Tin hoạt động
Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia
(kiemtoannn.gov.vn) - Tổng Kiểm toán nhà nước vừa ký Quyết định số 05/2017/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia (Quy trình).
Quy trình gồm 5 Chương và 40 Điều, quy định trình tự, thủ tục tiến hành các bước công việc của cuộc kiểm toán Chương trình mục tiêu Quốc gia (Chương trình), gồm 4 bước: Chuẩn bị kiểm toán; Thực hiện kiểm toán; Lập và gửi báo cáo kiểm toán và Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.
 
Quy trình được áp dụng đối với các Đoàn kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình kiểm toán các cuộc kiểm toán Chương trình do Kiểm toán nhà nước thực hiện; Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước không phải là Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán nhà nước khu vực được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán; Thành viên Đoàn kiểm toán không phải là Kiểm toán viên nhà nước, khi tham gia Đoàn kiểm toán nhà nước phải áp dụng Quy trình này như đối với Kiểm toán viên nhà nước.
 
Quy trình yêu cầu Đoàn kiểm toán và các thành viên của Đoàn kiểm toán khi thực hiện kiểm toán Chương trình phải Tuân thủ Luật Kiểm toán nhà nước, Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước (CMKTNN), Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước, các văn bản pháp luật có liên quan, các quy định tại Điều 4. Yêu cầu đối với Đoàn kiểm toán và thành viên Đoàn kiểm toán, Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và các quy định tại Quy trình này.
 
Về nội dung kiểm toán, tùy theo đặc điểm, tính chất của từng cuộc kiểm toán có thể thực hiện một, hai hoặc cả ba nội dung kiểm toán là: Kiểm toán tài chính, Kiểm toán tuân thủ và Kiểm toán hoạt động.
 
Theo Quy trình, các nội dung cần thiết để chuẩn bị kiểm toán gồm: Khảo sát và thu thập thông tin về chương trình mục tiêu quốc gia được kiểm toán; Đánh giá thông tin đã thu thập và hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán; Xác định trọng yếu/trọng tâm và rủi ro kiểm toán; Lập kế hoạch kiểm toán của đoàn kiểm toán và lập và phê duyệt kế hoạch kiểm toán chi tiết. 
 
Trong đó, Trình tự, thủ tục xác định và đánh giá rủi ro kiểm toán thực hiện theo quy định tại Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và Đoạn 45 đến Đoạn 56 CMKTNN 1315 - Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường hoạt động của đơn vị được kiểm toán tài chính; Đoạn 23 đến Đoạn 24 CMKTNN 3000 - Hướng dẫn kiểm toán hoạt động; Đoạn 16 đến Đoạn 18 CMKTNN 4000 - Hướng dẫn kiểm toán tuân thủ và các quy định khác có liên quan của Kiểm toán nhà nước
 
Về việc thực hiện kiểm toán, ngoài quy định về công bố quyết định kiểm toán; tiến hành kiểm toán; các nội dung khác cần thực hiện: Kiểm toán tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí; Kiểm toán tình hình thực hiện mục tiêu, nội dung chương trình; Kiểm toán việc tuân thủ pháp luật, chính sách chế độ của nhà nước và các quy định liên quan đến chương trình; Kiểm toán tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả; Lập và thông qua biên bản kiểm toán, dự thảo thông báo kết quả kiểm toán của tổ kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết.
 
Một điểm cần lưu ý trong trong quá trình thực hiện kiểm toán, nếu có các dấu hiệu làm cho Kiểm toán viên nhà nước tin rằng một tài liệu có thể không xác thực, hoặc đã bị sửa đổi mà không được thông báo, hoặc những nội dung, số liệu phát hiện có dấu hiệu gian lận thì Kiểm toán viên nhà nước phải tiến hành kiểm tra thêm bằng các thủ tục như: Xác nhận trực tiếp với bên thứ ba; sử dụng chuyên gia và các phương pháp hợp pháp khác để đánh giá tính xác thực của tài liệu đó; kiểm tra, xác minh tài liệu đó từ các nguồn thông tin khác. Nếu các giải trình của đơn vị được kiểm toán là không nhất quán, thì Kiểm toán viên nhà nước phải tiến hành kiểm tra về các điểm không nhất quán đó nhằm thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để khẳng định hoặc loại bỏ nghi ngờ của Kiểm toán viên nhà nước. Việc xác minh, điều tra,… phải lập biên bản và các bằng chứng thu thập được kèm theo. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu sai phạm lớn, các sai phạm có dấu hiệu hình sự, Kiểm toán viên nhà nước, Tổ trưởng phải báo cáo kịp thời cho Trưởng đoàn, Kiểm toán trưởng; Trưởng đoàn, Kiểm toán trưởng phải báo cáo kịp thời với Tổng Kiểm toán nhà nước để chỉ đạo làm rõ, xử lý.
 
Về lập và gửi báo cáo kiểm toán, trình tự, thủ tục thực hiện các bước lập dự thảo Báo cáo kiểm toán; Kiểm toán trưởng xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán; Tổng KTNN xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán; Hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm toán, gửi lấy ý kiến của đơn vị được kiểm toán; Thông báo kết quả kiểm toán; Phát hành Báo cáo kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán Chương trình thực hiện theo quy định tại Chương IV Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.
 
Báo cáo kiểm toán Chương trình lập theo mẫu quy định tại Hệ thống mẫu biểu hồ sơ của Kiểm toán nhà nước.
 
Việc theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán được thực hiện theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước, Đoàn 44 CMKTNN số 100, Chương V Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và Quy định về theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.
 
Được biết, trong tháng 3/2017, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký Quyết định số 04/2017/QĐ-KTNN ban hành Quy trình kiểm toán ngân sách trung ương (bộ, ngành) và Quyết định số 02/2017/QĐ-KTNN ban hành Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình./.
 
Thanh Trang
Các bài đã đăng