Tin hoạt động
Giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 đợt 2
(kiemtoannn.gov.vn) - Thủ tướng chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1300/QĐ-TTg ngày 1/9/2017 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 (đợt 2). Theo đó, Thủ tướng Chính phủ vừa giao các Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương danh mục dự án và kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 (đợt 2) theo ngành, lĩnh vực.

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định giao các Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương danh mục và chi tiết mức vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 (đợt 2) cho các dự án theo quy định; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 và chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án. 

Bộ Tài chính báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 theo định kỳ hàng tháng và hàng quý theo quy định

Quyết định nêu rõ: căn cứ kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 (đợt 2) được giao, các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao hoặc thông báo kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 (đợt 2) gồm danh mục và mức vốn cụ thể của từng dự án theo quy định cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện; Báo cáo kết quả giao, thông báo kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 (đợt 2) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15/9/2017

Đồng thời, định kỳ hàng tháng, quý và cả năm báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 theo quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin về các dự án đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ do Bộ và địa phương quản lý. Trường hợp phát hiện các thông tin không chính xác, phải kịp thời gửi báo cáo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ./.

Thanh Trang

Các bài đã đăng