Tin hoạt động
Thẩm định các chuyên đề thuộc chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán các tổ chức tài chính ngân hàng
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 6/7/2017, tại Hà Nội, Hội đồng Thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng các Chuyên đề thuộc chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán các tổ chức tài chính - ngân hàng (TCNH) đã tổ chức họp, thẩm định 06 chuyên đề: “Kỹ năng kiểm toán tổng hợp một số nghiệp vụ chủ yếu của Ngân hàng thương mại”; “Kỹ năng kiểm toán chi tiết tại Ngân hàng thương mại”; "Kỹ năng kiểm toán tổng hợp một số nghiệp vụ chủ yếu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam"; "Kỹ năng kiểm toán chi tiết tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam "; “Kỹ năng xác định rủi ro và trọng yếu kiểm toán kiểm toán trong kiểm toán các tổ chức TCNH”; “Kỹ năng đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực hoạt động của tổ chức TCNH” do KTNN chuyên ngành VII chủ trì biên soạn. TS. Lê Đình Thăng, Giám đốc trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán là Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
 
Toàn cảnh buổi thẩm định
 
Chuyên đề “Kỹ năng kiểm toán tổng hợp một số nghiệp vụ chủ yếu của Ngân hàng thương mại (NHTM)” được biên soạn nhằm trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng kiểm toán tổng hợp tại NHTM. Chuyên đề giới thiệu tóm tắt một số nghiệp vụ cơ bản trong hoạt động của NHTM và Kỹ năng kiểm toán tổng hợp tại NHTM. Đối với mỗi nghiệp vụ kiểm toán tổng hợp tại NHTM được giới thiệu gồm 03 nội dung: Nội dung kiểm toán cơ bản; Các rủi ro thường gặp; Các bước thực hiện kiểm toán (kiểm toán số liệu tổng hợp trên báo cáo tài chính: đối chiếu số tổng hợp, phân tích, đánh giá số liệu tổng hợp trên phương diện tổng thể (toàn bộ báo cáo tài chính), sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các số liệu, chỉ tiêu chung….).
 
Chuyên đề “Kỹ năng kiểm toán chi tiết tại Ngân hàng thương mại” trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng kiểm toán chi tiết tại Ngân hàng Nhà nước. Chuyên đề giới thiệu tổng quan về hệ thống các NHTM nhà nước hiện nay; Tóm tắt một số nghiệp vụ chủ yếu của NHTM gồm: hoạt động huy động vốn, hoạt động sử dụng vốn (hoạt động tín dụng, dịch vụ thanh toán và kho quỹ và các hoạt động khác,…); Kỹ năng kiểm toán chi tiết một số nghiệp vụ chủ yếu của NHTM gồm các rủi ro thường gặp và các bước thực hiện kiểm toán chi tiết.
 
Chuyên đề "Kỹ năng kiểm toán tổng hợp một số nghiệp vụ chủ yếu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN)", cung cấp các kiến thức khái quát về BHXHVN và kỹ năng kiểm toán tổng hợp đối với BHXHVN (Kiểm toán tổng hợp tại Trụ sở chính BHXH và Kiểm toán tổng hợp tại các BHXH tỉnh, thành phố), gồm: Kiểm toán tổng hợp chung; Kiểm toán tổng hợp việc lập, phân bổ dự toán ngân sách; Kiểm toán tổng hợp hoạt động bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm; Kiểm toán tổng hợp chi đầu tư phát triển; Kiểm toán tổng hợp nguồn thu; Kiểm toán tổng hợp các khoản chi BHXH; Kiểm toán tổng hợp chi quản lý bộ máy; Kiểm toán tổng hợp chi BHYT.
 
Chuyên đề “"Kỹ năng kiểm toán chi tiết tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam " giới thiệu khái quát về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN) và tập trung giới thiệu về các kỹ năng kiểm toán chi tiết đối với BHXH Việt Nam gồm kiểm toán chi tiết tại Trụ sở chính BHXH và Kiểm toán chi tiết tại BHXH các tỉnh, thành phố, gồm: Kiểm toán chi tiết việc lập, phân bổ dự toán năm; Kiểm toán hoạt động bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm; Kiểm toán chi đầu tư phát triển; Kiểm toán chi quản lý bộ máy; Kiểm toán nguồn thu; Kiểm toán các khoản chi trả BHXH; Kiểm toán chi quản lý bộ máy; Kiểm toán chi BHYT.
 
Chuyên đề “Kỹ năng xác định rủi ro và trọng yếu kiểm toán kiểm toán trong kiểm toán các tổ chức TCNH” giới thiệu về Rủi ro kiểm toán: Khái niệm rủi ro và rủi ro kiểm toán; Các thành phần của rủi ro kiểm toán; Tầm quan trọng của việc đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính; Kỹ năng xác định rủi ro kiểm toán. Trọng yếu kiểm toán: Khái niệm trọng yếu kiểm toán; Tầm quan trọng của việc thiết lập mức trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính; Cơ sở xác lập mức trọng yếu; Quy trình và phương pháp xác lập mức trọng yếu trong kiểm toán.
 
Chuyên đề cũng tập trung giới thiệu kỹ năng xác định rủi ro và thực trạng việc xác định rủi ro trong kiểm toán các tổ chức TCNH hiện nay; Xác định mức trọng yếu và thực trạng việc xác định trọng yếu kiểm toán trong kiểm toán các tổ chức TCNH hiện nay.
 
Chuyên đề “Kỹ năng đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực hoạt động của tổ chức TCNH” giúp các học viên có cái nhìn tổng quan về đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong kiểm toán TCNH và kỹ năng lựa chọn chỉ tiêu đánh giá; xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán TCNH.
 
Chuyên đề giới thiệu thực trạng của công tác đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong kiểm toán TCNH hiện nay; Kỹ năng lựa chọn chỉ tiêu đánh giá và xây dựng chỉ tiêu đánh giá.
 
Đánh giá về các tài liệu chuyên đề, Hội đồng thẩm định nhất trí nội dung các tài liệu cơ bản bám sát đề cương đã được phê duyệt; Tài liệu có nội dung phong phú, phù hợp với chương trình đào tạo dành cho Kiểm toán viên nhà nước chuyên sâu về lĩnh vực kiểm toán các tổ chức tài chính - ngân hàng; Các tài liệu có bố cục logic, đảm bảo tính khoa học và có giá trị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu cho kiểm toán viên nhà nước.
 
Góp ý hoàn thiện các chuyên đề, các ý kiến cho rằng, ban biên soạn nên bám sát các quy định liên quan về quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính – ngân hàng; rà soát các chuyên đề để phù hợp giữa nội dung biên soạn và thời lượng giảng dạy. Nội dung các chuyên đề nên biên soạn chi tiết hơn, kèm theo các ví dụ thực tiễn minh họa. Phần bài tập, câu hỏi nên bổ sung phong phú hơn.
 
Góp ý cụ thể đối với 4 chuyên đề “Kỹ năng kiểm toán tổng hợp một số nghiệp vụ chủ yếu của Ngân hàng thương mại”; “Kỹ năng kiểm toán chi tiết tại Ngân hàng thương mại”; "Kỹ năng kiểm toán tổng hợp một số nghiệp vụ chủ yếu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam"; "Kỹ năng kiểm toán chi tiết tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam ", các thành viên Hội đồng thẩm định cho rằng cần phân định rõ giữa kiểm toán tổng hợp và kiểm toán chi tiết; Các hướng dẫn kỹ năng kiểm toán nên chú trọng về mặt nguyên tắc, định hướng. các nghiệp vụ cụ thể nên đưa dưới dạng ví dụ minh họa.
 
Đối với chuyên đề “Kỹ năng xác định rủi ro và trọng yếu kiểm toán kiểm toán trong kiểm toán các tổ chức TCNH” và chuyên đề “Kỹ năng đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực hoạt động của tổ chức TCNH” cần tập trung vào loại hình NHTM và các tổ chức bảo hiểm kinh doanh. Các chuyên đề cần chú trọng đối với các nghiệp vụ chung của hai nhóm đối tượng NHTM và các tổ chức bảo hiểm kinh doanh, loại bỏ những nghiệp vụ cá biệt.
 
Theo kết luận của Hội đồng thẩm định, các chuyên đề được đánh giá đạt yêu cầu nhưng cần phải chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành./.
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng