Tin hoạt động
Kiểm toán nhà nước tổ chức Hội nghị giao ban tháng 09/2017
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 07/09/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, KTNN tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành dưới sự chủ trì của Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc. Tại hội nghị, Chánh Văn phòng KTNN Nguyễn Ngọc Sùng đã báo cáo kết quả công tác tháng 08/2017 và kế hoạch công tác tháng 09/2017.

Theo báo cáo, trong tháng 08/2017, toàn Ngành đã tổ chức triển khai 10 cuộc kiểm toán, xét duyệt 10 KHKT, 19 BCKT và phát hành 21 BCKT thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2017. Lũy kế đến ngày 31/8/2017 KTNN đã tổ chức triển khai 177/252 cuộc kiểm toán, xét duyệt 108 BCKT và phát hành 73 BCKT. Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký quyết định bổ sung 02 cuộc kiểm toán và điều chỉnh giảm 01 cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2017.

Vụ Tổng hợp đã tổng hợp báo cáo Lãnh đạo KTNN về kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2016 đối với niên độ ngân sách năm 2015. Đến thời điểm báo cáo, các đơn vị được kiểm toán và các đơn vị có liên quan đã thực hiện kiến nghị là 18.914 tỷ đồng, đạt 57,4% tổng số kiến nghị xử lý tài chính đủ bằng chứng, tăng 10,3 % so với cùng kỳ năm 2016 (47,1%).

Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán (KSCLKT) đã thực hiện kiểm soát trực tiếp đối với 04 Đoàn kiểm toán; kiểm soát đột xuất 01 Đoàn kiểm toán; KSCLKT đối với 03 Kiểm toán trưởng; phát hành 01 báo cáo KSCLKT trực tiếp và thực hiện kiểm soát gián tiếp các cuộc kiểm toán theo Kế hoạch KSCLKT năm 2017. Đồng thời, đã tổng hợp, thống kê kết quả kiểm toán năm 2016 và chấm điểm chất lượng Thành viên, Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán báo cáo Lãnh đạo KTNN. 

Nổi bật trong tháng, Ban cán sự Đảng đã thống nhất chủ trương bổ sung 02 Phó Tổng KTNN. KTNN đã gửi Báo cáo của Tổng Kiểm toán nhà nước về công tác năm 2017 của KTNN, dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2018 gửi các cơ quan có liên quan. KTNN đã phối hợp với Hiệp hội kế toán công chứng Anh (ACCA) tổ chức thành công Hội thảo cấp Bộ “Xác định giá trị doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa và vai trò của Kiểm toán nhà nước”.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thảo luận, cho ý kiến về những nội dung trong báo cáo công tác tháng; đề xuất giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn triển khai kế hoạch kiểm toán năm 2017. Trong đó, nhiều ý kiến tập trung thảo luận về công tác kiểm toán những lĩnh vực có nguy cơ thất thoát tài chính, tài sản công như dự án BT (đầu tư-chuyển giao), quản lý đất đai, biên chế...

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đánh giá, trong tháng 8/2017, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch. Tuy nhiên, tiến độ phát hành BCKT của một số Đoàn kiểm toán còn chậm so với quy định của Luật KTNN; việc trả lời kiến nghị kiểm toán chưa có nhiều chuyển biến, có 56 văn bản kiến nghị chưa được trả lời, trong đó có 55 văn bản còn tồn từ các kỳ trước và 01 văn bản mới phát sinh trong tháng; thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2016 đến thời điểm báo cáo tại một số đơn vị có số thực hiện thấp dưới 30%, đồng thời chỉ có 05/150 văn bản đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, chỉnh sửa theo kiến nghị của KTNN.

Kết luận Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc yêu cầu các đơn vị KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán; tăng cường và nâng cao hiệu quả mối quan hệ phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành. Triển khai kế hoạch công tác tháng 09/2017, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc chỉ đạo: 

Các KTNN chuyên ngành và khu vực đẩy nhanh tiến độ phát hành BCKT đối với các cuộc kiểm toán đã kết thúc; tiếp tục đôn đốc các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc, kịp thời kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2016 đối với niên độ ngân sách năm 2015; tiếp tục triển khai các cuộc kiểm toán theo Phương án kiểm toán năm 2017 đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả; chủ động tham gia thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2017 và dự toán NSNN năm 2018 của các Bộ, ngành, địa phương với Bộ Tài chính và gửi về Vụ Tổng hợp để tổng hợp báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước. 

Vụ Tổng hợp hoàn thiện dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2018 theo ý kiến tham gia của các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan có liên quan; chủ trì, phối hợp với các KTNN chuyên ngành, khu vực tổ chức tham gia ý kiến đối với dự toán NSNN năm 2018.

Vụ Chế độ và KSCLKT tiếp tục thực hiện KSCLKT theo kế hoạch, tập trung kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm gắn với trách nhiệm của Kiểm toán trưởng theo quy định; phối hợp với các đơn vị trả lời các kiến nghị, khiếu nại; tiếp tục triển khai kế hoạch soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2017; tiếp tục rà soát các văn bản quản lý hoạt động kiểm toán, hồ sơ mẫu biểu không còn phù hợp với thực tiễn hoạt động báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định. 

Vụ Tổ chức cán bộ trình Tổng Kiểm toán nhà nước và Ban Cán sự Đảng phương án luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái để sắp xếp lại đội ngũ công chức cho phù hợp về cơ cấu, chất lượng đội ngũ và kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng tại các đơn vị; tổng hợp trình Ban cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định phê duyệt quy hoạch công chức lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2026; tiếp tục tổng hợp báo cáo chiến lược cán bộ KTNN trình Ban chỉ đạo chiến lược cán bộ KTNN; tiếp tục hoàn thiện xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của KTNN; tham mưu định hướng sửa đổi Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của KTNN và Quy chế thi cấp chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước; tiếp tục thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017; hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án ĐTXD chuyên ngành, Ban quản lý dự án CNTT trình Tổng Kiểm toán nhà nước.

Vụ Pháp chế tiếp tục bám sát quá trình tham gia ý kiến của Chính phủ đối với dự thảo Nghị quyết của UBTVQH quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN năm 2015; nghiên cứu, hoàn thiện Dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; tiếp tục đôn đốc các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản QPPL thực hiện Chương trình xây dựng văn bản QPPL và Chương trình xây dựng văn bản quản lý năm 2017 của KTNN đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; tổ chức biên tập, rà soát, cập nhật văn bản QPPL của KTNN trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định; hoàn thiện Kế hoạch kiểm tra thực hiện văn bản QPPL năm 2017 của KTNN theo chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN.

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán bám sát kế hoạch triển khai đề tài NCKH cấp nhà nước của Ngành; tiếp tục tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch; biên soạn tài liệu bồi dưỡng các ngạch KTV, kỹ năng kiểm toán NSNN; thẩm định các Chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch; trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành tài liệu kỹ năng kiểm toán các tổ chức tài chính - ngân hàng; phối hợp với Trung tâm Tin học và KTNN chuyên nghành VII hoàn thiện dự thảo Chương trình chi tiết Chương trình đào tạo kiểm toán CNTT và trình Tổng Kiểm toán nhà nước thành lập Hội đồng nghiệm thu theo quy định; phối hợp với Vụ TCCB xét chọn các cá nhân chủ trì nghiên cứu các đề tài NCKH năm 2018.

Trung tâm Tin học hoàn thành phiên bản 1 Đề án Nâng cao an toàn bảo mật thông tin trên môi trường mạng của KTNN giai đoạn 2017 - 2020; phối hợp với nhà thầu tổ chức thực hiện hợp đồng mua sắm Hệ thống Hội nghị truyền hình tại trụ sở KTNN cơ sở II; thực hiện các gói thầu xây dựng phần mềm Số hoá và quản lý hồ sơ kiểm toán điện tử; Cổng thông tin điện tử KTNN và các cổng thành phần; phần mềm Quản lý cán bộ; triển khai áp dụng trong toàn ngành 04 phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán; trình lãnh đạo KTNN phê duyệt Quy chế Quản lý sử dụng phần mềm Quản lý tiến độ và theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán, phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

Vụ Hợp tác quốc tế tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị Đại hội ASOSAI 14; tổ chức khóa đào tạo cho Đoàn KTNN Lào tại Việt Nam dự kiến từ ngày 05-20/9/2017; chuẩn bị tài liệu tham dự Đại hội ASEANSAI lần thứ 4 tại Lào trong tháng 11/2017 do Tổng Kiểm toán nhà nước dẫn đầu; thống nhất với KTNN Indonesia kế hoạch ký kết, dự thảo nội dung Biên bản ghi nhớ giữa hai Cơ quan; tiếp tục vận động CCAF tài trợ cho Chương trình hợp tác với KTNN giai đoạn 2017-2022; xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2018 đối với Chương trình Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG) của USAID.

Thanh tra KTNN tiếp tục triển khai các Đoàn thanh tra theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt; tăng cường thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước, trong đó tập trung thanh tra đối với lĩnh vực đầu tư XDCB và đối chiếu thuế; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Văn phòng xây dựng báo cáo hoạt động của KTNN theo chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước phục vụ buổi làm việc của Chủ tịch Quốc hội sang thăm và làm việc tại KTNN trong tháng 9/2017; tổng hợp quyết toán năm 2016 của các đơn vị trong Ngành; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư NSNN gửi Bộ Tài chính; tham mưu cho lãnh đạo KTNN soạn thảo Công văn gửi Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước xác nhận số liệu thực hiện kiến nghị kiểm toán niên độ ngân sách 2014 và các năm trước bổ sung; triển khai các gói thầu mua sắm trang thiết bị theo quy định; tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; đề xuất kế hoạch ký kết lại Quy chế phối hợp công tác với Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; sơ kết, tổng kết Quy chế phối hợp công tác với Thanh tra Chính phủ.

Các đơn vị truyền thông của KTNN tiếp tục đăng tin, bài tuyên truyền về Luật KTNN, hoạt động của KTNN; tuyên truyền các cuộc kiểm toán chất lượng vàng năm 2016; kết quả kiểm toán năm 2016 của Ngành và các vấn đề hoàn thiện pháp luật trong việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; tiếp tục thực hiện chuyên mục Hướng tới Đại hội ASOSAI lần thứ 14 năm 2018; tiếp tục chỉnh sửa giao diện Báo điện tử cho phù hợp với thực tế.

Ban quản lý dự án ĐTXD chuyên ngành tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án ĐTXD Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tại Hòa Lạc, Dự án ĐTXD Phân hiệu phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Dự án ĐTXD Trụ sở KTNN khu vực I; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thiện Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban. 

Ban quản lý dự án CNTT tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án “Xây dựng hệ thống thông tin KTNN”; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ kiện toàn bộ máy tổ chức, hoàn thiện Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban./.

Hà Linh

Các bài đã đăng