Hội nhập và phát triển
PCAOB dự kiến sửa đổi khung Báo cáo kiểm toán
Ủy ban Giám sát kế toán các công ty đại chúng của Anh (PCAOB) dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp mở vào ngày 01/6 để xem xét việc áp dụng một loạt những thay đổi đối với mẫu báo cáo của kiểm toán viên.
 
Dự thảo mẫu báo cáo của kiểm toán viên sửa đổi được PCAOB nghiên cứu trong nhiều năm nhằm tìm ra cơ chế để kiểm toán viên có thể cung cấp thêm thông tin cho các nhà đầu tư và người sử dụng Báo cáo tài chính. PCAOB đã đưa ra bản đề xuất vào tháng 8/2013 và một bản đề xuất lại vào tháng 5/2016 với mục đích cập nhật mẫu và nội dung báo cáo của kiểm toán viên cho phù hợp và mang tính thông tin cao hơn.
 
Trong mẫu báo cáo mới, PCAOB đề xuất đưa vào những mô tả về các vấn đề kiểm toán trọng yếu, cung cấp cho người sử dụng Báo cáo tài chính thông tin về những khía cạnh mang tính rủi ro, chủ quan hoặc phức tạp của cuộc kiểm toán. Đồng thời, PCAOB đã sửa đổi các tiêu chuẩn để xác định "vấn đề kiểm toán trọng yếu" là bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ cuộc kiểm toán liên quan đến: các tài khoản hoặc các phát hiện trọng yếu đối với Báo cáo tài chính, các đánh giá chủ quan hoặc có tính chất phức tạp của kiểm toán viên và được thông báo cho Ủy ban kiểm toán. PCAOB tin tưởng, việc thu hẹp các vấn đề kiểm toán trọng yếu sẽ giúp tăng cường khả năng truyền đạt những nội dung quan trọng nhất tới người sử dụng các Báo cáo tài chính.
 
Bên cạnh đó, PCAOB cũng sẽ xem xét, đề xuất sửa đổi các chuẩn mực nhằm củng cố những yêu cầu đối với việc kiểm toán các ước tính kế toán, bao gồm đo lường giá trị hợp lý, qua đó giúp PCAOB phát hiện, giải quyết những vấn đề trong quá trình giám sát các công ty kiểm toán. Ngoài việc lưu ý thêm về những thay đổi trong khuôn khổ Báo cáo tài chính liên quan đến ước tính kế toán, PCAOB còn đề xuất bổ sung một số yêu cầu đối với việc sử dụng chuyên gia trong các cuộc kiểm toán, các tiêu chuẩn giám sát và đánh giá tính khách quan trong hoạt động của chuyên gia.
 
(Theo: Journal of Accountancy và Accounting Today)
(Báo Kiểm toán số 22/2017)
Các bài đã đăng