Tin Đảng - Đoàn thể
Đảng ủy Khối công bố Quyết định kiểm tra đối với Ban thường vụ Đảng ủy KTNN
(kiemtoannn.gov.vn) - Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối), ngày 17/5/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Đoàn Kiểm tra của Đảng ủy Khối đã công bố Quyết định số 734-QĐ/ĐUK ngày 05/4/2017 về việc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN.

Tham dự buổi làm việc, về phía Đảng ủy Khối có các đồng chí: Phạm Quang Thao - Phó Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Thành Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng đoàn và các thành viên trong Đoàn kiểm tra. Về phía Đảng ủy KTNN có đồng chí Nguyễn Quang Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN.

Theo Quyết định được công bố, Đảng ủy Khối sẽ tập trung kiểm tra việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị  về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Bên cạnh đó, Đoàn còn kiểm tra việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của tập thể và cá nhân người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội, đại biểu Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015-2020; việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN.

Với phương châm giám sát mở rộng, Đảng ủy Khối sẽ thực hiện việc giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng và đảng viên, qua đó nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết những vấn đề vướng mắc mới nảy sinh nhằm ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm. Nội dung giám sát tập trung vào: việc triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Đảng ủy Khối; việc thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐUK ngày 15/11/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về triển khai công tác quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 và việc rà soát, bổ sung quy hoạch; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; việc kiện toàn tổ chức các cơ quan tham mưu, giúp việc, bố trí cán bộ làm công tác đảng chuyên trách của Đảng ủy.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Quang Thao quán triệt công tác kiểm tra, giám sát phải đảm bảo tinh thần công tâm, khách quan trong việc đánh giá những kết quả đạt được; mạnh dạn, thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót, yếu kém, khuyết điểm (nếu có) để từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời. 

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN, Đồng chí Nguyễn Quang Thành - Phó Bí thư Đảng ủy KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh: Đợt kiểm tra, giám sát này là dịp để Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN tiếp tục lắng nghe ý kiến, định hướng của Đảng ủy Khối đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của KTNN. Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN sẽ tạo mọi điều kiện cho Đoàn kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo đúng quy trình, quy định, đáp ứng chất lượng và tiến độ kiểm tra. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước giao Văn phòng Đảng - Đoàn thể làm đơn vị đầu mối, phối hợp với đoàn kiểm tra để triển khai các nội dung kiểm tra theo kế hoạch./.

Hà LinhCác bài đã đăng