Tin hoạt động
KTNN khu vực III: Triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 28/6/2017, tại Đà Nẵng, Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực III đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, Chính quyền và Công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Đảng ủy, đơn vị và công đoàn trình bày 03 báo cáo sơ kết công tác của Đảng, Chính quyền và Công đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Theo các báo cáo, ngay từ đầu năm đơn vị đã bám sát định hướng, chỉ đạo của BCS Đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo KTNN về Kế hoạch công tác năm 2017; tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện toàn diện trên các mặt công tác.

Năm 2017, Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực III được giao thực hiện 09 cuộc kiểm toán, đến nay đã triển khai 09 Đoàn khảo sát lập KHKT, kết thúc 3/9 cuộc kiểm toán và chuẩn bị triển khai kiểm toán đợt II và 02 cuộc kiểm toán.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của KTNN khu vực III là xác nhận báo cáo quyết toán ngân sách địa phương (NSĐP) thuộc 4 tỉnh, thành phố trên địa bàn khu vực, ngay từ đầu năm 2017, Lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ nghiên cứu kỹ Đề cương kiểm toán NSĐP và tổ chức trao đổi cụ thể trong nội bộ cơ quan. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng cố gắng nỗ lực của tập thể đơn vị, nên tất cả các Đoàn kiểm toán đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, đã phát hiện ra những sai sót, thiếu sót trong công tác quản lý tài chính, ngân sách của các địa phương; đồng thời đã chỉ ra nhiều hạn chế trong công tác quản lý, điều hành ngân sách của địa phương. Kết quả 02 cuộc kiểm toán tính đến đầu tháng 6/2017, đơn vị dự kiến xử lý tài chính: 2.564 tỷ đồng, trong đó: Tăng thu NSNN: 640 trđ; thu hồi nộp ngân sách các khoản chi sai quy định: 73trđ; thu hồi cho vay, tạm ứng sai quy định: 58 trđ; thu hồi kinh phí thừa: 540 trđ; giảm dự toán, giảm quyết toán năm sau: 566trđ; giảm quyết toán năm sau: 52 trđ; giảm giá trị hợp đồng: 2.943trđ; các khoản xử lý khác: 640trđ.

Về công tác khảo sát lập KHKT, Đơn vị luôn bám sát mục tiêu, tập trung kiểm toán tổng hợp để thu thập thông tin, giảm khối lượng công việc khi thực hiện kiểm toán; lựa chọn lực lượng KTV thực hiện xuyên suốt từ khâu khảo sát, lập KHKT, kiểm toán tổng hợp đến lập BCKT, đã tạo điều kiện cho KTV nắm vững, hiểu rõ về lĩnh vực được phân công, có điều kiện nghiên cứu sâu và đề ra phương pháp tiếp cận, thực thi ý tưởng kiểm toán phù hợp đối với đơn vị được kiểm toán; bố trí nhân sự Đoàn kiểm toán đảm bảo theo quy định công khai, minh bạch; bố trí KTV phù hợp với công việc được xác định trong kế hoạch…

Về thực hiện kiểm toán, các Đoàn kiểm toán đều nghiêm túc thực hiện tiến độ, mục tiêu và nội dung kiểm toán; sự phối kết hợp giữa các tổ và các KTV được nâng cao; có sự điều hành linh hoạt theo yêu cầu thực tiễn của hoạt động kiểm toán. Chế độ báo cáo định kỳ của KTV, Tổ và Đoàn kiểm toán được thực hiện đúng quy định của Ngành. Công tác thẩm định BCKT của Tổ kiểm toán do phòng Tổng hợp chủ trì, phối hợp với các KTV không tham gia kiểm toán thực hiện, đã góp phần hạn chế, khắc phục các sai sót và tăng cường chất lượng BCKT. Việc ghi chép nhật ký điện tử được thực hiện thường xuyên, tạo thuận lợi cho công tác kiểm soát chất lượng của các cấp kiểm soát và gắn trách nhiệm cụ thể đối với từng KTV.

Trong công tác lập, xét duyệt, thẩm định và gửi báo cáo kiểm toán, các Đoàn kiểm toán đều phân công cụ thể nhiệm vụ tổng hợp lập dự thảo BCKT ngay từ ngày đầu triển khai kiểm toán, tạo sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ và nắm bắt thông tin. Trong triển khai thực hiện, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên được phân công nên công tác tổng hợp được thực hiện nhanh, có chất lượng. Việc tổ chức thẩm định BCKT của Tổ kiểm toán đã góp phần chỉnh sửa các sai sót và tăng cường chất lượng BCKT...

Công tác kiểm soát chất lượng được duy trì đều đặn đã có tác dụng chấn chỉnh và ngăn ngừa các sai sót trong thực hiện nhiệm vụ của Đoàn kiểm toán. Kiểm toán trưởng và lãnh đạo Đoàn kiểm toán luôn chỉ đạo sát sao, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, phát hiện kịp thời các biểu hiện lệch lạc để chấn chỉnh; biểu dương kịp thời những cá nhân có thành tích, có sáng kiến phát hiện quan trọng trong kiểm toán.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2017, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; cử công chức tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do KTNN tổ chức, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, tọa đàm, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ nội bộ cho công chức, KTV làm nhiệm vụ kiểm toán.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong từng khâu của hoạt động kiểm toán, từ khảo sát lập KHKT; thực hiện kiểm toán; lập, xét duyệt, thẩm định và gửi báo cáo kiểm toán đến kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị và trả lời kiến nghị kiểm toán.

6 tháng cuối năm 2017, KTNN khu vực III xác định mục tiêu kiểm toán trọng tâm: Bám sát mục tiêu kiểm toán tổng quát năm 2017 theo định hướng của Tổng Kiểm toán nhà nước; Tiếp tục tập trung kiểm toán tất cả các báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017 của các tỉnh trên địa bàn, để xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán, nhằm phục vụ tốt cho việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2016 của HĐND; Tập trung đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, điều hành ngân sách năm 2016; Đánh giá việc chấp hành các quy định về Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí của các cấp chính quyền địa phương, các đơn vị được kiểm toán.

Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng trong 6 tháng cuối năm 2017 sẽ tập trung vào các nội dung: Tiếp tục sắp xếp, bố trí lại cơ cấu cán bộ cho phù hợp với năng lực và chuyên môn đào tạo; kiện toàn cơ cấu tổ chức cấp phòng, đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nươc cho phép bổ sung tăng thêm biên chế, đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, KTV; Cử công chức tham gia các khoá học theo chương trình, ngạch bậc để bổ sung, hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch; Tổ chức các lớp tập huấn nội bộ; Trao đổi chuyên sâu về các lĩnh vực kiểm toán, tập huấn kỹ năng thực hành về công tác lập kế hoạch và kiểm soát chất lượng kiểm toán, các chuẩn mực KTNN đã ban hành, phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro.

Báo cáo đưa ra 11 nhóm giải pháp để hoàn thành kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017 của đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng KTNNNguyễn Quang Thành đồng tình với các đánh giá trong các dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của đơn vị, biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu đơn vị: Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, đặc biệt là vai trò người đứng đầu và nêu cao tính tiền phong gương mẫu, sự đoàn kết của tập thể, xây dựng đơn vị vững mạnh; Tiếp tục làm tốt công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn bộ máy lãnh đạocấp phòng, phát hiện và bồi dưỡng cán bộ trẻ. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị và trả lời kiến nghị kiểm toán; tăng cường sự phối hợp, tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa đơn vị với địa phương; quản lý chặt chẽ, theo dõi, kiểm trađối với công chức, KTV trong việc chấp hành nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính; quy tắc ứng xử khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hộị.

Thay mặt tập thể đơn vị, Bí thư Đảng ủy, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực III Lê Quí Hưng đã bày tỏ sự cảm ơn quan tâm, chỉ đạo sát sao của Phó Tổng KTNN Nguyễn

Quang Thành đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của KTNN khu vực III; đồng thời hứa với lãnh đạo KTNN, tập thể cán bộ công chức và người lao động KTNN khu vực III sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 được Lãnh đạo KTNN giao./.

Viết Nhãn
KTNN KV III
           

Các bài đã đăng