Tin hoạt động
Tổng Kiểm toán nhà nước thăm và làm việc tại KTNN khu vực VI: Lấy hiệu quả công việc làm ưu tiên hàng đầu
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 21/4/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực VI, tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã làm việc với toàn thể lãnh đạo, công chức và người lao động KTNN khu vực VI.
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Cùng dự buổi làm việc có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên, đại diện lãnh đạo Văn phòng KTNN, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Pháp chế.

Tại buổi làm việc, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VI Nguyễn Hữu Phúc đã báo cáo với Tổng Kiểm toán nhà nước và Đoàn công tác về tổ chức, hoạt động của đơn vị cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và 3 tháng đầu năm 2017. Báo cáo cho thấy, tính đến trung tuần tháng 3/2017, tổng số công chức và người lao động của đơn vị là 77 người, với cơ cấu theo ngạch công chức: Kiểm toán viên chính 07 người, Kiểm toán viên 45 người, chuyên viên 10 người, và các ngạch: Kiểm tra viên, cán sự, nhân viên là 03 người. Trong đó, phần lớn công chức được đào tạo chuyên ngành khối kinh tế và khối kỹ thuật. Nhìn chung, lực lượng công chức của đơn vị có năng lực chuyên môn, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp được tổ chức thống nhất và hoạt động theo đúng điều lệ.

Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VI Nguyễn Hữu Phúc báo cáo kết quả công tác năm 2016 và 3 tháng đầu năm 2017

Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và 3 tháng đầu năm 2017, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VI cho biết, năm 2016, KTNN khu vực VI được Tổng Kiểm toán nhà nước giao thực hiện 10 cuộc kiểm toán, trong đó có 1 cuộc kiểm toán bổ sung. Các cuộc kiểm toán đã phát hành báo cáo theo quy định. Tổng hợp kết quả xử lý tài chính năm 2016 là 541 tỷ đồng, trong đó kiến nghị tăng thu, giảm chi NSNN  là 142 tỷ đồng. Đơn vị cũng vinh dự có đoàn kiểm toán dự án BOT cầu Bạch Đằng được xếp loại cuộc kiểm toán đạt chất lượng vàng năm 2016.

Năm 2017, KTNN khu vực VI được Tổng Kiểm toán nhà nước giao thực hiện 12 cuộc kiểm toán, trong đó bổ sung 01 cuộc. Hiện nay, 04 cuộc kiểm toán đợt 1 năm 2017 (trong đó có 01 cuộc mới bổ sung) đã triển khai theo đúng kế hoạch. Các Đoàn kiểm toán đã tiến hành khảo sát lập kế hoạch chi tiết cùng với kế hoạch kiểm toán tổng quát theo đúng quy trình kiểm toán và chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước, không có khó khăn vướng mắc, từ đó tạo điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán. Đơn vị đã xây dựng xong Đề cương các cuộc kiểm toán còn lại và gửi các đơn vị chuẩn bị cung cấp để phục vụ công tác khảo sát, lập KHKT và thu thập thông tin về tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán các dự án, các doanh nghiệp theo chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán được lãnh đạo đơn vị quan tâm, chú trọng. Các Kiểm toán viên, Tổ trưởng, Trưởng đoàn kiểm toán đã thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm soát hàng ngày theo Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán, kiểm soát từ khâu lập đề cương, xây dựng kế hoạch kiểm toán. Các Tổ kiểm soát chất lượng đã kết hợp giữa kiểm soát hồ sơ tại trụ sở KTNN khu vực VI, kiểm soát trực tiếp tại các Đoàn kiểm toán căn cứ vào tình hình, tiến độ và kết quả kiểm toán.

Cũng theo ông Nguyễn Hữu Phúc, năm 2017, đơn vị xác định nội dung kiểm tra, giải quyết dứt điểm các kiến nghị kiểm toán từ các năm trước. Ngay từ đầu năm, KTNN khu vực VI đã thành lập Tổ rà soát các kiến nghị chưa thực hiện đến hết năm 2016, tổng hợp kết quả theo từng đơn vị được kiểm toán để ban hành văn bản gửi các đơn vị đôn đốc thực hiện và xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị năm 2017.

Về công tác tổ chức, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm và coi đây là biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán. Đơn vị đã thường xuyên tự tổ chức tập huấn nghiệp vụ, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn mục tiêu, nội dung, phương pháp kiểm toán, cách thức tổ chức kiểm toán; phổ biến các quy trình, chuẩn mực, phương pháp, kỹ năng kiểm toán trước khi triển khai kế hoạch trên cơ sở phát huy năng lực của Kiểm toán viên có kinh nghiệm công tác theo từng lĩnh vực, trong đó chú trọng tổ chức tọa đàm, tập huấn, đúc rút kinh nghiệm kiểm toán theo từng lĩnh vực chuyên sâu đối với một số nội dung kiểm toán, công tác xây dựng kế hoạch, tổng hợp, kiểm soát chất lượng kiểm toán. Đầu năm 2017, đơn vị đã tổ chức đào tạo 16 Chuẩn mực kiểm toán KTNN; toạ đàm, tập huấn về một số kinh nghiệm kiểm toán theo từng lĩnh vực chuyên sâu (kiểm toán hoạt động, kiểm toán tổng hợp, đối chiếu thuế, kiểm toán chuyên đề toàn ngành, kiểm toán dự án BOT...), mẫu biểu hồ sơ kiểm toán, quy trình kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán và Quy trình kiểm toán của KTNN.

Bên cạnh việc đánh giá các kết quả đạt được, Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, bất cập qua công tác kiểm toán từ năm 2016 trở về trước: Vẫn còn Kiểm toán viên vi phạm về trách nhiệm công vụ; có hiện tượng chọn việc, chưa mạnh dạn thử thách việc khó, việc mới; phương pháp đấu tranh, phê bình xây dựng đơn vị, quản lý và giám sát hoạt động kiểm toán có lúc, có nơi chưa hiệu quả, phần nào ảnh hưởng đến tính thống nhất của đơn vị và chất lượng hoạt động kiểm toán; công tác kiểm toán chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo, chưa có nhiều kiến nghị về hoàn thiện cơ chế, khắc phục các lỗ hổng chính sách, đánh giá công tác quản lý, điều hành vĩ mô, theo sát được yêu cầu quản lý trọng tâm của các địa phương; chất lượng kiểm toán còn khoảng cách so với yêu cầu của Luật KTNN, kết quả kiểm toán chưa tương xứng với địa bàn và năng lực thực tiễn của đơn vị. Một số kiến nghị kiểm toán chưa được theo dõi, đôn đốc sát sao và có các giải pháp quyết liệt, hiệu quả trong giám sát thực hiện…

Toàn cảnh Hội nghị

Để hoàn thành tốt kế hoạch kiểm toán năm 2017 được Tổng Kiểm toán nhà nước giao và thực hiện thắng lợi các mặt công tác khác, đặc biệt là việc tổ chức thành công các hoạt động cũng như Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập đơn vị, ông Nguyễn Hữu Phúc cho biết đơn vị sẽ tăng cường ý thức và hành động về tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể để chỉ đạo điều hành sinh hoạt và hoạt động chi bộ, hoạt động cơ quan và đoàn thể phối hợp chặt chẽ, nâng cao kết quả và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao năm 2017.

Bên cạnh đó, tập trung tổ chức thực hiện kế hoạch từng cuộc kiểm toán theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thông tin kết quả kiểm toán theo từng cấp gắn với nâng cao trách nhiệm kiểm tra, giám sát của người đứng đầu theo phân cấp; tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán gắn với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng KHKT tổng quát, kế hoạch chi tiết và chất lượng BCKT, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán. Tập trung lồng ghép có hiệu quả các chuyên đề kiểm toán toàn ngành về quỹ lương, tài nguyên khoáng sản, quản lý, sử dụng đất đai khu đô thị.

Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, soát xét chất lượng kiểm toán, thực hiện đúng quy định của Luật KTNN, Quy chế hoạt động của Đoàn kiểm toán, Quy chế kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán, Quy tắc ứng xử của KTV nhà nước; các quy trình chuyên môn, nghiệp vụ, ghi chép nhật ký, hồ sơ kiểm toán và thu thập bằng chứng kiểm toán.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho công chức, KTV; tăng cường các lớp đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức; đào tạo các kỹ năng (phân tích, tổng hợp, thẩm định…) phục vụ công tác tổng hợp - kế hoạch, kiểm soát chất lượng kiểm toán cho đội ngũ công chức.

Tiếp tục duy trì, củng cố quan hệ phối hợp trong công tác với các đơn vị trong Ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn phụ trách. Tích cực tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình xây dựng văn bản năm 2017, văn bản quản lý điều hành của KTNN…

Để thực hiện được các nhiệm vụ trên, đơn vị cũng đề ra nhiều giải pháp quan trọng, trong đó tập trung vào các giải pháp tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kiểm toán: Tổ chức nghiên cứu kỹ hướng dẫn mục tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2017 của KTNN để cụ thể hoá cho từng cuộc kiểm toán. Thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước trong việc nâng cao chất lượng kiểm toán. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác thẩm định, xét duyệt KHKT của cuộc kiểm toán. Bố trí nhân lực hợp lý để thực hiện nhiệm vụ khảo sát, lập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ kiểm toán; phân công nhiệm vụ Trưởng đoàn, Tổ trưởng Tổ kiểm toán gắn liền với nhiệm vụ khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán.

Đặc biệt, trước mỗi cuộc kiểm toán, các Đoàn kiểm toán tổ chức nghiên cứu, trao đổi, toạ đàm về KHKT tổng quát, đưa ra các giải pháp thực hiện theo đúng mục tiêu, phạm vi, nội dung đã được phê duyệt. Tổ chức, chỉ đạo các Đoàn kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán phối hợp với đơn vị được kiểm toán làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến chưa thực hiện nghiêm túc các kiến nghị kiểm toán, đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước xử lý dứt điểm các trường hợp tồn đọng, vướng mắc…

Thực hiện các phong trào thi đua thiết thực, phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị, hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập, nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn đơn vị để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn; tích cực tuyên truyền về tổ chức và hoạt động, xây dựng hình ảnh của ngành, của đơn vị. Theo dõi sát sao các Tổ kiểm toán có kết quả kiểm toán yếu kém, báo cáo thiếu trung thực, sai lệch kết quả kiểm toán, phát ngôn ứng xử không đúng mực, phiền hà, sách nhiễu đơn vị kiểm toán để kịp thời xử lý kiên quyết, đình chỉ, thay thế, không bố trí thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã bày tỏ sự đồng tình với những nội dung được lãnh đạo KTNN khu vực VI báo cáo, đồng thời đi vào trả lời những vấn đề được công chức, người lao động đơn vị đặt ra tại buổi làm việc xung quanh các vấn đề về công tác chuyên môn, công tác chăm lo đời sống cán bộ và công tác xây dựng cơ sở vật chất.

Phát biểu làm rõ hơn một số nội dung KTNN khu vực VI báo cáo và các đại biểu thảo luận tại buổi làm việc, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên  đồng tình với các nội dung được đề cập trong Báo cáo, đồng thời đánh giá cao kết quả chuyên môn trong những năm gần đây, đặc biệt từ năm 2015 đến nay của đơn vị. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cũng yêu cầu đơn vị cần tập trung thực hiện một số  nhiệm vụ trong thời gian tới: Nâng cao năng lực đội ngũ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân; Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, đặc biệt là những nghiệp vụ mới như kiểm toán tài nguyên khoáng sản, môi trường…; Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm toán nói chung và BCKT nói riêng, chủ động tổ chức rút kinh nghiệm, chia sẻ kinh nghiệm được đúc rút từ các cuộc kiểm toán trong đơn vị và với các đơn vị khác trong Ngành…

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, công chức KTNN khu vực VI

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như tinh thần phát biểu ý kiến của công chức, người lao động của đơn vị trong buổi làm việc. Tổng Kiểm toán nhà nước chia sẻ thông tin và giải đáp những vấn đề được các đại biểu và công chức, người lao động KTNN khu vực VI đặt ra.

Tổng Kiểm toán nhà nước cũng ghi nhận những kết quả hoạt động trên các mặt công tác của KTNN khu vực VI trong thời gian qua, "Các đồng chí đã hết sức nỗ lực, tập thể lãnh đạo, cấp ủy đơn vị có sự đoàn kết, thống nhất và tính cộng sự cao. Cán bộ, công chức của đơn vị có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm toán được Tổng Kiểm toán nhà nước giao, từng bước khẳng định được vai trò, vị thế của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn. Đã xây dựng và duy trì tốt mối quan hệ phối hợp công tác với các đơn vị trong và ngoài Ngành, đặc biệt là với địa phương nơi đơn vị đóng trụ sở để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao” - Tổng Kiểm toán nhà nước nói.

Về định hướng thời gian tới, Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị đơn vị cần khắc phục một số tồn tại như: Nâng cao chất lượng kiểm toán; khắc phục tình trạng chất lượng kiểm toán còn khoảng cách so với yêu cầu của Luật KTNN; kết quả kiểm toán chưa tương xứng với địa bàn và năng lực thực tiễn của đơn vị.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu KTNN khu vực VI cần tập trung thực hiện hiệu quả kế hoạch kiểm toán năm 2017 với những kết quả vượt bậc so với những năm trước đó, lấy hiệu quả công việc làm ưu tiên hàng đầu, tránh chủ nghĩa hình thức. Đẩy mạnh chất lượng BCKT, BCKT cần đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Luật KTNN như đảm bảo tính đánh giá, tính xác nhận, kết luận và kiến nghị. Ngoài ra, cần chú trọng việc bồi dưỡng cán bộ, tăng cường tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức. Chú ý giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức hành nghề của cán bộ, Kiểm toán viên. Tăng cường mối quan hệ phối hợp với Đảng bộ và Chính quyền địa phương từ đó tạo sự ủng hộ của chính quyền địa phương đối với hoạt động kiểm toán của KTNN.

Trong công tác xây dựng Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị, toàn thể Đảng bộ KTNN khu vực VI cần xây dựng khối đoàn kết nhất trí, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Về các kiến nghị của KTNN khu vực VI xoay quanh các nội dung về nhân sự; cơ sở vật chất, phương tiện làm việc; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, Tổng Kiểm toán nhà nước giao Văn phòng KTNN, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Chế độ & KSCLKT chủ trì, phối hợp với KTNN khu vực VI nghiên cứu, rà soát, tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định nhằm hỗ trợ tối đa để KTNN khu vực VI hoàn thành nhiệm vụ.

Thay mặt tập thể công chức, người lao động của KTNN khu vực VI, Kiểm toán trưởng Nguyễn Hữu Phúc tiếp thu toàn bộ các ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước, đồng thời khẳng định sẽ cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị, nhằm thực hiện kịp thời và đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Tổng Kiểm toán nhà nước giao, xây dựng KTNN khu vực VI ngày càng đoàn kết, vững mạnh./.

Phương Vân

Các bài đã đăng