Tin hoạt động
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ "Hoàn thiện phương pháp phân tích và đánh giá tổng quát trong kiểm toán NSĐP"
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 27/4/2017, tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Hội đồng Khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ "Hoàn thiện phương pháp phân tích và đánh giá tổng quát trong kiểm toán NSĐP" do PGS,TS. Đinh Trọng Hanh làm chủ nhiệm. TS Lê Đình Thăng - Giám đốc Trường là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài, PGS,TS. Đinh Trọng Hanh cho biết, kiểm toán NSĐP là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của KTNN hiện nay. Trong những năm qua, việc vận dụng phương pháp phân tích, đánh giá tổng quát trong hoạt động kiểm toán của KTNN nói chung và kiểm toán NSĐP còn khá hạn chế và thiếu thống nhất, chưa có hệ thống các tiêu chí đánh giá, so sánh, phân tích... do đó đã ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng công tác kiểm toán NSĐP. Việc nghiên cứu đề tài "Hoàn thiện phương pháp phân tích và đánh giá tổng quát trong kiểm toán NSĐP" là cần thiết, có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán NSĐP của KTNN. 

Về kết cấu đề tài, ngoài phần mở đầu, kết luận và các phụ lục, đề tài gồm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận và phương pháp phân tích đánh giá tổng quát trong kiểm toán NSĐP; Chương 2 - Thực trạng áp dụng phương pháp phân tích, đánh giá tổng quát trong kiểm toán NSĐP của KTNN; Chương 3 - Phương hướng và giải pháp hoàn thiện phương pháp phân tích, đánh giá tổng quát trong kiểm toán NSĐP của KTNN. 

Ban chủ nhiệm đề tài đã dựa trên các phương pháp: Tiếp cận hệ thống, tiếp cận lịch sử, tổng hợp, hệ thống hóa, phân tích chuyên sâu, mô hình hóa, suy luận logic để giải quyết các vấn đề đặt ra. Đó là những phương pháp cần thiết, phù hợp để đạt được mục đích nghiên cứu của đề tài.

Theo nhận xét của Hội đồng nghiệm thu, đề tài đã có những thành công chủ yếu trong việc: hệ thống hóa và làm rõ được các vấn đề về cơ sở lý luận về phương pháp phân tích, đánh giá tổng quát trong kiểm toán; đánh giá được thực trạng áp dụng phân tích, đánh giá tổng quát trong kiểm toán ngân sách địa phương; xây dựng phương hướng và giải pháp hoàn thiện phương pháp phân tích, đánh giá tổng quát  trong kiểm toán NSĐP.

Đề tài có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, có thể làm tài liệu giảng dạy và đưa vào ứng dụng thực tế để nâng cao hiệu quả hiệu quả lập KHKT và BCKT NSĐP. 

Hội đồng nghiệm thu cũng đánh giá cao giải pháp kiến nghị mà Ban đề tài đưa ra với 3 nhóm giải pháp đó là: Giải pháp hoàn thiện phương pháp nghiệp vụ phân tích tổng quát NSĐP; Giải phát hoàn thiện tổ chức công tác phân tích tổng quát NSĐP và các giải pháp hỗ trợ hoàn thiện phân tích tổng quát NSĐP.

Tuy nhiên, để đề tài hoàn thiện hơn, Hội đồng nghiệm thu cho rằng, đề tài cần mở rộng phạm vi nghiên cứu thực tiễn công tác phân tích, đánh giá tổng quát trong kiểm toán NSĐP cho các cuộc kiểm toán do các KTNN khu vực khác thực hiện để có đánh giá khách quan nhất. Trong chương 3, đề tài cần đưa ra hệ thống công thức phân tích các tiêu chí; phương pháp so sánh cụ thể ... đề đề tài có tính ứng dụng cao hơn.         

Kết luận buổi nghiệm thu, TS. Lê Đình Thăng đánh giá cao sự cố gắng của Ban chủ nhiệm đề tài trong nghiên cứu, các thành viên thực hiện đề tài là những người có kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu và kiểm toán nên cơ bản phù hợp, thuận lợi khi nghiên cứu đề tài. Để hoàn thiện đề tài, Chủ tịch Hội đồng đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên Hội đồng, trong đó, xem xét phân tích tổng quát theo mục lục ngân sách để đề tài có tính ứng dụng cao hơn, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán NSĐP của KTNN.

Đề tài xếp loại Khá

Hà Linh

Các bài đã đăng