Tin hoạt động
Thẩm định chuyên đề Phân tích, đánh giá chính sách đầu tư công
(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều 5/9/2017, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức thẩm định tài liệu Chương trình đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán viên chính, chuyên đề: C03-Phân tích, đánh giá chính sách đầu tư công (CS ĐTC) do TS. Nguyễn Tú Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước chủ trì biên soạn. TS. Lê Đình Thăng - Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán là Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
Toàn cảnh buổi thẩm định
 
Tại buổi họp, TS. Lê Hương Linh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Bộ Kế hoạch Đầu tư, thay mặt Ban biên soạn báo cáo khái quát quá trình tổ chức biên soạn và những nội dung cơ bản của chuyên đề.
Với dung lượng 70 trang, chuyên đề Phân tích, đánh giá CS ĐTC gồm 3 phần chính: Phần 1 - Khái niệm, mục tiêu, nguyên tắc CS ĐTC, căn cứ để đánh giá CS ĐTC, vai trò của KTNN đối với CS ĐTC; Phần 2: Mối quan hệ giưã ĐTC với GDP, thâm hụt ngân ngân sách nhà nước, nợ công, đánh giá tình hình đầu tư công; Phần 3: Phân tích hiệu quả của CS ĐTC. 
Ở mỗi phần, Ban biên soạn đã phân tích rõ, lý giải thuyết phục nhiều vấn đề được đặt ra. 
Đặc biệt, tài liệu đã đưa ra các chỉ số phân tích chính sách đầu tư công, bao gồm: Chỉ số Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư ICOR, Chỉ số quản lý đầu tư công, Chỉ số hiệu quả đầu tư công PIE-X, Khung phân tích quản lý đầu tư công PIMA. Đồng thời làm rõ vai trò của KTNN đối với CS ĐTC. 
Cụ thể, theo Luật Kiểm toán, đối tượng của KTNN là việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị được kiểm toán. Hoạt động của KTNN là việc đánh giá và xác nhận tính đúng đắn, trung thực của thông tin tài chính công, tài sản công hoặc báo cáo tài chính liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; việc chấp hành pháp luật và hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Tài liệu khẳng định, vai trò của KTNN đối với CS ĐTCbao gồm các nội dung: Tăng cường tính công khai, minh bạch của các thông tin về đầu tư công; Giúp cho việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các khoản đầu tư công; Cảnh báo, khuyến cáo khả năng có thể xảy ra rủi ro trong đầu tư công; Giúp Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan quản lý nợ đưa ra các biện pháp và chính sách quản lý đầu tư công đạt hiệu quả.
Tài liệu cũng sử dụng khá nhiều các bảng, hình, nhằm làm phong phú hơn cách thể hiện nội dung được đề cập. Đặc biệt tài liệu cũng đã đề cập được những chỉ số, khung phân tích quan trọng để đánh giá hiệu quả của CS ĐTC và có phần câu hỏi và bài tập kèm theo.
Nhận xét về tài liệu đào tạo, bồi dưỡng của chuyên đềPhân tích, đánh giá CS ĐTC, hầu hết các thành viên Hội đồng thẩm định cho rằng tài liệu đã bám sát đề cương, trình bày được những vấn đề cơ bản về nội dung của CS ĐTC; căn cứ để đánh giá CS ĐTC và đưa ra những chỉ số, khung phân tích để ước lượng hiệu quả đầu tư công. Tài liệu trình bày khoa học, logic các vấn đề, nội dung có mối quan hệ chặt chẽ, hệ thống từ cơ sở chính sách đến khung phân tích đầu tư công. 
Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng, chuyên đề nên lược bớt các nội dung mang tính lí thuyết và cần đi sâu vào kĩ năng phân tích chính sách đầu tư công gắn với nội dung kiểm toán chi đầu tư công của KTNN. Tài liệu cần trả lời được câu hỏi những nội dung phân tích của tài liệu phục vụ như thế nào cho KTV trong phân tích, đánh giá nhằm phục vụ hiệu quả hơn hoạt động kiểm toán của KTNN?... Nếu Ban biên soạn trả lời thỏa đáng được những vấn đề còn băn khoăn này, tài liệu không chỉ là tài liệu tham khảo cho KTV trong quá trình thực hiện kiểm toán mà còn phục vụ tốt cho công tác đào tạo của KTNN.
Trên cơ sở các ý kiến của Hội đồng thẩm định, thay mặt Hội đồng thẩm định, TS. Lê Đình Thăng kết luận: Hội đồng đánh giá cao kết quả biên soạn tài liệu của Ban biên soạn. Để hoàn thiện tài liệu, đề nghị chủ trì biên soạn tài liệu tiếp thu các ý kiến đóng góp của từng thành viên Hội đồng như: Hiệu chỉnh lại nội dung của tài liệu với đối tượng nghiên cứu là “chính sách đầu tư công”; Bổ sung phần đánh giá CS ĐTC các nội dung về hình thức, lĩnh vực đầu tư. Về các chỉ tiêu phân tích, không nên chú trọng phần tính toán mà cần làm rõ nội hàm, ý nghĩa của các chỉ tiêu, cung cấp các số liệu đã tính toán để người học phân tích, đánh giá từ đó đưa ra các kết luận về chính sách đầu tư công. Tài liệu cần bổ sung các ví dụ minh họa.
 
Hội đồng thẩm định thống nhất: Tài liệu đủ điều kiện để nghiệm thu, nhưng phải chỉnh sửa hoàn thiện theo ý kiến kết luận của Hội đồng. Thời gian chỉnh sửa hoàn thiện tài liệu tròng vòng 1 tháng tính từ ngày Hội đồng thẩm định cho ý kiến./.
 
D. Thúy
 
 
Các bài đã đăng