Tin hoạt động
Tăng cường ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học tại các đơn vị trực thuộc KTNN
(kiemtoannn.gov.vn)  - Ngày 18/5/2017, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học (HĐKH) Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động khoa học của KTNN trong Quý I/2017; trao đổi về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (NCKH) năm 2018; thảo luận chủ đề hội thảo cấp Bộ năm 2017 và bàn về một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động khoa học của KTNN. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên - Chủ tịch Hội đồng khoa học KTNN chủ trì buổi họp.
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên - Chủ tịch Hội đồng khoa học KTNN - Đoàn Xuân Tiên kết luận buổi họp
 
Theo dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động khoa học của KTNN Quý I/2017, với mục tiêu hoạt động khoa học đi trước thúc đẩy hoạt động kiểm toán, đẩy nhanh tiến độ NCKH, gắn NCKH với thực tiễn hoạt động kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực hoạt động kiểm toán, ngay trong Quý I, hoạt động KHCN đã tích cực được triển khai và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác.
 
Về tình hình thực hiện các đề tài NCKH cấp Bộ và cấp cơ sở năm 2017. Trong năm 2017, HĐKH đã tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức triển khai thực hiện 14 đề tài NCKH cấp Bộ và 54 đề tài NCKH cấp cơ sở. Trong đó có 9 đề tài NCKH cấp Bộ và 19 đề tài NCKH cấp cơ sở chuyển tiếp từ năm 2016. Việc thẩm định và đánh giá nghiệm thu các đề tài được thực hiện trong Quý III và IV/2017. Đối với 5 đề tài NCKH cấp Bộ và 35 đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017 đã được ban hành quyết định giao nhiệm vụ nghiên cứu và ký hợp đồng theo quy định.
 
Công tác thẩm định, đánh giá nghiệm thu các đề tài NCKH thời gian qua cũng có nhiều thay đổi quan trọng nhằm tăng cường chất lượng của từng đề tài. Việc đánh giá, nghiệm thu các đề tài NCKH cấp Bộ theo quy trình 2 bước, bước thẩm định độc lập trước khi nghiệm thu và nghiệm thu chính thức tiếp tục được triển khai. Ngoài việc tham gia triển khai công tác nghiên cứu các đề tài NCKH cấp Bộ và cấp cơ sở, các thành viên HĐKH còn tích cực tham gia vào công tác thẩm định cũng như tham gia thành viên các Hội đồng nghiệm thu, đánh giá đề tài NCKH của KTNN. Các ý kiến đóng góp của các thành viên HĐKH là cơ sở để các đề tài hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng công tác NCKH nói chung và chất lượng của các đề tài NCKH nói riêng. 
 
Trong Quý I, công tác thông tin khoa học, tọa đàm khoa học và việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học cũng có nhiều kết quả nổi bật. Trường ĐT&BDNVKT đã phát hành Bản tin đặc biệt, tóm tắt kết quả nghiên cứu một cách có hệ thống các đề tài NCKH giai đoạn 1995-2015 và thông báo rộng rãi kết quả nghiên cứu khoa học của các đề tài này đến các đơn vị trong toàn Ngành, nhằm phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và công tác tra cứu. Ngoài ra, với việc thành lập Phòng Thông tin khoa học và Thư viện, kể từ đầu năm 2017 đến nay, Văn phòng HĐKH thường xuyên cập nhật trên trang Web của Trường những nội dung chính và kết quả nghiên cứu chủ yếu của các đề tài ngay sau mỗi buổi nghiệm thu một cách kịp thời. 
 
Bên cạnh đó, nhiều buổi tọa đàm, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ đã được Trường ĐT&BDNVKT và nhiều đơn vị trực thuộc KTNN tổ chức, thu hút được đông đảo công chức, viên chức trong Ngành tham gia. 
 
Điểm nổi bật là thời gian qua, kết quả nghiên cứu của nhiều đề tài đã được triển khai ứng dụng vào thực tế, một số đề tài đã được đưa vào ứng dụng ngay trong quá trình triển khai nghiên cứu và sau khi nghiệm thu, tiêu biểu: Xây dựng Quyết định số 1786/QĐ-KTNN ngày 01/11/2016 của Tổng KTNN quy định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch Kiểm toán viên nhà nước; Xây dựng và hoàn thiện các Quy trình kiểm toán của KTNN, Quy trình kiểm toán doanh nghiệp, Quy trình kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trình, Quy trình kiểm toán NSĐP, NSTW (bộ, ngành), Quy trình kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia, Quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng của KTNN, và Quy trình kiểm toán hoạt động; Xây dựng Đề cương kiểm toán chuyên đề công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản giai đoạn 2014-2016; Xây dựng đề cương hướng dẫn kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất khu đô thị; Xây dựng Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN và Xây dựng và hoàn thiện mẫu biểu hồ sơ kiểm toán của KTNN…
 
Về công tác xây dựng kế hoạch KHCN năm 2018, KTNN đã có công văn số 425/KTNN-TCCB ngày 28/3/2017 về việc hướng dẫn xây dựng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ các cấp 2018 của KTNN. Đến ngày 17/5/2017, có 15/32 đơn vị trong toàn Ngành gửi đề xuất đăng ký 37 Đề tài, trong đó có 9 Đề tài cấp Bộ và 28 Đề tài cấp cơ sở. Trên cơ sở các nhiệm vụ đăng ký, các thành viên HĐKH cũng như tổ Tư vấn sẽ có ý kiến đối với các nhiệm vụ khoa học đề xuất của các đơn vị và cá nhân trước khi trình lãnh đạo KTNN ký Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ và phân bổ kinh phí KHCN năm 2018.
 
Đa số các đề tài đã bám sát vào các định hướng của Ngành, phần lớn các đề tài tập trung vào nội dung: Đổi mới, sáng tạo hoặc nghiên cứu mới về phương thức tổ chức các loại hình, hoạt động kiểm toán của KTNN (Cách thức tổ chức đoàn kiểm toán, xác định chủ đề, mục tiêu, nội dung, tiêu chí, thời điểm kiểm toán....) nhằm hoàn thiện các quy trình thủ tục, rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng kiểm toán để đáp ứng yêu cầu của Quốc hội, HĐND, Chính phủ và xã hội.
 
Các đề tài còn lại chủ yếu phân bổ đều cho các nhóm định hướng, như đổi mới phương thức lập Kế hoạch kiểm toán; nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn của đội ngũ KTV; các nghiên cứu ứng dụng CM KTNN vào thực tiễn; nhóm nghiên cứu về đổi mới lập kế hoạch kiểm toán dựa trên phân tích trọng yếu rủi ro kiểm toán; nhóm các nội dung nghiên cứu về gia tăng giá trị, hiệu quả, hiệu lực và tác động của kết quả KTNN.
 
Theo kế hoạch 3 quý cuối năm, hoạt động KHCN của KTNN sẽ tập trung vào một số hoạt động: Tham mưu, tư vấn cho Tổng Kiểm toán nhà nước về danh mục các nhiệm vụ đưa vào Kế hoạch KHCN năm 2018. Trên cơ sở đó, hoàn thiện Kế hoạch KHCN năm 2018, đồng thời tổ chức các hội đồng nghiệm thu, đánh giá kết quả nghiên cứu các đề tài NCKH cấp Bộ năm 2015 và cấp cơ sở năm 2016…
 
Ngoài ra, nhằm tạo diễn đàn trao đổi thông tin, quan điểm và phân tích đánh giá về vai trò của KTNN đối với các vấn đề kinh tế, tài chính vĩ mô của quốc gia, KTNN cũng đề xuất một số các nội dung để tổ chức Hội thảo cấp Bộ trong năm 2017, trong đó tập chung vào một số vấn đề: Xác định giá trị doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa và vai trò của KTNN; Vai trò của KTNN trong quản lý, sử dụng nợ công và đảm bảo an toàn nợ công; Vai trò của KTNN trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường.
 
Toàn cảnh buổi họp 
Trên cơ sở gợi ý của Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận về một số nội dung chính: Công tác xét duyệt đề cương, thuyết minh đề tài; việc hoàn thiện đề cương sau khi có ý kiến của các thành viên Hội đồng, tổ tư vấn được thực hiện như thế nào; Kết quả ứng dụng của các đề tài trên thực tế tại các đơn vị chủ trì và các đơn vị thực hiện; công tác theo dõi ứng dụng sau nghiên cứu cũng như đề xuất một số nội dung cho công tác NCKH năm 2018 và tổ chức Hội thảo cấp Bộ năm 2017...
 
Qua một số ý kiến trao đổi tại buổi họp cho thấy, trong thời gian qua, công tác tổ chức NCKH của KTNN đã có những khởi sắc nhất định, nhiều đề tài nghiên cứu đã bám sát được với nhu cầu thực tiễn, tiến độ thực hiện các đề tài ngày càng đảm bảo thời gian thực hiện theo quy định. Các ý kiến cũng bày tỏ sự đồng tình với những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân trong tổ chức nhiệm vụ KHCN nói chung và hoạt động của Hội đồng nói riêng được Thường trực Hội đồng đưa ra trong Báo cáo. 
 
Kết luận cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội đồng khoa học KTNN đánh giá cao và cơ bản thống nhất với các nội dung trong Báo cáo và ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng. Theo Chủ tịch Hội đồng, nhiệm vụ KHCN của KTNN trong Quý I được tổ chức theo đúng kế hoạch, nhiệm vụ đặt ra; công tác nghiệm thu được thực hiện theo quy trình, tiến độ; chất lượng các đề tài cơ bản được đánh giá tương đối sát với kết quả nghiên cứu. Một trong những điểm nổi bật là bước đầu, nhiều kết quả nghiên cứu đã được áp dụng vào thực tiễn hoạt động của các đơn vị, qua đó góp phần tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của nhiều đơn vị. 
 
Về chủ đề của Hội thảo cấp Bộ, Chủ tịch Hội đồng cũng gợi ý một số nội dung: KTNN tham gia ý kiến đối với các chương trình trọng điểm quốc gia; Kiểm toán báo cáo tài chính nhà nước; Thay đổi khu vực công và thách thức của KTNN. Chủ tịch Hội đồng yêu cầu, các thành viên Hội đồng, Thường trực Hội đồng cần tập trung nghiên cứu, tham mưu đề xuất lựa chọn chủ đề phù hợp để báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước.
 
Cho ý kiến về các giải pháp nhằm thực hiện có chất lượng các nhiệm vụ KHCN trong những tháng cuối năm và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động KHCN, Chủ tịch yêu cầu Thường trực Hội đồng thực hiện việc rà soát, đánh giá lại hoạt động của Hội đồng theo hướng đảm bảo năng lực và chất lượng của Hội đồng; tăng cường việc triển khai ứng dụng kết quả NCKH vào hoạt động thực tiễn, định kỳ Văn phòng HĐKH yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình ứng dụng các đề tài do đơn vị thực thiện. Mỗi đề tài sẽ soạn thảo bản kiến nghị 3-5 trang về kết quả nghiên cứu và đề xuất ứng dụng của đề tài để gửi cho Lãnh đạo KTNN và các đơn vị có liên quan để nghiên cứu ứng dụng.
 
Để nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu, Chủ tịch Hội đồng cũng yêu cầu  việc xây dựng và đăng ký đề tài của các đơn vị, cá nhân trong Ngành phải xây dựng đề cương, trong đó có mục tổng quan, nêu rõ lịch sử nghiên cứu vấn đề; tóm lược được ý tưởng, mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu…
 
Về Kế hoạch KHCN năm 2018, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh: KTNN tiếp tục triển khai phương thức đặt hàng của Lãnh đạo KTNN kết hợp với ý kiến định hướng nghiên cứu của Hội đồng khoa học và Hội đồng tư vấn. Sau khi các đơn vị, cá nhân đăng ký, Tổ tư vấn cho ý kiến và Hội đồng xem xét trước khi trình lên Tổng Kiểm toán nhà nước. 
 
Phương Vân
Các bài đã đăng