ chức đoàn thể; Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Chi bộ, tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đề cao vai trò, trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu cấp ủy.

Với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu tham mưu, giúp việc BCS, Đảng ủy KTNN và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc KTNN trong giai đoạn mới, Chi bộ đã đề ra một số phương hướng thực hiện nhiệm kỳ 2017 - 2020:

Tập trung xây dựng Chi bộ thật sự trong sạch vững mạnh, trọng tâm là tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và và sức chiến đấu của Chi bộ, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ đảng viên.

Tập trung đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo Văn phòng. 

Tăng cường trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng và giỏi chuyên môn, nghiệp vụ.

Tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Văn phòng lần thứ III nhiệm kỳ 2017-2020 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020.

Các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới là: Hàng năm, 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết của Trung ương Đảng và nghị quyết của Đảng bộ KTNN; Đảm bảo 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 25% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Chi bộ đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh”; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đảm bảo 100% cán bộ đảng viên thực hiện; Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ kết nạp thêm ít nhất 01 đảng viên.
Trình bày tham luận tại đại hội, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá về những kết quả đã đạt được; những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để nâng cao chất lượng hoạt động. 

Nguyên Bí thư Đảng ủy KTNN, nguyên Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Vạn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, nguyên Bí thư Đảng ủy KTNN, nguyên Tổng Kiểm toán nhà nước đã biểu dương, chúc mừng những kết quả đạt được của Chi bộ, cấp ủy trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí khẳng định những kết quả và thành tích đạt được của Văn phòng trong nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng giúp BCS, BTV, BCH Đảng ủy KTNN và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc KTNN nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành toàn bộ chương trình công tác hàng năm, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch vững mạnh. Đồng chí cho rằng trong thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc BTV, BCH Đảng bộ KTNN, đặc biệt cần phân tích đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện việc thực hiện 02 chương trình 08 đề án của Đảng ủy KTNN, từ đó có những giải pháp then chốt để thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành phát biểu chỉ đạo Đại hội

Bày tỏ sự nhất trí cao về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cũng như giải pháp được Chi bộ đặt ra trong nhiệm kỳ 2015-2017, đồng chí Nguyễn Quang Thành - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị mỗi cán bộ đảng viên trong Chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất tập trung xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể khóa III, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khoá VI, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Đồng chí nhấn mạnh 04 nhiệm vụ trọng tâm Văn phòng Đảng - Đoàn thể thực hiện cần trong thời gian tới: Tiếp tục nâng cao vai trò tham mưu giúp BCS, Đảng ủy, BTV và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ chính trị; Tăng cường sự phối hợp giữa Văn phòng Đảng - Đoàn thể với các ban tham mưu của đảng; Tăng cường sự kết nối giữa Văn phòng Đảng Đoàn thể với các đảng ủy nơi đảng viên nơi cư trú; Tập trung đôn đốc các đơn vị trong tổ chứ đánh giá việc thực hiện 2 chương trình, 8 đề án của Đảng ủy KTNN...

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Thành, đồng chí Nguyễn Bá Dũng - Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể khẳng định Chi bộ sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2017-2020.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, Đại hội đã ra bầu BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 03 đồng chí. Nghị quyết Đại hội được thông qua với tinh thần nhất trí của 100% đại biểu./.

Thanh Hà

Các bài đã đăng