Tin hoạt động
Kiểm toán nhà nước tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 08/2017
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 04/8/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), dưới sự chủ trì của Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, KTNN tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành nhằm đánh giá kết quả hiện công tác tháng 7/2017 và triển khai kế hoạch công tác tháng 8/2017.
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chỉ đạo Hội nghị
 
Tại hội nghị, Chánh văn phòng KTNN Nguyễn Ngọc Sùng đã trình bày Báo cáo kết quả hiện công tác tháng 7/2017 và kế hoạch công tác tháng 8/2017 của toàn Ngành.
 
Báo cáo nêu rõ, trong tháng 7/2017, KTNN đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra với các kết quả nổi bật:
 
Tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm với kết quả xử lý tài chính là 20.859,1 tỷ đồng, tăng 4,6 lần so với 6 tháng cùng kỳ năm 2016; tổ chức thành công cuộc họp báo công bố Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2016 và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2015 của KTNN.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổng kết thực hiện Chiến lược cán bộ KTNN; trình Ban Tổ chức trung ương phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Tổng KTNN giai đoạn 2021 – 2026.
 
Báo Kiểm toán điện tử chính thức khai trương đi vào hoạt động trong dịp Kỷ niệm 5 năm Báo Kiểm toán ra số đầu tiên.
 
KTNN đã khai trương và vận hành chính thức trang thông tin điện tử của Đại hội ASOSAI 14. Ban Tổ chức Đại hội ASOSAI đã họp và thảo luận kế hoạch tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội ASOSAI 14.
 
Báo cáo cũng đã nêu bật các kết quả trên từng mảng công tác của Ngành như : Kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán; Tổ chức và đào tạo cán bộ; Xây dựng văn bản pháp luật và văn bản quản lý; Hợp tác quốc tế; Thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo; Công nghệ thông tin; Nghiên cứu khoa học; Báo chí, tuyên truyền; Văn phòng.
 
       
 Toàn cảnh Hội nghị
 
Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đồng tình sự nhất trí đối với các nội dung của Báo cáo kết quả hiện công tác tháng 7/2017 và kế hoạch công tác tháng 8/2017. Các ý kiến tập trung thảo luận về một số vướng mắc trong quá trình triển khai kiểm toán một số dự án quản lý đất đai; Trùng lắp trong kế hoạch kiểm toán với một sô đơn vị thanh tra, kiểm tra; Vướng mắc trong triển khai một số mẫu biểu trong hệ thống hồ sơ mẫu biểu của kiểm toán; Thảo luận về cách thức xây dựng kế hoạch kiểm toán 2018 trọng tâm, trọng điểm...
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc biểu dương các kết quả của toàn Ngành và mong muốn các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác quản lý Đoàn, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán và giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện công vụ.
 
Về các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu:
 
Các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực khẩn trương hoàn thành các cuộc kiểm toán đã kết thúc; tăng cường công tác khảo sát, thu thập thông tin để nâng cao chất lượng các kế hoạch kiểm toán trình lãnh đạo KTNN; khẩn trương trình Lãnh đạo KTNN xét duyệt, phát hành các báo cáo kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán đã kết thúc theo quy định của Luật KTNN; tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức đôn đốc các đơn vị được kiểm toán thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2016. Trong công tác lập KHKT năm 2018, các đơn vị tập trung xây dựng kế hoạch sát với thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát những vấn đề dư luận quan tâm và tránh dàn trải, chồng chéo.
 
Vụ Tổng hợp tổ chức thẩm định kế hoạch kiểm toán và báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán theo kế hoạch, trình Lãnh đạo KTNN tổ chức xét duyệt và ký phát hành theo quy định của Luật KTNN; tổ chức thẩm định, kiểm tra KHKT năm 2018 của các đơn vị trong Ngành; báo cáo Lãnh đạo KTNN phụ trách cho ý kiến về kết quả thẩm định, kiểm tra đối với dự kiến KHKT năm 2018 của các KTNN chuyên ngành, khu vực; tổng hợp dự kiến KHKT năm 2018 của các đơn vị trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định trước 15/8/2017.
 
Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán tổng hợp báo cáo lãnh đạo KTNN việc sửa đổi hệ thống hồ sơ mẫu biểu kiểm toán; trình lãnh đạo KTNN báo cáo tổng hợp, thống kê kết quả kiểm toán năm 2016; chấm điểm chất lượng thành viên, Tổ kiểm toán, Đoàn KTNN; phát động phong trào thi đua cuộc kiểm toán chất lượng Vàng trong toàn Ngành...
 
Vụ Tổ chức cán bộ trình Tổng Kiểm toán nhà nước, Ban Cán sự đảng KTNN phương án luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái để sắp xếp lại đội ngũ công chức cho phù hợp về cơ cấu, chất lượng đội ngũ và kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng tại các đơn vị theo Nghị quyết số 36-NQ/BCS của Ban cán sự Đảng; tổng hợp việc tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ của KTNN...
 
Vụ Pháp chế tiếp tục đôn đốc các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Chương trình xây dựng văn bản quản lý năm 2017 của KTNN đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của UBTVQH quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN năm 2015, Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN theo chỉ đạo của lãnh đạo KTNN.
 
Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tập trung tổ chức hội thảo cấp Bộ 2017 “Xác định giá trị doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa và vai trò của KTNN”. Thông qua các nội dung của Hội thảo, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ, vai trò của KTNN.
 
Trung tâm Tin học thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện xây dựng Đề án nâng cao an toàn bảo mật thông tin trên môi trường mạng của KTNN giai đoạn 2017 - 2020; triển khai thực hiện hợp đồng mua sắm hệ thống hội nghị truyền hình tại trụ sở mới của KTNN sau khi lựa chọn được nhà thầu...
 
Vụ Hợp tác quốc tế tiếp tục triển khai các nội dung chuẩn bị cho Đại hội ASOSAI 14 như kế hoạch tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội, kế hoạch đào tạo, tập huấn nhân sự Đại hội, kế hoạch truyền thông về Đại hội ASOSAI...
 
Văn phòng KTNN hoàn thành xây dựng Báo cáo của Tổng Kiểm toán nhà nước về công tác năm 2017 của KTNN xong trước 15/8/2017; hoàn thiện, bảo vệ dự toán 2018 và kế hoạch giai đoạn 2018-2020 với Bộ Tài chính và các Bộ ngành liên quan; phối hợp với Vụ Tổng hợp tổng hợp số liệu thực hiện kiến nghị kiểm toán niên độ ngân sách 2014 và các năm trước chưa thực hiện của toàn Ngành.../.
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng