Tin hoạt động
Kết quả phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 của KTNN
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 28/6/2017, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã phát hành Báo cáo số 889/BC-KTNN về Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) 6 tháng đầu năm 2017 của KTNN.

Theo đó, Ban cán sự đảng KTNN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan KTNN, các tổ chức đảng, đoàn thể thuộc KTNN triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN; Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 39/KH/BCSĐ ngày 15/7/2016 của Ban cán sự đảng KTNN về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” và Kế hoạch số 19-KH/BCSĐTW ngày 10/5/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.  Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đã ban hành Chỉ thị số 237-CT/BTV ngày 19/1/2017 về “Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2017 và tập trung lãnh đạo đại hội các tổ chức đoàn thể KTNN’,  trọng tâm là tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả và tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/ĐU ngày 11/3/2016 của Đảng ủy KTNN về ban hành 04 Đề án của Chương trình 1 về “Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của KTNN trong nhiệm kỳ”, trong đó việc đẩy mạnh công tác PCTN thông qua hoạt động kiểm toán được xác định là nhiệm vụ quan trọng. 

Đảng ủy KTNN đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng trực thuộc; Yêu cầu các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán; đẩy mạnh đổi mới công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán và kiểm soát chất lượng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán và kiểm soát thông tin, kết quả kiểm toán; nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ, năng lực, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ công chức, viên chức, nhất là vai trò của thủ trưởng đơn vị ở từng cấp quản lý trong hoạt động kiểm toán; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp, tham nhũng, tiêu cực đồng thời xem xét trách nhiệm liên đới đối với Trưởng Đoàn kiểm toán, Thủ trưởng đơn vị để xảy ra sai phạm, tiêu cực, nhũng nhiễu trong phạm vi trách nhiệm quản lý.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về PCTN cũng được đẩy mạnh, KTNN đã hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về PCTN thuộc thẩm quyền; xây dựng, hoàn thiện các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, có tác dụng PCTN. Ban hành các văn bản quản lý nhà nước, trong đó một số văn bản có tác dụng PCTN, lãng phí như: Quyết định ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017, 03 Quyết định ban hành Đề cương, hồ sơ mẫu biểu kiểm toán chuyên đề.
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN được toàn ngành KTNN tổ chức đầy đủ, kịp thời như: Tổ chức các lớp tập huấn Luật Đầu tư công; Luật Ngân sách nhà nước và 04 văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành cho công chức trong toàn ngành Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán; Quy trình kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; Hệ thống hồ sơ mẫu biểu kiểm toán). Qua đó, kịp thời phổ biến những quy định mới liên quan đến tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước cho toàn thể công chức; Các đơn vị truyền thông của KTNN đã tích cực đưa tin, bài về các hoạt động của KTNN và các kết quả nổi bật năm trong 2016.

Đồng thời, các kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng cũng được thực hiện một cách công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan đơn vị; Minh bạch tài sản, thu nhập; Thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; Thực hiện công tác tuyển dụng; điều động, luân chuyển, biệt phái, giải quyết thôi việc; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; đối với công chức, viên chức của KTNN; Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ trong quản lý.

Cũng theo Báo cáo, Tổng KTNN đã ban hành Quyết định số 267/QĐ-KTNN ngày 01/3/2017 về Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 của Kiểm toán nhà nước; Thanh tra KTNN đã tổ chức 05 đoàn thanh tra tại: Báo Kiểm toán, KTNN chuyên ngành IV, KTNN khu vực II, KTNN khu vực III, KTNN khu vực XI; đã Kết luận thanh tra tại Báo kiểm toán, KTNN khu vực XI; kết thúc thanh tra và đang xây dựng, hoàn thiện Báo cáo thanh tra và Kết luận thanh tra tại KTNN chuyên ngành IV, KTNN khu vực III; tiếp tục công tác thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quản lý, điều hành đơn vị và việc tổ chức thực hiện hoạt động kiểm toán tại KTNN khu vực II theo Quyết định số 709/QĐ-KTNN ngày 17/5/2017 của Tổng KTNN

Trong 6 tháng đầu năm 2017, KTNN đã nhận và xử lý 37 đơn tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị, gồm: 27 đơn tố cáo, 02 đơn khiếu nại, 02 đơn phản ánh, 06 đơn đề nghị, kiến nghị. Về thẩm quyền giải quyết: 10 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (01 đơn khiếu nại, 04 đơn tố cáo, 05 đơn phản ánh, kiến nghị, đề nghị), 27 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết. Về lĩnh vực: 13 đơn về lĩnh vực quản lý tài chính, 24 đơn về các lĩnh vực khác. Các đơn thư gửi đến đã được KTNN phân loại, xem xét, xử lý kịp thời đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện các vụ việc tham nhũng.
Về Kết quả phát hiện và phối hợp xử lý các hành vi có dấu hiệu tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán, theo Kế hoạch kiểm toán năm 2017 (có điều chỉnh bổ sung) đã được Tổng KTNN phê duyệt, KTNN sẽ thực hiện kiểm toán 246 cuộc kiểm toán. Tập trung kiểm toán để đánh giá toàn diện công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách, xác nhận báo cáo quyết toán ngân sách địa phương, NSNN năm 2016 làm căn cứ để HĐND, Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2016, trong đó tập trung đánh giá việc thực hiện Luật NSNN việc chấp hành dự toán thu, chi NSNN; 

Tính đến 15/6/2017, KTNN đã triển khai 108/246 cuộc kiểm toán, kết thúc kiểm toán 92 cuộc, phát hành 6/274 Báo cáo kiểm toán; đồng thời phát hành Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 thuộc kế hoạch kiểm toán năm 2016; tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2016 và  kết quả kiểm toán 6 tháng đầu năm 2017; triển khai kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2016. KTNN đã cung cấp 06 bộ hồ sơ kiểm toán cho Đoàn Đại biểu Quốc hội và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; cung cấp Báo cáo kết quả kiểm toán các dự án giao thông BOT do cơ quan KTNN thực hiện trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2016; phối hợp với Thanh tra Chính phủ cử 02 công chức tham gia Tổ công tác liên ngành chuẩn bị cho việc đánh giá thực thi Công ước Liên hợp quốc về PCTN (UNCAC) đối với Việt Nam.

Căn cứ vào những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017, KTNN cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác PCTN quý III năm 2017. Cụ thể:
Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Kế hoạch số 39 KH/BCSĐ ngày 15/7/2016 của Ban Cán sự đảng KTNN về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” và Kế hoạch số 19-KH/BCĐTW ngày 10/5/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng để triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW; sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 769/CT-KTNN ngày 29/4/2016 của Tổng KTNN về nâng cao hiệu quả công tác PCTN thông qua hoạt động kiểm toán và Chỉ thị số 873/CT-KTNN ngày 27/5/2016 tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực;

riển khai thực hiện hiệu quả hoạt động kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán đợt 2 theo Kế hoạch kiểm toán năm 2017; đồng thời xây dựng báo cáo kết quả kiểm toán của các cuộc kiểm toán đã kết thúc đợt 1thuộc kế hoạch kiểm toán năm 2017 để đánh giá, rút kinh nghiệm cho các đợt sau;

Lập Báo cáo tổng hợp sơ bộ 7 tháng đầu năm tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2016; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo công khai, kịp thời tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán đối với các đơn vị được kiểm toán và cơ quan có kiến nghị liên quan; chú trọng kết quả thực hiện kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm được phát hiện qua hoạt động kiểm toán;

Tiếp tục tích cực phối hợp với các cơ quan có chức năng đấu tranh PCTN, nhất là các cơ quan tố tụng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó có hành vi tham nhũng do KTNN phát hiện và kiến nghị xử lý thông qua hoạt động kiểm toán;

Thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra năm 2017, giải quyết kịp thời, đúng quy định các khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; tăng cường công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán. Xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp, không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực yếu kém, vi phạm kỷ luật, nội quy cơ quan, lợi dụng, tham nhũng.

Thanh Trang

Các bài đã đăng