Tin hoạt động
Thẩm định Chương trình khung chương trình đào tạo kiểm toán quản lý và sử dụng đất đai
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 01/8/2017, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức thẩm định Chương trình khung chương trình đào tạo kiểm toán quản lý và sử dụng đất đai do Thạc sỹ Lê Thị Hồng Hạnh, Phó KTT KTNN khu vực I chủ trì. Tiến sỹ Mai Vinh – Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II là Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
Toàn cảnh buổi thẩm định
 
Theo Tổ biên soạn, khung chương trình đào tạo kiểm toán quản lý và sử dụng đất đai được xây dựng nhằm trang bị kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán cho những kiểm toán viên được phân công kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất đai. Trang bị kiến thức tổng quát và kỹ năng kiểm toán chi tiết, kỹ năng phân tích đánh giá việc quản lý sử dụng đất đai của các địa phương.
 
Thời lượng dự kiến của chương trình đào tạo gồm 32 tiết, với cơ cấu tỷ lệ thời gian xác định cho chương trình 60% lý thuyết và 40% thực hành. Chương trình gồm 07 chuyên đề:
 
Tổng quan về việc giao đất và kiểm toán quản lý sử dụng đất khái quát về việc giao đất của các địa phương theo quy định của Luật Đất đai; Các hình thức giao đất, đối tượng được giao đất…; Những văn bản chủ yếu về đất đai; Nội dung kiểm toán tổng quát, phương pháp kiểm toán, xác định trọng tâm kiểm toán và rủi ro kiểm toán.
 
Nội dung, phương pháp kiểm toán tại Sở Tài nguyên và Môi trường giúp KTV hiểu được chức năng nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường trong quản lý đất đai; Những nội dung kiểm toán chủ yếu gắn với chức năng nhiệm vụ của cơ quan quản lý, đánh giá công tác quản lý, điều hành và kết quả thực hiện của Sở trong quản lý sử dụng đất đai; Phương pháp kiểm toán; Những tài liệu cần thu thập Những sai sót thường gặp qua phát hiện kiểm toán.
 
Nội dung, phương pháp kiểm toán tại Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Xây dựng giúp KTV hiểu được: Chức năng nhiệm vụ của Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch và kiến trúc trong quản lý đất đai; Những nội dung kiểm toán chủ yếu gắn với chức năng nhiệm vụ của cơ quan quản lý, đánh giá công tác quản lý, điều hành và kết quả thực hiện của Sở trong quản lý sử dụng đất đai; Phương pháp kiểm toán; Những tài liệu cần thu thập; Những sai sót thường gặp qua phát hiện kiểm toán.
 
Nội dung, phương pháp kiểm toán tại Sở Tài chính gồm các nội dung: Chức năng nhiệm vụ của Sở Tài chính trong quản lý đất đai; Những nội dung kiểm toán chủ yếu gắn với chức năng nhiệm vụ của cơ quan quản lý, đánh giá công tác quản lý, điều hành và kết quả thực hiện của Sở trong quản lý sử dụng đất đai; Phương pháp kiểm toán; Những tài liệu cần thu thập; Những sai sót thường gặp qua phát hiện kiểm toán.
 
Nội dung, phương pháp kiểm toán tại cơ quan tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất: Chức năng nhiệm vụ của đơn vị trong quản lý đất đai; Những nội dung kiểm toán chủ yếu gắn với chức năng nhiệm vụ của cơ quan quản lý, đánh giá công tác quản lý, điều hành và kết quả thực hiện trong quản lý sử dụng đất đai; Phương pháp kiểm toán; Những tài liệu cần thu thập; Những sai sót thường gặp qua phát hiện kiểm toán; Nội dung, phương pháp kiểm toán tại cơ quan tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
 
Nội dung, phương pháp kiểm toán tại cơ quan Thuế gồm các nội dung: Chức năng nhiệm vụ của cơ quan Thuế trong quản lý đất đai; Những nội dung kiểm toán chủ yếu gắn với chức năng nhiệm vụ của cơ quan Thuế, đánh giá công tác quản lý, điều hành và kết quả thực hiện của cơ quan Thuế trong quản lý đất đai; Phương pháp kiểm toán; Những tài liệu cần thu thập; Những sai sót thường gặp qua phát hiện kiểm toán.
 
Nội dung, phương pháp kiểm toán tại nhà đầu tư thực hiện dự án: Những nội dung thuộc về trách nhiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án; Những nội dung kiểm toán liên quan đến chấp hành quy hoạch sử dụng đất đối với các dự án; quy hoạch về xây dựng trong việc thực hiện dự án khu đô thị, quá trình thực hiện dự án của nhà đầu tư; Những tài liệu cần thu thập; Những sai sót thường gặp qua phát hiện kiểm toán.
 
Đánh giá về Chương trình, các thành viên Hội đồng thẩm định cho rằng tài liệu được kết cấu làm 7 chuyên đề, gắn với tổng quan về đất đai và kiểm toán đất đai; nội dung và phương pháp kiểm toán tại các đầu mối kiểm toán. Các chuyên đề cơ bản bao quát được về kiểm toán quản lý và sử dụng đất đai, phù hợp với yêu cầu và mục tiêu đào tạo.
 
Để Chương trình hoàn thiện, một số ý kiến cho rằng, việc quản lý và sử dụng đất đai ngoài trách nhiệm của địa phương còn có trách nhiệm chung của Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước. Chính vì vậy cách tiếp cận nội dung cần mở thêm nội dung đánh giá trách nhiệm quản lý, cách thức kiểm toán tại các cơ quan trung ương. Tại từng chuyên đề cần diễn giải rõ thời lượng lý thuyết cung cấp thông tin, vấn đề cơ bản của chuyên đề, thời lượng thực hành, thảo luận cần tổ chức như thế nào để định hướng xây dựng tài liệu đào tạo sát với yêu cầu. Để đễ tiếp cận hơn trong quá trình xây dựng tài liệu, các tác giả nên diễn giải kỹ hơn nội hàm của từng chuyên đề hoặc dự thảo đề cương của từng chuyên đề...
 
Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nguyễn Mai Vinh cho rằng kiểm toán quản lý và sử dụng đất đai là nội dung rất cần thiết trong hoạt động hiện nay của KTNN. Để Chương trình áp dụng được trong toàn Ngành, Chủ tịch Hội đồng thẩm định cho rằng Chương trình cần gồm đầy đủ các nội dung: Kiểm toán tổng hợp tại các cơ quan quản lý đất đai; Kiểm toán công tác quy hoạch đất đai và khu đô thị; Kiểm toán công tác giao đất, cấp quyền sử dụng đất và cho thuê đất; Kiểm toán tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước; Kiểm toán công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị mới. Vì vậy, các tác giả nên xem xét lại cấu trúc chương trình, bổ sung, lồng ghép một số nội dung để nội dung chương trình bao gồm được đầy đủ các nội dung trên.
 
Chương trình được Hội đồng thống nhất đánh giá đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành./.
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng