Tin hoạt động
Công điện về việc thực hiện tác phong, đạo đức nghề nghiệp và quy chế tổ chức hoạt động của Đoàn Kiểm toán nhà nước
(kiemtoannn.gov.vn) - Để kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa và ngăn chặn các vi phạm trong thực thi công vụ, ngày 03/8/2017, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc có Công điện số 1043/CĐ-KTNN về việc thực hiện tác phong, đạo đức nghề nghiệp và quy chế tổ chức hoạt động của Đoàn Kiểm toán nhà nước.
 
Nội dung Công điện nêu rõ, thời gian qua, các đơn vị trong ngành đã quán triệt và tích cực triển khai thực hiện các Chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao bản lĩnh chính trị, nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, kiểm toán viên, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán. Tuy nhiên vẫn còn hiện tượng Kiểm toán viên chưa thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức, tác phong, quy chế làm việc của Đoàn Kiểm toán nhà nước.
 
Để kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa và ngăn chặn các vi phạm trong thực thi công vụ, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị:
 
Quán triệt đầy đủ, sâu rộng đến từng cán bộ, công chức, kiểm toán viên trong đơn vị ý thức chấp hành, tuân thủ tuyệt đối quy định về quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước ban hành theo Quyết định số 04/2016/QĐ-KTNN ngày 29/8/2016; Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán nhà nước ban hành theo Quyết định số 01/2016/QĐ-KTNN ngày 20/6/2016 và Chuẩn mực KTNN số 30 – Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ngày 15/7/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước. Trong đó, đặc biệt lưu ý:
 
Nghiêm cấm việc sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán; tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật nghề nghiệp của đơn vị được kiểm toán, thông tin về tình hình và kết quả kiểm toán chưa được công bố chính thức;
 
Nghiêm cấm việc nhận tiền, nhận tiền hỗ trợ công tác phí từ đơn vị được kiểm toán (tiền phụ cấp lưu trú, tiền thuê phòng nghỉ, tiền mua vé tàu, ô tô, máy bay…). Đoàn Kiểm toán, Tổ Kiểm toán và Kiểm toán viên phải thanh toán đầy đủ các khoản công tác phí theo đúng chế độ hiện hành. Trong hoạt động kiểm toán, yêu cầu các Đoàn Kiểm toán, Tổ Kiểm toán và Kiểm toán viên phải nêu cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định hiện hành nhằm nâng cao chất lượng, kết quả kiểm toán;
 
Không dùng phương tiện, tài sản của đơn vị được kiểm toán vì nhu cầu cá nhân, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi;
 
Không được gặp gỡ đơn vị được kiểm toán ở ngoài trụ sở để bàn và giải quyết công việc nếu không có trong kế hoạch kiểm toán của Đoàn kiểm toán, Tổ Kiểm toán;
 
Không được bỏ sót, cố tình làm sai lệch, không đầy đủ kết quả kiểm toán.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc giáo dục về đạo đức, văn hoá, ứng xử, trách nhiệm và lòng tự tôn nghề nghiệp cho đội ngũ Kiểm toán viên. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ Kiểm toán viên, các Tổ Kiểm toán, các Đoàn Kiểm toán. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm./. 
 
M. Thuý
Các bài đã đăng