Tin hoạt động
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc thăm làm việc tại KTNN khu vực VIII
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 22/3/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực VIII, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã làm việc với toàn thể lãnh đạo, công chức và người lao động KTNN khu vực VIII.
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã làm việc với KTNN khu vực VIII
 
Tham gia Đoàn công tác có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa, Chánh Văn phòng KTNN, các Vụ trưởng: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán.
 
Thay mặt KTNN khu vực VIII, Kiểm toán trưởng Nguyễn Văn Kỷ đã báo cáo với Tổng Kiểm toán nhà nước về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự của đơn vị, đồng thời báo cáo về kết quả thực hiện hoạt động kiểm toán của đơn vị trong năm 2016. Năm 2016, đơn vị đã được Tổng Kiểm toán nhà nước giao chủ trì thực hiện 07 cuộc kiểm toán; phối hợp với KTNN chuyên ngành V tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động quản lý và thực hiện Đề án Đào tạo việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2015 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. KTNN khu vực VIII đã xây dựng Phương án tổ chức kiểm toán năm 2016, bám sát theo hướng dẫn của Ngành và tình hình, đặc điểm của các cuộc kiểm toán. Đơn vị đã chủ động nắm bắt tinh thần chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm toán, chỉ đạo sát sao trong công tác khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán và thực hiện mục tiêu, nội dung, tiến độ kiểm toán. KTNN khu vực VIII đã thành lập các Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán thực hiện kiểm soát đầy đủ các cuộc kiểm toán do đơn vị chủ trì theo đúng Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định số 558/QĐ-KTNN ngày 23/3/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước. Các Đoàn kiểm toán hoạt động theo đúng quy định, quy chế của Ngành. Trước khi triển khai các cuộc kiểm toán, lãnh đạo KTNN khu vực VIII, lãnh đạo Đoàn kiểm toán đều tổ chức họp quán triệt mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phạm vi, thời hạn tiến hành kiểm toán, các Chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước đối với hoạt động kiểm toán, đặc biệt chỉ đạo Kiểm toán viên thực hiện nghiêm túc việc ghi chép nhật ký kiểm toán, lập hồ sơ kiểm toán, thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, lãnh đạo đơn vị thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, đánh giá tiến độ, kết quả kiểm toán, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc về chuyên môn của Đoàn kiểm toán. Các bằng chứng kiểm toán được chú trọng xác lập đầy đủ, có căn cứ pháp lý, được cân nhắc, xem xét phù hợp với thực tiễn để đảm bảo tính khả thi.
 
Kiểm toán trưởng Nguyễn Văn Kỷ cho biết, tổng hợp kết quả xử lý tài chính của các cuộc kiểm toán năm 2016 của KTNN khu vực VIII là 574.419trđ,cao nhất từ trước đến nay, trong đó: Các khoản tăng thu 121.593trđ; các khoản giảm chi 81.923trđ; các khoản nợ đọng phát hiện tăng thêm 51.301trđ; các khoản phải nộp, hoàn trả 66.644trđ; kiến nghị xử lý khác 252.958trđ. Tổng hợp kết quả kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán niên độ ngân sách 2014, tỷ lệ thực hiện kiến nghị bình quân của các đơn vị được kiểm toán đạt 94% so số kiến nghị xử lý tài chính. “Trong năm 2016, đơn vị còn một số tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm và khắc phục như: Lực lượng kiểm toán viên có năng lực, chuyên môn sâu còn chưa nhiều, nhân sự lãnh đạo chủ chốt còn thiếu so với nhu cầu thực tế; Trình độ, kỹ năng kiểm toán tổng hợp, kỹ năng chọn mẫu theo xét đoán, phân tích rủi ro để xác định trọng yếu, nội dung, phương pháp kiểm toán của phần lớn đội ngũ kiểm toán viên vẫn còn hạn chế trong điều kiện kiểm toán tổng hợp, kiểm toán chuyên đề và kiểm toán hoạt động” – Kiểm toán trưởng Nguyễn Văn Kỷ nhận xét.
 
Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017, KTNN khu vực VIII tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm quản lý của cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN.Triển khai thực hiện 08 cuộc kiểm toán đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt đạt kết quả cao.Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra việc thực hiện kết luận và kiến nghị của KTNN. Phấn đấu thực hiện đạt tỷ lệ 85% trở lên đối với kết quả thực hiện kết luận và kiến nghị. Kịp thời giải quyết các vướng mắc, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán.Xin chủ trương và tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cấp vụ, cấp Phòng theo chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước. Tham gia đầy đủ và nghiêm túc các lớp đào tạo, hội nghị tập huấn, hội thảo do KTNN tổ chức; tổ chức các lớp tự đào tạo theo đúng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị. Phát động phong trào thi đua, đặc biệt là đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập KTNN khu vực VIII (12/12/2007- 12/12/2017)...
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động KTNN khu vực VIII đã khắc phục những khó khăn về nguồn nhân lực, bộ máy tổ chức quản lý, đặc điểm địa bàn công tác, để thực hiện tốt các chủ trương, chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN; xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, trật tự, kỷ cương; thực hiện nhiệm vụ kiểm toán đạt được một số kết quả tích cực so với các năm trước; công tác kiểm tra thực hiện kiến nghị đạt được kết quả cao, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáotrong hoạt động kiểm toán; đơn vị đã xây dựng và duy trì mối quan hệ phối hợp công tác tốt với các đơn vị trong và ngoài KTNN... “KTNN khu vực VIII cần quan tâm khắc phục các hạn chế, tồn tại mà đơn vị đã xác định, cần có giải pháp nâng cao năng lực cán bộ, đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm toán. Mạnh dạn phân công, giao việc cán bộ nhằm đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện, để cán bộ trưởng thành trong thực tiễn, tạo lực lượng kế thừa. Trong thực hiện kiểm toán cần có những đột phá, những phát hiện kiểm toán mới” - Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu.
 
Thời gian tới, Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động KTNN khu vực VIII tổ chức hiệu quả 08 cuộc kiểm toán năm 2017đạt kết quả cao, theo định hướng trọng tâm, mục tiêu kiểm toán của Ngành. Đơn vị cần sớm kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị; có giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phẩm chất đạo đức, tác phong nghề nghiệp và năng lực công tác của Kiểm toán viên; đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác kiểm toán; tăng cường công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán; củng cố và duy trì công tác Đảng, tổ chức đoàn thể vững mạnh, phối hợp công tác tốt với các đơn vị trong và ngoài KTNN,cấp ủy và chính quyền địa phương…
 
Thay mặt tập thể công chức, người lao động của KTNN khu vực VIII, Kiểm toán trưởng Nguyễn Văn Kỷ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước, đồng thời khẳng định sẽ cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị trong thời gian tới, nhằm triển khai thực hiện kịp thời và đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước. Phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Tổng Kiểm toán nhà nước giao, xây dựng KTNN khu vực VIII ngày càng đoàn kết, vững mạnh.
 
       
  Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc và ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa  tặng quà lưu niệm

Trong chương trình công tác, Tổng Kiểm toán nhà nước cùng Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa./.
 
Nguyễn Nhật Linh - KTNN KV VIII
Các bài đã đăng