Tin hoạt động
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8/2017 của toàn Ngành
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 04 tháng 8 năm 2017, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tiến hành Hội nghị giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 8/2017. Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chủ trì hội nghị.
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chỉ đạo Hội nghị
 
Trong tháng 7/2017, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra: Tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm với kết quả xử lý tài chính là 20.859,1 tỷ đồng, tăng 4,6 lần so với 6 tháng cùng kỳ năm 2016; KTNN đã tổ chức thành công cuộc họp báo công bố Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2016 và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2015 của KTNN; Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổng kết thực hiện Chiến lược cán bộ KTNN; trình Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Tổng Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2021 - 2026; Báo Kiểm toán điện tử chính thức khai trương đi vào hoạt động trong dịp Kỷ niệm 5 năm Báo Kiểm toán ra số đầu tiên; KTNN đã khai trương và vận hành chính thức trang thông tin điện tử của Đại hội ASOSAI 14; Ban Tổ chức Đại hội ASOSAI đã họp và thảo luận kế hoạch tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội ASOSAI 14.
 
Sau khi thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã kết luận nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8/2017 của toàn Ngành và yêu cầu cụ thể đến từng đơn vị như sau:
 
Các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực:
 
Khẩn trương hoàn thành các cuộc kiểm toán đã kết thúc; tăng cường công tác khảo sát, thu thập thông tin để nâng cao chất lượng các kế hoạch kiểm toán trình lãnh đạo KTNN; khẩn trương trình Lãnh đạo KTNN xét duyệt, phát hành các báo cáo kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán đã kết thúc theo quy định của Luật KTNN; tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức đôn đốc các đơn vị được kiểm toán thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2016; tham gia có trách nhiệm các buổi thảo luận về dự toán năm 2018 của các Bộ, ngành, địa phương nhằm đưa ra ý kiến chất lượng của KTNN đối với dự toán NSNN năm 2018; cập nhật đầy đủ dữ liệu đầu mối kiểm toán vào Phần mềm cơ sở dữ liệu đầu mối kiểm toán phục vụ cho công tác lập KHKT hàng năm.
 
Các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực ưu tiên việc hoàn thiện dự kiến KHKT năm 2018 của đơn vị, trong đó dự kiến KHKT của đơn vị cần xây dựng theo hướng trọng tâm, trọng điểm, bám sát những vấn đề được Quốc hội, Chính phủ và dư luận xã hội quan tâm.
 
Thủ trưởng các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán quán triệt và thực hiện nghiêm Công điện số 1043/CĐ-KTNN ngày 03/8/2017 về việc thực hiện tác phong, đạo đức nghề nghiệp và quy chế tổ chức, hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước; tăng cường công tác quản lý Đoàn, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán và nhất là việc giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện công vụ, đảm bảo các cuộc kiểm toán an toàn và hiệu quả.
 
Vụ Tổng hợp:
 
Tổ chức thẩm định kế hoạch kiểm toán và báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán theo kế hoạch, trình Lãnh đạo KTNN tổ chức xét duyệt và ký phát hành theo quy định của Luật KTNN; tiếp tục phối hợp với Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, các KTNN chuyên ngành, khu vực trả lời kiến nghị của các đơn vị được kiểm toán; tiếp tục rà soát, tổng hợp KHKT năm 2018 của toàn ngành và hoàn thành dự kiến KHKT năm 2018 của KTNN trước 15/8/2017 để kịp thời báo cáo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và gửi lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; tiếp tục chủ trì, phối hợp với các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực tổ chức tham gia ý kiến đối với dự toán NSNN năm 2018.
 
Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán:
 
Tiếp tục thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán theo Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2017; tiếp tục thực hiện kế hoạch soạn thảo 02 văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán; trình ban hành Quy chế về sử dụng cộng tác viên kiểm toán và Quy chế thuê hoặc ủy thác doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán; tổng hợp báo cáo lãnh đạo KTNN việc sửa đổi hệ thống hồ sơ mẫu biểu kiểm toán; trình lãnh đạo KTNN báo cáo tổng hợp, thống kê kết quả kiểm toán năm 2016; chấm điểm chất lượng thành viên, Tổ kiểm toán, Đoàn KTNN; dự thảo Công văn gửi các đơn vị trong Ngành phát động phong trào thi đua cuộc kiểm toán chất lượng Vàng trong toàn Ngành.
 
Vụ Tổ chức cán bộ:
 
Trình Tổng Kiểm toán nhà nước, Ban Cán sự đảng KTNN phương án luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái để sắp xếp lại đội ngũ công chức cho phù hợp về cơ cấu, chất lượng đội ngũ và kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng tại các đơn vị theo Nghị quyết số 36-NQ/BCS của Ban cán sự Đảng; hoàn thành các thủ tục trình Tổng Kiểm toán nhà nước chuyển chức năng, nhiệm vụ kiểm toán Công nghệ thông tin từ Trung tâm Tin học sang KTNN chuyên ngành VII; tổng hợp việc tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ của KTNN; trình Lãnh đạo KTNN định hướng đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của KTNN; triển khai sửa đổi Quy chế đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 và Quy chế thi cấp chứng chỉ KTVNN.
 
Vụ Pháp chế:
 
Tiếp tục đôn đốc các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Chương trình xây dựng văn bản quản lý năm 2017 của KTNN đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của UBTVQH quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN năm 2015, Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN theo chỉ đạo của lãnh đạo KTNN; chủ động đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của KTNN theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; nghiên cứu đề xuất lãnh đạo KTNN kế hoạch về công tác kiểm tra, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý của KTNN theo quy định.
 
Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán:
 
Tiếp tục tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2017; thành lập hội đồng nghiệm thu chương trình khung và chương trình chi tiết Chương trình đào tạo kiểm toán CNTT, kiểm toán môi trường, kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất đai; tổ chức các hội đồng nghiệm thu các tài liệu chương trình các ngạch, chương trình các kỹ năng; tổ chức hội thảo cấp Bộ 2017 “Xác định giá trị doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa và vai trò của KTNN”; ký hợp đồng với các Ban chủ nhiệm đề tài cấp Bộ và cấp cơ sở 2017.
 
Trung tâm Tin học:
 
Thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện xây dựng Đề án nâng cao an toàn bảo mật thông tin trên môi trường mạng của KTNN giai đoạn 2017 - 2020; triển khai thực hiện hợp đồng mua sắm hệ thống hội nghị truyền hình tại trụ sở mới của KTNN sau khi lựa chọn được nhà thầu. Tham mưu trình lãnh đạo KTNN ban hành Chỉ thị về triển khai ứng dụng CNTT trong các hoạt động của KTNN, đặc biệt là việc triển khai ứng dụng các Phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, Phần mềm Quản lý tiến độ và theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán, Phần mềm CSDL đầu mối kiểm toán, Phần mềm Hỗ trợ lập báo cáo kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp. Tổ chức xây dựng Phần mềm Số hoá và quản lý hồ sơ kiểm toán điện tử, Cổng thông tin điện tử KTNN và các cổng thành phần và phần mềm Quản lý cán bộ sau khi lựa chọn được nhà thầu; trình lãnh đạo KTNN cho ý kiến về cẩm nang hướng dẫn kiểm toán CNTT.
 
Vụ Hợp tác quốc tế:
 
Tiếp tục triển khai các nội dung chuẩn bị cho Đại hội ASOSAI 14, trong đó: Trình Tổng Kiểm toán nhà nước - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội ký ban hành Kế hoạch tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội; các Tiểu ban xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn nhân sự Đại hội; Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền thông qua kế hoạch truyền thông về Đại hội ASOSAI 14 và thường xuyên cập nhật thông tin về Đại hội trên Website Đại hội ASOSAI 14. Chuẩn bị chu đáo cuộc họp cấp cao ASEANSAI tại Campuchia và báo cáo dự thảo Kế hoạch chiến lược ASEANSAI giai đoạn 2018-2021, Kế hoạch công tác của Ủy ban Kế hoạch chiến lược ASEANSAI thông qua; tổ chức khóa đào tạo về kiểm toán hoạt động và kiểm toán điều tra do chuyên gia KTNN Pakistan giảng dạy; thống nhất với KTNN Lào về nội dung của khóa đào tạo cho kiểm toán viên nhà nước Lào; trao đổi với KTNN Indonesia kế hoạch ký kết dự thảo nội dung Biên bản ghi nhớ; tổ chức đón đoàn chuyên gia quốc tế đến thăm và làm việc tại KTNN theo Chương trình Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện của USAID.
 
Thanh tra KTNN:
 
Triển khai các Đoàn thanh tra theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 đã được Tổng KTNN phê duyệt và thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước.
 
Báo Kiểm toán, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, Website KTNN:
 
Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đăng bài tuyên truyền về pháp luật KTNN, hiệu quả hoạt động của KTNN, tuyên truyền về các cuộc kiểm toán chất lượng Vàng 2016; nghiên cứu, tổng hợp kết quả các cuộc hội thảo, tọa đàm trong Ngành để đăng các tin, bài chuyên sâu liên quan đến hoạt động của KTNN, các vấn đề chuyên môn trong hoạt động kiểm toán của KTNN; tiếp tục chỉnh sửa giao diện Báo Điện tử KTNN đảm bảo thân thiện và dễ sử dụng; Báo Kiểm toán và Website KTNN tích cực tuyên truyền các hoạt động hướng tới Đại hội ASOSAI 14, làm việc với Ban Biên tập bản tin đối ngoại Thông tấn xã Việt Nam về Đề án tuyên truyền đối ngoại chuyên biệt ASOSAI 14.
 
Văn phòng KTNN:
 
Hoàn thành xây dựng Báo cáo của Tổng Kiểm toán nhà nước về công tác năm 2017 của KTNN xong trước 15/8/2017; hoàn thiện, bảo vệ dự toán 2018 và kế hoạch giai đoạn 2018-2020 với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan; phối hợp với Vụ Tổng hợp tổng hợp số liệu thực hiện kiến nghị kiểm toán niên độ ngân sách 2014 và các năm trước chưa thực hiện của toàn Ngành; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư NSNN tháng 7/2017 gửi Bộ Tài chính; triển khai việc ứng vốn đầu tư 2017 cho các dự án trụ sở làm việc của KTNN; tổng hợp, trình lãnh đạo KTNN phương án điều chỉnh kinh phí các nhiệm vụ phát sinh năm 2017 đợt 01 theo đặc thù của từng đơn vị trong Ngành. Triển khai công tác mở thầu và các bước công việc của gói thầu May sắm trang phục năm 2017 và gói thầu thiết kế, in lịch treo tường năm 2018 cho KTNN; tiếp tục phối hợp với các bộ phận liên quan tham mưu lãnh đạo KTNN triển khai gói thầu mua sắm nội thất (đồ rời) trụ sở KTNN cơ sở II; xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2018 của KTNN; tiếp tục phối hợp với các Văn phòng KTNN khu vực hoàn thiện hồ sơ xử lý, sắp xếp lại nhà, đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Quyết liệt đôn đốc các chủ đầu tư, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là dự án Trụ sở KTNN cơ sở II theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN; làm việc với Ngân hàng Nhà nước về lịch sơ kết phối hợp công tác giữa KTNN và Ngân hàng Nhà nước. Xây dựng kế hoạch hoạt động và chương trình công tác của Khối thi đua các Bộ, Ngành Nội chính Trung ương theo nhiệm vụ Phó trưởng Khối thi đua; trình lãnh đạo KTNN cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng theo lịch làm việc của Khối Thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương.
 
Ban quản lý dự án ĐTXD chuyên ngành của KTNN:
 
Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đẩy nhanh tiến độ triển khai theo quy trình đầu tư đối với Dự án ĐTXD Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tại Hòa Lạc, Dự án ĐTXD Phân hiệu đào tạo phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Dự án ĐTXD Trụ sở KTNN khu vực I.
 
Ban quản lý dự án CNTT của KTNN:
 
Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo lãnh đạo KTNN sớm kiện toàn bộ máy nhân sự của Ban; tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và kinh phí của các dự án bàn giao từ Trung tâm Tin học theo chức năng nhiệm vụ được giao, đẩy nhanh triển khai các bước công việc sau ban giao của các gói thầu về dự án CNTT./.
 
Minh Thúy
Các bài đã đăng