Tin hoạt động
Văn phòng Kiểm toán nhà nước triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 26/7/2017, dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Sùng, Văn phòng Kiểm toán nhà nước tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Tại Hội nghị, Trưởng Phòng Thư ký – Tổng hợp Nguyễn Quán Hải trình bày Báo cáo nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Văn phòng KTNN. Báo cáo nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2017, Văn phòng đã hoàn thành tốt các công việc theo kế hoạch được giao, chất lượng công tác điều phối, tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo KTNN trong chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của toàn Ngành ngày càng được nâng lên.
 
Các mảng hoạt động công tác của Văn phòng như: tổ chức cán bộ và đào tạo; thư ký - tổng hợp; hành chính, lưu trữ và thư viện; tài chính - kế toán; thi đua - khen thưởng; quản lý đầu tư xây dựng; quan hệ công chúng; quản trị; quản lý xe đều đạt được nhiều kết quả nổi bật và chuyển biến tích cực.
 
Nhiều nhiệm vụ được tổ chức thực hiện đạt kết quả nổi bật: Công tác may sắm trang phục cho cán bộ, công chức, viên chức của KTNN; Trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành nhiều quyết định liên quan đến định mức xe ô tô chuyên dùng của KTNN; mẫu trang phục của cán bộ, công chức, viên chức của KTNN; Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành và các KTNN chuyên ngành.
 
Bên cạnh đó Văn phòng KTNN đã phối hợp thực hiện xác nhận, đối chiếu, quyết toán nguồn kinh phí 5% năm 2014 và các năm trước để bổ sung kinh phí cho các nhiệm vụ chi của ngành; hoàn thành các thủ tục khen thưởng cho các tập thể, cá nhân năm 2016; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt bổ sung 04 dự án đầu tư vào Đề án xây dựng hệ thống trụ sở của KTNN từ năm 2012 đến năm 2020; Các dự án đầu tư của KTNN đã được đưa vào kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Tiến độ các dự án đầu tư của KTNN cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra.
 
Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và các nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu của các tồn tại, hạn chế được đánh giá là do: Số lượng công chức và người lao động còn thiếu về số lượng và kinh nghiệm thực tiễn; một số bộ phận lực lượng lãnh đạo cấp phòng còn mỏng; việc thực thi kỷ cương, chấp hành giờ giấc làm việc của công chức và người lao động ở một số bộ phận chưa được duy trì thường xuyên; công tác kiện toàn, sắp xếp lại một số vị trí làm việc của cán bộ, công chức tại một số bộ phận chưa quyết liệt; một số công chức và người lao động còn thụ động trong công việc; sự phối hợp giữa các bộ phận trực thuộc Văn phòng trong tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ chưa cao.
 
Báo cáo cũng đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, tập trung ở các mảng hoạt động: công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tập; Công tác Thư ký - Tổng hợp; Công tác hành chính và lưu trữ; Công tác tài chính - kế toán; Công tác thi đua - khen thưởng; Công tác quản trị; Công tác quản lý đầu tư xây dựng; Công tác quan hệ công chúng; Công tác quản lý xe.
 
Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên, Báo cáo đưa ra 5 nhóm giải pháp, tập trung thực hiện việc kiện toàn công tác cán bộ; tăng cường và thực hiện đồng bộ các giải pháp về giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với nắm bắt tình hình, theo dõi, kiểm tra và giám sát. Nâng cao nhận thức về tính tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm đảng viên, lãnh đạo quản lý các cấp và trách nhiệm công vụ trên mỗi vị trí công tác. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp đã đề ra trong Chương trình hành động của KTNN về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2013-2017. Thực hiện đúng Quy chế làm việc của cơ quan và các quy trình công việc đã ban hành; chủ động triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền và triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua do KTNN phát động và các hoạt động khác theo định hướng, chỉ đạo chung của ngành; đánh giá đúng cán bộ, kịp thời phát hiện và tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến...
 
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đội của Văn phòng đã trình bày rõ hơn về những nhiệm vụ đã triển khai của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2017; Trao đổi, thảo luận về một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đồng thời đề xuất các kiến nghị, giải pháp để triển khai tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
 
Kết luận Hội nghi, Chánh Văn phòng KTNN Nguyễn Ngọc Sùng biểu dương những kết quả đã đạt được của các phòng, ban, đội; đồng thời yêu cầu các phòng ban, đội nâng cao hơn nữa tính chủ động trong công việc, tập trung vào các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra./.
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng