Tin hoạt động
Thống nhất đầu mối quản lý nợ công
(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều 12/9/2017, tại Nhà Quốc hội, Ba Đình, Hà Nội, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 14 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong quản lý nợ công trong Dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi). Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa tham dự Phiên họp.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Phiên họp
 
Theo báo cáo của Ủy ban Tài chính Ngân sách, Chính phủ đã giải trình và đề nghị quy định theo hướng: Chính phủ thống nhất quản lý về nợ công, các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý nợ công theo phân công của Chính phủ.
 
Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng, việc quy định thống nhất đầu mối quản lý nợ công là cần thiết nhằm đảm bảo thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TW về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) cần quán triệt và thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Bộ Chính trị để thống nhất quản lý vay nợ cả trong nước và nước ngoài, khắc phục tình trạng quản lý phân tán, phối hợp chưa chặt chẽ, dẫn đến công tác theo dõi, tổng hợp báo cáo, quyết toán, thống kê, đặc biệt việc xác định trách nhiệm vay, trả nợ, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay còn khó khăn, chưa gắn trách nhiệm vay nợ với trách nhiệm quản lý ngân sách Nhà nước và trả nợ công.
 
        
 Toàn cảnh Phiên họp
 
Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị luật cần quy định rõ, Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về nợ công, giao một cơ quan làm đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về nợ công theo hướng giao Bộ Tài chính làm cơ quan đầu mối và quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ trong quản lý nợ công để bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 26 Luật Ngân sách Nhà nước và đồng bộ với cách thức quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Điều 88 Luật Đầu tư công. Chính phủ phân công nhiệm vụ đối với các Bộ, ngành có liên quan trong việc phối hợp với Bộ Tài chính trong quản lý nợ công.
 
Thảo luận tại phiên họp, đa số các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng tình với quan điểm là Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về nợ công và giao một cơ quan làm đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về nợ công, không nên để một việc mà giao cho nhiều cơ quan quản lý để tránh phân tán. Việc quy định thống nhất đầu mối quản lý nợ công là cần thiết nhằm đảm bảo thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TW về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.
 
Thống nhất với ý kiến của đa số thành viên UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: "Chính phủ quản lý thống nhất nợ công là đương nhiên nhưng phải có đầu mối giúp Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc đó. Chủ tịch Quốc hội nêu lên thực tế vừa qua, nợ công không cân đối được, gần đến trần, đến hạn trả nợ lại vay tiếp để đáo hạn nợ cũ là do cắt khúc về quản lý nợ công, không thành đầu mối để chịu trách nhiệm trước Chính phủ.
 
Kết luận Phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định, vấn đề quản lý nợ công là vấn đề rất quan trọng, nhất là trong điều kiện nợ công tăng cao, sát với trần và vừa qua vấn đề quản lý nợ công có sự chồng chéo và không quản lý được tốt, nhất là những khoản vay nước ngoài, trong đó có khoản ODA và một số khoản vay với các định chế tài chính của nước ngoài.
 
Do vậy, UBTVQH thống nhất quan điểm xây dựng Luật là Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về nợ công, Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ quản lý nợ công và phải chịu trách nhiệm chính về vấn đề nợ công. Chính phủ phân công nhiệm vụ với các Bộ, ngành có liên quan trong phối hợp với Bộ Tài chính nhưng phải đảm bảo đúng tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TW là rà soát điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức của các bộ ngành, cơ quan trung ương địa phương theo hướng tinh gọn, gắn trách nhiệm quyết định chi ngân sách, vay nợ công với trách nhiệm quản lý ngân sách nhà nước và trả nợ công./.
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng