Tin hoạt động
Nghiệm thu đề tài “Tăng cường kiểm soát chất lượng kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực kiểm toán ngân sách bộ, ngành”
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 1/9/2017, tại Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Tăng cường kiểm soát chất lượng kiểm toán (KSCLKT) nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực kiểm toán ngân sách bộ, ngành” do Ths. Đỗ Trung Dũng làm chủ nhiệm. TS. Lê Đình Thăng, Giám đốc Trường là chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Theo Ban chủ nhiệm đề tài, việc nghiên cứu đề tài có ý nghĩa thực tiễn đối với hoạt động kiểm toán và việc thực hiện mục tiêu phát triển KTNN đến năm 2020 “xây dựng KTNN có trình độ chuyên nghiệp cao, từng bước hiện đại, phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế”. Phạm vi nghiên cứu của đề tài là công tác KSCLKT trong lĩnh vực kiểm toán ngân sách Bộ, ngành do KTNN Việt Nam thực hiện, trong đó: nghiên cứu chính sách, thủ tục kiểm soát chất lượng và thực hiện các chính sách thủ tục đó; KSCLKT của cuộc kiểm toán và chủ yếu là nghiên cứu “nội kiểm” (kiểm soát chất lượng của KTNN). Nội dung nghiên cứu gồm: Vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến kiểm toán ngân sách Bộ, ngành và KSCLKT ngân sách Bộ, ngành, những chỉ dẫn của các Tổ chức quốc tế INTOSAI, ASOSAI về KSCLKT; thực trạng kiểm toán ngân sách Bộ, ngành của KTNN Việt Nam và đề xuất các định hướng và giải pháp tăng cường KSCLKT nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực kiểm toán Ngân sách Bộ, ngành do KTNN Việt Nam thực hiện. 

Ban đề tài đã sử dụng các phương pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá... để thực hiện vấn đề nghiên cứu. Đây là các phương pháp truyền thống, phù hợp với nội dung nghiên cứu.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá, về cơ bản, đề tài nghiên cứu đạt được mục tiêu đề ra. Các luận điểm và kết luận mà nhóm tác giả trình bày trong đề tài nghiên cứu có căn cứ thực tiễn. Tuy nhiên, để đề tài hoàn thiện hơn, Hội đồng nghiệm thu đã trao đổi thêm một vài ý kiến để Ban chủ nhiệm đề tài nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện về mặt kết cấu nội dung và thể thức trình bày. Cụ thể: Làm rõ phạm vi nghiên cứu về mặt thời gian, không gian (lĩnh vực nào của ngân sách bộ, ngành hoặc tại các KTNN chuyên ngành nào...); Phân tích rõ mối quan hệ của việc tăng cường KSCLKT tác động tới chất lượng, hiệu lực kiểm toán ngân sách bộ ngành; Để tập trung nghiên cứu lý luận, đánh giá thực trạng cũng như đề xuất giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách bộ ngành, đề tài nên đi sâu phân tích đặc điểm, nội dung, cách thức... kiểm toán ngân sách bộ ngành, từ đó ảnh hưởng đến công tác tổ chức, nội dung, phương pháp kiểm soát chất lượng đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách bộ ngành.

Bên cạnh đó, Ban đề tài cần chỉnh sửa một số đánh giá chưa phù hợp; rà soát lại dung lượng, các đoạn trùng lặp hoàn toàn giữa các phần của đề tài, giữa mở đầu và kết luận....

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến nhận xét của thành viên Hội đồng khoa học, TS. Lê Đình Thăng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu kết luận: Đây là một đề tài khoa học được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có cơ sở lý luận và thực tiễn, các phương pháp nghiên cứu phù hợp với mục đích, phạm vi nghiên cứu. Xét về nội dung, yêu cầu của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, đề tài đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra. 

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu thông qua và xếp loại khá./.

Hà Linh

Các bài đã đăng