Tin Đảng - Đoàn thể
Đoàn kiểm tra Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy KTNN chuyên ngành II
(kiemtoannn.gov.vn) - Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối), ngày 14/6/2017, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối đã có buổi làm việc với Đảng ủy bộ phận KTNN chuyên ngành II.

Tham dự buổi làm việc, về phía Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Thành Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng đoàn và các thành viên trong Đoàn. Về phía KTNN có đồng chí Nguyễn Bá Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể; đồng chí Nguyễn Văn Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy KTNN chuyên ngành II và các đồng chí trong cấp ủy Đảng ủy KTNN chuyên ngành II.

Thay mặt Đảng ủy KTNN chuyên ngành II, đồng chí Nguyễn Văn Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy đã báo cáo với Đoàn kiểm tra một số nội dung phục vụ công tác kiểm tra. Báo cáo nêu rõ những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Việc triển khai, nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy KTNN và việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của đảng ủy, chi ủy.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy bộ phận KTNN chuyên ngành II xác định việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và là hoạt động chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong đảng và sự đồng thuận cao trong cán bộ đảng viên, góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

Đảng ủy bộ phận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương tại Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 06-KH/ĐUK ngày 26/4/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Kế hoạch số 117-KH/ĐU ngày 30/5/2016 của Đảng ủy KTNN. 

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc nội dung của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đảng ủy bộ phận đã triển khai Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa và vận dụng một cách tích cực, sáng tạo các quan điểm, chủ trương, đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết vào trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện thành công chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020; xác định các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp; tập trung khắc phục, giải quyết những hạn chế, yếu kém của nhiệm kỳ trước, những nội dung, nhiệm vụ mới đã xác định; phân công, phân cấp cụ thể, rõ ràng; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Cùng với lãnh đạo KTNN chuyên ngành II, chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, BCS đảng, Đảng ủy bộ phận đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) và Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, trong đó tập trung tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm toán; xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; đồng thời để nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên, KTV trong hoạt động công vụ; thực hiện quy chế tập trung dân chủ; thực hiện việc tự phê bình và phê bình; chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian qua.

Kết quả nổi bật trong việc quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đó là toàn thể cán bộ đảng viên trong đơn vị đã tập trung nghiên cứu để nắm vững những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các văn kiện tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tham gia thảo luận, thống nhất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; nghiên cứu quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối; quán triệt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối. 

Các cấp uỷ đảng đã gắn việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, uốn nắn những nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Sau học tập các nghị quyết, cơ bản nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên, từng cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu sâu, tạo sự tin tưởng và quyết tâm thực hiện Nghị quyết của Đảng, sự thống nhất về ý chí hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống. 

Đồng chí Phó Bí thư cho biết, quá trình tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Việc tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4 còn có tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; một số cán bộ đảng viên chưa tự giác nhìn nhận đúng mức khuyết điểm và trách nhiệm của mình trong công việc được giao phụ trách. Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW (nay là Chỉ thị 05-CT/TW) tại một số tổ chức đảng trực thuộc còn chưa có phương pháp, hình thức, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể, phù hợp, nên chưa mang lại hiệu quả thiết thực.   

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn Kiểm tra đã có những trao đổi, góp ý hết sức thẳng thắn với cấp ủy Đảng bộ KTNN chuyên ngành II về công tác lãnh đạo chỉ đạo xây dựng Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Thành Nam - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối, Trưởng đoàn cảm ơn Đảng ủy KTNN chuyên ngành II đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu báo cáo, giải trình phục vụ công tác của Đoàn. Qua ý kiến của các thành viên trong Đoàn, đồng chí Nguyễn Thành Nam lưu ý Đảng ủy KTNN chuyên ngành II một số mặt cần khắc phục trong thời gian tới để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Đảng bộ. Theo đó, các chi bộ trong Đảng bộ cần duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề; chủ động xây dựng chương trình làm việc hàng năm trong đó có chương trình kiểm tra giám sát; đặc biệt chú trọng công tác nắm bắt tư tưởng Đảng viên và tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng ủy trong công tác tổ chức cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt - Phó Bí thư Đảng ủy KTNN chuyên ngành II khẳng định Đảng ủy KTNN chuyên ngành II sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến tham gia góp ý của Đoàn kiểm tra để kịp thời có những chấn chỉnh trong hoạt động của Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành II trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

Hà Linh

Các bài đã đăng