Tin hoạt động
Tổng Kiểm toán nhà nước trình bày Báo cáo kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN năm 2015 trước Quốc hội
(kiemtoannn.gov.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, chiều 22/5/2017, Quốc hội nghe báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015. Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày trước Quốc hội về Báo cáo kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2015.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày Báo cáo kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2015
 
Thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Báo cáo tóm tắt quyết toán NSNN năm 2015. Báo cáo nêu rõ, năm 2015 thực hiện nghị quyết của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong điều kiện tiếp tục phải điều chỉnh giảm thuế theo cam kết hội nhập khu vực và quốc tế; thực hiện miễn, giảm, giãn nộp thuế để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn; thực hiện có hiệu quả các giải pháp đồng bộ nhằm phấn đấu phục hội tăng trưởng kinh tế, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, góp phần tác động quan trọng đến kết quả thu, chi NSNN năm 2015. Công tác quản lý, kiểm soát chi NSNN chặt chẽ theo quy định của Luật NSNN, nghị quyết của Quốc hội. Các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, điều hành dự toán NSNN có hiệu quả, tiết kiệm chống lãng phí theo nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên, công tác quản lý NSNN ở một số đơn vị, địa phương còn một số tồn tại, hạn chế, đòi hỏi tiếp tục có những giải pháp hiệu quả.
 
Đối với kết quả xử lý kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (KTNN) đối với công tác quản lý NSNN năm 2014, Báo cáo của Chính phủ cho biết, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương xử lý các vi phạm, thu hồi các khoản trốn, lậu thuế, các khoản chi sai chế độ. Đến ngày 10/5/2017, tổng hợp kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN, đối với quyết toán NSNN 2014 cho thấy, tổng số kiến nghị liên quan NSNN là 12.527 tỷ đồng, đã thực hiện 10.831 tỷ đồng, đạt 86,3% số kiến nghị. Các kiến nghị của KTNN đối với quyết toán NSNN 2014 chưa thực hiện được chủ yếu do một số nguyên nhân như: Một số đơn vị đang gặp khó khăn về tài chính, các kiến nghị liên quan đến xuất toán, thu hồi nộp NSNN chưa thực hiện triệt để do phải thu dần vào thu nhập của đơn vị, cá nhân theo quy định hoặc đang tổ chức xử lý; các khoản kiến nghị ghi thu, ghi chi cần có thời gian rà soát, kiểm tra theo quy định…
 
Chính phủ trình Quốc hội, xem xét, phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2015: Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.291.342 tỷ đồng; Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.502.189 tỷ đồng (bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2015 sang năm 2016); Bội chi ngân sách nhà nước là 263.135 tỷ đồng, bằng 6,28% GDP (không bao gồm kết dư ngân sách địa phương 52.288 tỷ đồng).
 
         
 Toàn cảnh buổi làm việc 
 
Báo cáo trước Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, báo cáo kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2015 được xây dựng trên cơ sở tổng hợp kết quả kiểm toán của 276 báo cáo kiểm toán tại 204 đơn vị được kiểm toán trong năm 2016 đối với niên độ ngân sách năm 2015. Qua kiểm toán cho thấy, Báo cáo quyết toán NSNN năm 2015 do Chính phủ lập được tổng hợp đầy đủ từ báo cáo quyết toán NSNN năm 2015 của 63 tỉnh, thành phố trục thuộc trung ương và báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán cấp I thuộc Ngân sách trung ương.
 
Báo cáo của KTNN cũng đánh giá nghiêm túc một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý thu, chi NSNN; quản lý nợ công; về cơ chế, chính sách và hiệu quả một số chương trình dự án như các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, những dự án sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn trái phiếu Chính phủ và các Chương trình mục tiêu quốc gia; về quản lý, sử dụng tài sản công.
 
Báo cáo về kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán 2015, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết: Số kiến nghị xử lý tài chính tính thực hiện đến 31/12/2016 là 15.974 tỷ đồng, đạt 75,6%, trong đó tăng thu, giảm chi NSNN 10.195 tỷ, đạt 82,3%. Kết quả thực hiện kiến nghị đã có nhiều chuyển biến tích cực do năm 2016 KTNN đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để nâng cao hiệu lực thực hiện kiến nghị kiểm toán; Có 29 văn bản đã và đang được Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương thực hiện hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung theo kiến nghị của KTNN, các kiến nghị khác đang được các đơn vị nghiên cứu, sửa đổi theo quy định ban hành văn bản.
 
KTNN cũng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một số nội dung: Chỉ đạo Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị được kiểm toán thực hiện đầy đủ, kịp thời kiến nghị của KTNN trong năm 2016 đối với niên độ ngân sách năm 2015 là 38.776 tỷ đồng; Báo cáo UBTVQH, Quốc hội về số vốn Trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 chưa được giao kế hoạch là 792,147 tỷ đồng và việc chuyển đổi nguồn vốn đầu tư đối với 05 dự án đường bộ cao tốc của Tổng công ty Đầu tư đường cao tốc Việt Nam 18.123 tỷ đồng; Chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị được kiểm toán xử lý các vấn đề về cơ chế, chính sách, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với các khuyết điểm, sai phạm đã nêu trong từng báo cáo kiểm toán và rà soát để hủy bỏ hoặc thay thế, sửa đổi, bổ sung 150 văn bản không phù hợp với quy định chung của Nhà nước.
 
Trình bày báo cáo thẩm tra về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách (UBTCNS) Nguyễn Đức Hải cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, ngày 21/4/2017, Thường trực UBTCNS đã chủ trì làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, KTNN để xem xét, thống nhất một số nội dung còn ý kiến khác nhau.
 
Về thu ngân sách nhà nước, Báo cáo của UBTCNS chỉ rõ, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn tồn tại một số vấn đề như: Một số khoản thu không đạt dự toán được giao, nguồn thu chưa thực sự ổn định, vững chắc; Công tác quản lý thu thuế vẫn có mặt hạn chế, chưa có giải pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng trốn thuế, thất thu và nợ đọng thuế còn lớn; Việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) chưa kịp thời, dẫn đến quyết toán chưa phản ánh chính xác số thu và bội chi NSNN.
 
Công tác quản lý, chấp hành dự toán chi NSNN năm 2015 có tiến bộ, bám sát chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi NSNN được tăng cường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính công. Tuy nhiên, UBTCNS nhận thấy công tác quản lý chi NSNN năm 2015 còn một số tồn tại: Chi thường xuyên vẫn còn tình trạng lãng phí, chi sai chế độ quy định, không đúng mục đích, một số khoản chi quan trọng không đạt dự toán; Sai phạm, thất thoát, lãng phí trong chi đầu tư XDCB vẫn xảy ra; nợ đọng khối lượng xây dựng cơ bản đã hoàn thành lớn; Công tác phân bổ, giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển chưa kịp thời, chưa bảo đảm đầy đủ thủ tục theo quy định của Luật NSNN; Chi chuyển nguồn và kết dư ngân sách địa phương còn lớn, làm giảm hiệu quả sử dụng NSNN.
 
UBTCNS cũng cho rằng, Chính phủ cần cụ thể, chi tiết hơn về danh sách, mức độ xử lý vi phạm của các cá nhân, tổ chức vi phạm trong quản lý, điều hành NSNN để báo cáo trước Quốc hội nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm Nghị quyết số 21/2016/QH14 về điều chỉnh dự toán chi và phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2014 Quốc hội đã ban hành.
 
Về tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2015 đạt 75,6% tổng số kiến nghị , UBTCNS đánh giá đây là tỷ lệ thực hiện kiến nghị xử lý tài chính cao nhất trong 3 năm gần đây. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các đơn vị có liên quan lưu ý cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của KTNN, đặc biệt là việc hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật không phù hợp, kịp thời khắc phục và hạn chế sai phạm trong thực thi pháp luật.
 
UBTCNS cho rằng, Báo cáo quyết toán NSNN năm 2015 của Chính phủ đã được lập, kiểm toán, thẩm tra theo trình tự, thủ tục quy định. Đề nghị Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2015 như đề xuất của Chính phủ./
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng