Tin hoạt động
Niêm yết danh sách công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 21/3/2017, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã có Công văn số 377/KTNN-TCCB, niêm yết danh sách công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời thông báo danh sách công chức, viên chức và người lao động chưa được nâng bậc lương trước thời hạn năm 2015 trong toàn Ngành trên Website KTNN.
 
Căn cứ để xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo:
 
Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức;
 
Quyết định số 1886/QĐ-KTNN ngày 22/11/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ;
 
Đề nghị của Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2016 của KTNN.
 
 Sau thời gian niêm yết là 07 ngày kể từ ngày phát hành Công văn niêm yết, nếu không có ý kiến gì, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ trình Tổng Kiểm toán nhà nước ra quyết định nâng bậc lương trước thời hạn cho các công chức, viên chức và người lao động có tên trong danh sách đã được niêm yết.
 
 
Kim Oanh
Các bài đã đăng