Tin hoạt động
Kiểm toán nhà nước khu vưc IV triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 29/6/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước khu vực IV (KTNN khu vực IV) - 49, Pasteur, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, KTNN khu vực IV tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự Hội nghị có Phó Tổng KTNN Nguyễn Quang Thành, lãnh đạo các Vụ, lãnh đạo KTNN khu vực IV và toàn thể cán bộ, công chức và người lao động đơn vị.
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
 
Trong 6 tháng đầu năm 2017, KTNN khu vực IV đã thực hiện 7 cuộc kiểm toán tại đợt 1 và đợt 2/2017 gồm: 01 cuộc kiểm toán dự án Vệ sinh môi trường TP.Hồ Chí Minh; 02 cuộc kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 của tỉnh Tây Ninh và Bình Dương; 01 cuộc kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng đất đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013-2016; 02 cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP và Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV; 01 cuộc kiểm toán về tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thanh Lễ - TNHH MTV. Tổng số kiến nghị xử lý tài chính dự kiến 3.080 tỷ đồng, trong đó: Tăng thu NSNN 996 tỷ đồng; thu hồi nộp ngân sách, giảm dự toán, thanh toán 110 tỷ đồng; nộp quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 870 tỷ đồng; tăng giá trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp 72 tỷ đồng; nộp NSNN các khoản chi sai quy định 182 tỷ đồng; nộp NSNN khoản lợi nhuận còn lại sau phân phối 162 tỷ đồng; nộp NSNN các khoản khác 268 tỷ đồng; xử lý tài chính khác 1.094 tỷ đồng.
 
Trong 6 tháng đầu năm, công tác lập kế hoạch kiểm toán (KHKT) được đơn vị thực hiện theo đúng quy trình, đánh giá được rủi ro và xác định được trọng tâm kiểm toán; chủ động phối hợp và có ý kiến đối với các cơ quan thanh tra, kiểm tra của các  Bộ, ngành và địa phương để xử lý trùng lắp, chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán với hoạt động thanh tra, không gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm toán.
 
Trong công tác thực hiện kiểm toán: Các Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán đã thực hiện kiểm toán đúng tiến độ, mục tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm toán. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, các Kiểm toán viên bám sát mục tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm toán tại KHKT chi tiết; thực hiện đúng các quy định về hồ sơ mẫu biểu mới, ghi chép nhật ký điện tử, lập biên bản xác nhận số liệu, biên bản kiểm toán và các quy địnhvề báo cáo định kỳ và báo cáo kết quả trước khi xét duyệt báo cáo kiểm toán theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016. 
 
Công tác tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán: Đơn vị đã thành lập các Tổ kiểm soát để thực hiện kiểm soát đối với tất cả các cuộc kiểm toán. Các Trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán thực hiện kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ, quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán và lập báo cáo kiểm soát theo đúng quy định. 
 
Công tác kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán: Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IV thường xuyên chỉ đạo phòng Tổng hợp tổ chức theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị của các đơn vị được kiểm toán, nhằm rà soát, thống kê theo dõi và tổng hợp tình hình báo cáo thực hiện của các đơn vị, kịp thời ban hành văn bản đôn đốc đơn vị thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Tính đến cuối tháng 6 năm 2017, đã tổ chức kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của 08/12 cuộc kiểm toán năm 2016 với kết quả thực hiện kiến nghị xử lý tài chính là 4.968 tỷ đồng, tỷ lệ thực hiện đạt 64%.
 
Công tác chỉ đạo điều hành: Kiểm toán trưởng thường xuyên quán triệt và chỉ đạo các Trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng tổ kiểm toán  quán triệt Kiểm toán viên về Chỉ thị số 873/CT-KTNN của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán”; chỉ đạo các Đoàn kiểm toán thực hiện tốt quy chế phối hợp với các Bộ, ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương trong hoạt động kiểm toán theo đúng quy định; thực hiện nghiêm các quy định về quy tắc ứng xử Kiểm toán viên nhà nước; tiếp tục tăng cường mối quan hệ giữa đơn vị với Ban Thường vụ thành ủy, tỉnh ủy, thường trực HĐND và thủ trưởng các Bộ, ngành trung ương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tại địa phương, đơn vị và thực hiện kết luận kiểm toán. 
 
Về các công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức và kiểm toán viên, công tác quản trị văn phòngvà một số mặt công tác khác đã được KTNN khu vực IV triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định, kế hoạch công tác.
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, báo cáo nêu rõ:
 
Công tác kiểm toán: KTNN khu vực IV tiếp tục tổ chức thực hiện kiểm toán và lập kế hoạch kiểm toán đối với 09 cuộc kiểm toán còn lại trong năm 2017, gồm: 04 cuộc kiểm toán đợt 3/2017 và 05 cuộc kiểm toán đợt 4/2017.Xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2018 theo công văn hướng dẫn của KTNN về xây dựng kế hoạch năm 2018.Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động kiểm toán của Kiểm toán trưởng đối với Đoàn kiểm toán, Trưởng đoàn đối với Tổ kiểm toán và của Tổ trưởng đối với Kiểm toán viên;đồng thời nâng cao chất lượng kiểm soát của các Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán.
 
Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực: Tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng trong đơn vị; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ; thực hiện luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ theo đúng quy định. Xây dựng chương trình, chuẩn bị tài liệu, nội dung cho công tác tự đào tạo, bồi dưỡng, rút kinh nghiệm tổ chức vào đầu năm 2018, lậpkế hoạch cử công chức tham gia các khóa đào tạo do KTNN tổ chức trong năm 2018. Xây dựng kế hoạch và thực hiện các công tác: bình xét thi đua, đánh giá phân loại công chức, kê khai tài sản thu nhập năm 2017 theo các quy định của KTNN và quy định của Nhà nước.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành biểu dương và ghi nhận những thành tích mà KTNN khu vực IV đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới để hoàn thành công việc được giao với chất lượng cao nhất. 
 
Phó Tổng KTNN yêu cầu KTNN khu vực IV cần chủ động xây dựng kế hoạch kiểm toán hợp lý, cụ thể; nâng cao chất lượng công tác khảo sát lập kế hoạch kiểm toán. Tổ chức rà soát, báo cáo lãnh đạo KTNN về hướng xử lý các kiến nghị kiểm toán còn tồn đọng từ các năm trước. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển kỹ năng nghề nghiệp; chủ động xây dựng các buổi tọa đàm, lớp bồi dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm với các đơn vị trong Ngành, nội bộ cơ quan; các cán bộ, Kiểm toán viên dày dặn kinh nghiệm trong công tác cần phải chia sẻ, truyền đạt kiến thức cho các Kiểm toán viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm; Xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đơn vị, trong các Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và giữa các Kiểm toán viên với nhau. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, đơn vị cần tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động. 
 
Thay mặt công chức và người lao động KTNN khu vực IV, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IV Nguyễn Tuấn Anh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành, đồng thời cam kết sẽ cùng với toàn thể cán bộ, công chức và người lao động đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, thách thức quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2017./.
 
Diệu Linh.
Các bài đã đăng