Tin hoạt động
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6/2017 của toàn Ngành
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 06/6/2017, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tiến hành Hội nghị giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 6/2017. Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chủ trì hội nghị.
 
Trong tháng 5/2017, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Nổi bật trong tháng, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký ban hành Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách năm 2015, Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2016 của KTNN gửi Quốc hội. Chiều ngày 22/5/2017 Tổng Kiểm toán nhà nước đã trình bày trước Quốc hội Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán tổng hợp năm 2016 của KTNN; ký Tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ để xem xét, quyết định đối với dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN năm 2015 và Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN.
 
Tuy nhiên, trong thời gian qua có một số bài báo đưa tin không chuẩn xác về việc chồng chéo giữa công tác kiểm toán, thanh tra, hiểu biết chưa đầy đủ về Luật KTNN, Quy trình, quy định của KTNN làm ảnh hưởng đến tính độc lập trong hoạt động của KTNN. Kết quả thanh tra, kiểm soát của Thanh tra KTNN, Vụ Chế độ và KSCLKT thời gian qua đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của một số Đoàn kiểm toán cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. 
 
Sau khi thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Tổng Kiểm toán nhà nước đã kết luận nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6/2017 như sau:
 
1. Các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực: 
 
Khẩn trương hoàn thành các cuộc kiểm toán Đợt 1 theo phương án tổ chức kiểm toán đã được phê duyệt; tăng cường công tác khảo sát, thu thập thông tin để nâng cao chất lượng các kế hoạch kiểm toán Đợt 2; khẩn trương trình Lãnh đạo KTNN xét duyệt, phát hành các báo cáo kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán đã kết thúc, trong đó chú trọng việc củng cố chắc chắn bằng chứng kiểm toán đối với các kết luận, kiến nghị kiểm toán; tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức đôn đốc các đơn vị được kiểm toán thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2016. Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ các đoàn, tổ kiểm toán, kiểm toán viên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán và giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện công vụ. Đồng thời, khi xét duyệt, phát hành BCKT, Lãnh đạo KTNN phải chỉ đạo đánh giá Đoàn, Tổ kiểm toán, thành viên Đoàn kiểm toán nhằm làm rõ trách nhiệm và năng lực của từng thành viên, Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán.
 
Đối với việc xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2018: Các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực bám sát hướng dẫn của Ngành để lựa chọn các đầu mối kiểm toán, đồng thời chủ động đề xuất các cuộc kiểm toán chuyên đề để tổ chức kiểm toán trong năm 2018.
 
Giao KTNN khu vực I chủ trì, phối hợp với Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Pháp chế, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và các KTNN khu vực tổ chức Tọa đàm về công tác kiểm toán Chuyên đề đất đai khu đô thị nhằm tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm đối với việc thực hiện kiểm toán Đợt 1 năm 2017, đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Thời gian tọa đàm dự kiến cuối tháng 6/2017 hoặc đầu tháng 7/2017.
 
2. Vụ Tổng hợp tiếp tục nghiên cứu và sớm trình Tổng Kiểm toán nhà nước văn bản hướng dẫn các đơn vị trong Ngành xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2018 của KTNN, trong đó KHKT năm 2018 của các đơn vị phải xác định rõ danh mục các dự án được kiểm toán trong từng cuộc kiểm toán; hoàn thiện trình Tổng Kiểm toán nhà nước dự thảo Hướng dẫn tổ chức xây dựng Báo cáo ý kiến trình Quốc hội và tham gia xem xét, thẩm tra về dự toán NSNN, phương án phân bổ NSTW; phối hợp với các đơn vị đẩy nhanh tiến độ phát hành báo cáo kiểm toán theo quy định của Luật KTNN; đồng thời tổ chức rà soát, tổng hợp và thống kê số lượng văn bản kiến nghị, khiếu nại về kết quả kiểm toán của đơn vị được kiểm toán (đặc biệt cần nêu rõ nguyên nhân các văn bản còn tồn đọng) trong phạm vi toàn Ngành, đẩy nhanh tiến độ trả lời kiến nghị, khiếu nại của các đơn vị được kiểm toán về kết quả kiểm toán theo chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước. 
 
3. Vụ Chế độ và KSCLKT tiếp tục thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán theo Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2017 đã được phê duyệt; tiếp tục triển khai kế hoạch soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2017; trao đổi với KTNN chuyên ngành, khu vực để nghiên cứu, đánh giá lại hệ thống hồ sơ, mẫu biểu để tham mưu sửa đổi, bổ sung cho sát thực tế và đơn giản hóa thủ tục hành chính; tổng hợp, thống kê kết quả kiểm toán năm 2016 của các Tổ kiểm toán và các Đoàn kiểm toán trong toàn Ngành báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước kết quả thực hiện; tổ chức rà soát, tổng hợp và thống kê số lượng văn bản kiến nghị, khiếu nại về kết quả kiểm toán của đơn vị được kiểm toán (đặc biệt cần nêu rõ nguyên nhân các văn bản còn tồn đọng) trong phạm vi, trách nhiệm theo chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước.
 
4. Vụ Tổ chức cán bộ tập trung tham mưu, trình Tổng Kiểm toán nhà nước, Ban cán sự Đảng phương án luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái theo Nghị quyết số 36-NQ/BCS để bổ sung lực lượng cho các đơn vị đang còn thiếu, nhất là việc kiện toàn nhân sự Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Tổng hợp và Ban Quản lý dự án CNTT thuộc KTNN để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án CNTT; triển khai Kế hoạch tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước năm 2017 chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo chất lượng; tiếp tục triển khai xây dựng Kế hoạch khoa học công nghệ năm 2018; tổ chức tập huấn công tác cán bộ theo chủ trương được Tổng KTNN phê duyệt; phối hợp với Văn phòng Đảng - Đoàn thể tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/BCS về luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái công chức.
 
5. Vụ Pháp chế tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý năm 2017; bám sát các cơ quan có liên quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ để phối hợp hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN và dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN; tổ chức rà soát, tổng hợp và thống kê số lượng văn bản kiến nghị, khiếu nại về kết quả kiểm toán của đơn vị được kiểm toán (đặc biệt cần nêu rõ nguyên nhân các văn bản còn tồn đọng) trong phạm vi, trách nhiệm theo chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước.
 
6. Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tiếp tục tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2017; tiếp tục biên soạn tài liệu bồi dưỡng các ngạch kiểm toán viên nhà nước. 
 
7. Trung tâm Tin học triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tại Trụ sở KTNN cơ sở II theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN; tổ chức lập hồ sơ mời thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các công việc có liên quan để xây dựng Cổng thông tin điện tử của KTNN, Phần mềm số hóa và quản lý tài liệu, hồ sơ kiểm toán, Phần mềm quản lý cán bộ; tiếp tục xây dựng các văn bản liên quan đến kiểm toán công nghệ thông tin; xây dựng và hoàn thiện các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán; phối hợp với Văn phòng và Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức khai trương, đưa vào vận hành chính thức Trang thông tin điện tử của Đại hội ASOSAI 14 theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN.
 
8. Vụ Hợp tác quốc tế tham mưu Lãnh đạo KTNN tổ chức cuộc họp lần thứ nhất Ban tổ chức Đại hội ASOSAI 14 và xây dựng Kế hoạch hoạt động, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội ASOSAI 14; tổ chức chu đáo Đoàn công tác do Lãnh đạo KTNN dẫn đầu tham gia khóa bồi dưỡng ngắn hạn tại Đức theo phân cấp của Đề án 165; tổ chức Hội thảo đào tạo kiểm toán hoạt động do Ngân hàng Thế giới tài trợ; chuẩn bị đăng cai Hội thảo về Kiểm toán tài nguyên đất đai và khoáng sản do Ủy ban chia sẻ Kiến thức ASEANSAI chủ trì dự kiến tổ chức tại Việt Nam trong tháng 7/2017; tổ chức cuộc họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo chương trình hợp tác với EU và SECO; triển khai kế hoạch học tập kinh nghiệm về công tác chuẩn bị, tổ chức và điều hành Đại hội ASOSAI.  
 
9. Thanh tra KTNN triển khai các Đoàn thanh tra theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 đã được Tổng KTNN phê duyệt và thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Tổng KTNN.
 
10. Văn phòng KTNN tổng hợp, lập Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 769/CT-KTNN ngày 29/4/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán, Chỉ thị số 873/CT-KTNN ngày 27/5/2016 của Tổng KTNN về việc tăng cương kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán trình Tổng KTNN; triển khai tổng hợp, lập Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017 của KTNN; phối hợp với Vụ Tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả kiểm toán của các cuộc kiểm toán đã kết thúc thuộc kế hoạch kiểm toán năm 2017 trình Tổng Kiểm toán nhà nước; phối hợp với Báo Kiểm toán tổ chức buổi gặp mặt đối với các cơ quan báo chí nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
 
Tiếp tục tổng hợp số liệu quyết toán năm 2016, báo cáo kết quả xét duyệt quyết toán năm 2016 của KTNN; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đối chiếu, tổng hợp số liệu thực hiện kiến nghị kiểm toán niên độ ngân sách 2014 và các năm trước chưa thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt; tham mưu văn bản hướng dẫn các đơn vị dự toán trong Ngành thực hiện mức lương cơ sở và chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị theo quy định mới của Chính phủ và Bộ Tài chính; khẩn trương trình Lãnh đạo KTNN dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu may, sắm trang phục của cán bộ, công chức, viên chức KTNN để tổ chức thực hiện và hoàn thành việc may trang phục cho cán bộ, công chức các đơn vị tại Hà Nội trước ngày 01/10/2017; quyết liệt đôn đốc các chủ đầu tư, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 tại một số đơn vị; tổ chức nghiên cứu sửa đổi quy trình điều hành xe ô tô đảm bảo linh hoạt và tạo điều kiện thuận lợi trong phục vụ công tác.
 
11. Ban Quản lý dự án ĐTXD chuyên ngành thuộc KTNN tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án ĐTXD Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tại Hòa Lạc, Dự án ĐTXD Phân hiệu đào tạo phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Dự án ĐTXD Trụ sở KTNN khu vực I, chủ trương xây dựng nhà ở chung cư cán bộ, công chức, viên chức của KTNN.
 
12. Báo Kiểm toán phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành công tác chuẩn bị khai trương Báo Kiểm toán điện tử và trang Web của báo; Báo Kiểm toán, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, Website KTNN tổ chức kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam trang trọng, tiết kiệm; tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đăng bài tuyên truyền về Luật KTNN, hiệu quả hoạt động của KTNN nhằm phản biện lại một số bài báo có thông tin chưa chuẩn xác về việc chồng chéo giữa công tác kiểm toán và thanh tra. 
 
13. Các đơn vị trực thuộc KTNN khẩn trương lập báo cáo và tổ chức sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2017 theo chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước tại Công văn số 725/KTNN-VP ngày 26/5/2017 của KTNN./.
 
Nhật Quang
Các bài đã đăng