Tin hoạt động
Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ thị việc chấn chỉnh hoạt động kiểm toán tránh chồng chéo, trùng lắp
(kiemtoannn.gov.vn) - Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký và ban hành Chỉ thị số 1034/CT-KTNN ngày 03/7/2017 về việc “Chấn chỉnh hoạt động kiểm toán tránh chồng chéo, trùng lắp”.
 
Qua thực tế triển khai hoạt động kiểm toán 6 tháng đầu năm 2017 còn phát sinh một số trường hợp có từ hai Đoàn kiểm toán trở lên thuộc các KTNN chuyên ngành, khu vực tiến hành kiểm toán một đơn vị tại các thời điểm khác nhau; mặc dù mục tiêu, nội dung, phạm vi kiểm toán của từng cuộc kiểm toán khác nhau song phần nào gây phiền hà cho đơn vị được kiểm toán. Bên cạnh đó cũng còn tình trạng trùng dẫm, chồng chéo giữa KTNN và Thanh tra Chính phủ, thanh tra chuyên ngành, thanh tra các tỉnh.
 
Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, để khắc phục, hạn chế tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động kiểm toán giữa KTNN chuyên ngành và khu vực; giữa KTNN và cơ quan thanh tra, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tập trung sản xuất kinh doanh, các cơ quan đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nội dung:
 
Đối với việc tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2017, Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm toán phải nghiên cứu Kế hoạch kiểm toán năm 2017 của toàn Ngành, chỉ đạo ngay từ giai đoạn chuẩn bị kiểm toán phải khảo sát thu thập đầy đủ thông tin, khi lập kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán không lựa chọn kiểm toán trùng đơn vị đã có trong Kế hoạch kiểm toán năm 2017 của Ngành, hoặc đã/đang được các đơn vị thuộc KTNN tiến hành kiểm toán, kiểm tra đối chiếu; trường hợp đặc biệt phải báo cáo Lãnh đạo KTNN xem xét, quyết định khi xét duyệt kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán. Thủ trưởng các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước nếu để xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động kiểm toán giữa các KTNN chuyên ngành, khu vực do không thực hiện nghiêm yêu cầu trên. Đối với các cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2017 đã phối hợp với Thanh tra Chính phủ, thanh tra chuyên ngành nhằm tránh chồng chéo, trùng lắp trước khi lập, quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm toán thì tiến hành theo kế hoạch đã công bố.
 
Về xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2018, căn cứ hướng dẫn xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2018 tại Văn bản số 814/KTNN-TH ngày 15/6/2017, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan KTNN và cơ quan thanh tra khi lập kế hoạch kiểm toán năm; đối với mỗi đơn vị, đầu mối, chủ đề được lựa chọn để đưa vào Kế hoạch kiểm toán năm 2018, thủ trưởng các đơn vị chủ động chỉ đạo, tổ chức thu thập thông tin, xác định rõ phạm vi, nội dung kiểm toán chủ yếu, đặc biệt cần dự kiến cụ thể các dự án, chương trình để thông báo cho các đơn vị được kiểm toán và thanh tra biết ngay sau Kế hoạch kiểm toán năm 2018 được ban hành nhằm tránh trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động giữa ngành Thanh tra và ngành KTNN, cũng như trong chính hoạt động kiểm toán giữa các đơn vị thuộc KTNN. Trong đó, đối với lĩnh vực kiểm toán đầu tư, dự án, kiểm toán chuyên đề cần xác định rõ đầu mối, đơn vị được kiểm toán ngay khi đề xuất dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm của đơn vị. Đối với lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp, ngân sách Bộ, ngành, địa phương, phải dự kiến danh mục các đơn vị, đầu mối được kiểm toán (nhất là các dự án đầu tư, các đơn vị thực hiện đối chiếu) trước khi Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành Kế hoạch kiểm toán năm.
 
 Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán chịu trách nhiệm theo dõi, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu Lãnh đạo KTNN xử lý những tình huống trùng lắp, chồng chéo nếu có./.
 
Thanh Trang.
Các bài đã đăng