Tin hoạt động
KTNN khu vực VIII triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 05/7/2017, tại TP. Nha Trang - Khánh Hòa, Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực VIII đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Tham dự Hội nghị có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa, lãnh đạo Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, lãnh đạo KTNN khu vực VIII và toàn thể cán bộ, công chức và người lao động đơn vị.

Hội nghị đã nghe Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VIII Nguyễn Văn Kỷ trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Theo báo cáo, ngay từ đầu năm đơn vị đã bám sát định hướng, chỉ đạo của BCS Đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo KTNN về Kế hoạch công tác năm 2017; tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện toàn diện trên các mặt công tác.

Năm 2017, KTNN khu vực VIII được giao thực hiện 09 cuộc kiểm toán, đến nay đã triển khai 09 Đoàn khảo sát lập KHKT, kết thúc 03/9 cuộc kiểm toán và chuẩn bị triển khai 02 cuộc kiểm toán kiểm toán đợt II. Thông qua công tác kiểm toán của các Đoàn kiểm toán, KTNN khu vực VIII đã chỉ ra những thiếu sót, tồn tại, trên cơ sở đó kiến nghị chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong thực tiễn quản lý của các cấp, các ngành; kiến nghị khắc phục được những sai sót, bất cập trong công tác quản lý tài nguyên - khoáng sản; trong quản lý các dự án BT, BOT.

Về công tác khảo sát lập KHKT, các đoàn khảo sát đã chú trọng việc đổi mới phương pháp và kỹ thuật kiểm toán dựa trên cơ sở xác định trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán nên chất lượng kế hoạch kiểm toán được đánh giá cao. Trong quá trình khảo sát thu thập thông tin, các đoàn khảo sát đã kịp thời báo cáo Kiểm toán trưởng để có giải pháp xử lý trùng lắp, chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán với hoạt động thanh tra, kiểm tra của các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương. 

Trong công tác thực hiện kiểm toán: Các Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán đã thực hiện kiểm toán đúng tiến độ, mục tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm toán. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, các kiểm toán viên bám sát mục tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm toán tại KHKT chi tiết; thực hiện đúng các quy định về hồ sơ mẫu biểu mới, ghi chép nhật ký điện tử, lập biên bản xác nhận số liệu, biên bản kiểm toán và các quy định về báo cáo định kỳ và báo cáo kết quả trước khi xét duyệt báo cáo kiểm toán theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016. 

Công tác tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán: Đơn vị đã thành lập các Tổ kiểm soát để thực hiện kiểm soát đối với tất cả các cuộc kiểm toán. Các Trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán thực hiện kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ, quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán và lập báo cáo kiểm soát theo đúng quy định.

Về các công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và kiểm toán viên, công tác quản trị văn phòngvà một số mặt công tác khác đã được KTNN khu vực VIII triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định, kế hoạch công tác. 

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, báo cáo nêu rõ:

Tập trung mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành tốt các cuộc kiểm toán trong năm, công tác tổng hợp lập và phát hành BCKT kịp thời phục vụ cho việc phê chuẩn quyết toán ngân sách của các địa phương; Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị kiểm toán. Phấn đấu thực hiện đạt tỷ lệ 90% trở lên đối với kết quả thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán. Kịp thời giải quyết các vướng mắc, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán. 

Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 769/CT-KTNN ngày 29/4/2016 của KTNN về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán của KTNN và Chỉ thị số 873/CT-KTNN ngày 27/5/2016 về việc tăng cương kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán. Thực hiện nghiêm Quy định số 1793/QĐ- KTNN ngày 04/11/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy định về tiêu chí, thang điểm đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại chất lượng thành viên Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Kiểm toán viên nhà nước. Khi kết thúc Đoàn kiểm toán phải đánh giá, phân loại chất lượng, phân loại từng thành viên trong Đoàn kiêm toán.

Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực: Tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng trong đơn vị; Lập kế hoạch cử công chức tham gia các khóa đào tạo do KTNN tổ chức trong năm 2018; Chỉ đạo Ban tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập KTNN khu vực VIII chuẩn bị các công tác tổ chức Lễ kỷ niệm (12/12/2007-12/12/2017); Tiếp tục tổ chức thực hiện dự toán năm 2017 đúng quy định, đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện đi lại cho hoạt động của đơn vị; quyết toán dự án hoàn thành đối với trụ sở cơ quan và thực hiện các hoạt động thường xuyên khác.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa đồng tình với các đánh giá trong các dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của đơn vị, biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới để hoàn thành công việc được giao với chất lượng cao nhất.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu KTNN khu vực VIII cần chủ động xây dựng kế hoạch kiểm toán hợp lý, cụ thể; nâng cao chất lượng công tác khảo sát lập kế hoạch kiểm toán; Xác định rõ phạm vi, nội dung, đầu mối kiểm toán trong quá trình xây dựng KHKT năm 2018; Bám sát mục tiêu kiểm toán đã được Lãnh đạo KTNN phê duyệt trong quá trình thực hiện kiểm toán; traokinh nghiệm với kiểm toán nhà nước các khu vực đối với lĩnh vực kiểm toán chuyên đề. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị và trả lời kiến nghị kiểm toán; tăng cường sự phối hợp, tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa đơn vị với địa phương; nâng cao hơn nữa đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của KTV khi thực thi nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hộị; Chuẩn bị chu đáo Lễ kỷ niệm 10 nămthành lập KTNN khu vực VIII (12/12/2007-12/12/2017).

Thay mặt công chức và người lao động KTNN khu vực VIII, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VIII Nguyễn Văn Kỷ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa, đồng thời cam kết sẽ cùng với toàn thể cán bộ, công chức và người lao động đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, thách thức quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2017./.

Các bài đã đăng