Tin hoạt động
Tổng Kiểm toán nhà nước giao nhiệm vụ tháng 3/2017 cho các đơn vị thuộc KTNN
(kiemtoannn.gov.vn) - Kết thúc tháng 2/2017, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Nổi bật trong tháng: Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã phê duyệt "Phương án kiểm toán năm 2017" của các đơn vị trực thuộc, ban hành Hướng dẫn mục tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2017. Công tác cán bộ tiếp tục được Ban cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước quan tâm kiện toàn, tạo khí thế đổi mới trong mọi hoạt động của Ngành. Các đơn vị trong toàn Ngành đã tích cực tổ chức tập huấn, tọa đàm, phổ biến về 03 đề cương kiểm toán, Chuẩn mực KTNN, quy trình kiểm toán... đến toàn thể công chức, kiểm toán viên; đồng thời khẩn trương tổ chức khảo sát, thu thập thông tin lập kế hoạch kiểm toán các cuộc kiểm toán đợt 1/2017 nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2017.
Tuy nhiên, tiến độ phát hành một số báo cáo kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2016 còn chậm; đến nay, vẫn còn 06 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý chưa thành lập Tổ soạn thảo; ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, Quy chế hoạt động Đoàn kiểm toán của một số công chức và kiểm toán viên chưa cao.
 
Theo Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2017 của toàn Ngành hết sức nặng nề. Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu:
 
Các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực: 
 
Tổ chức khảo sát và triển khai các cuộc kiểm toán đợt 1 theo Phương án kiểm toán được phê duyệt đảm bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn, trong đó chú trọng việc triển khai các cuộc kiểm toán ngân sách, tập trung kiểm toán chuyên đề đất trong giai đoạn 2013-2016. Khẩn trương xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức đôn đốc các đơn vị được kiểm toán thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2016, lưu ý việc hướng dẫn các đơn vị thực hiện các kiến nghị về tăng thu, giảm chi ngân sách theo đúng quy định tại Thông tư số 165/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015 của Bộ Tài chính.
 
Trong quá trình tổ chức triển khai các cuộc kiểm toán nếu có sự trùng lắp, chồng chéo với hoạt động thanh tra, kiểm tra khác, đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải có văn bản cương quyết yêu cầu các cơ quan thanh tra, kiểm tra điều chỉnh kế hoạch và chuyển trả hồ sơ, tài liệu để thực hiện kiểm toán theo đúng kế hoạch kiểm toán đã ban hành; trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra vẫn thực hiện theo kế hoạch hoặc lưu giữ hồ sơ, tài liệu, đơn vị chủ trì phải trình Lãnh đạo KTNN có văn bản gửi Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố liên quan yêu cầu thực hiện nghiêm ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 22/02/2017 của Văn phòng Chính phủ “Thanh tra Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm tra thuộc các bộ, ngành, căn cứ kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán nhà nước rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra có liên quan nhằm hạn chế sự trùng lắp, chồng chéo gây khó khăn cho địa phương, doanh nghiệp và đảm bảo tính độc lập của KTNN theo quy định của pháp luật”. Riêng chuyên đề đất tại Thành phố Đà Nẵng, do mục tiêu điều tra, thanh tra của Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ là làm rõ để xử lý, nên KTNN khu vực III cần lựa chọn 02 dự án phù hợp để kiểm toán; trường hợp không thể lựa chọn được dự án thì báo cáo Lãnh đạo KTNN xem xét, quyết định. 
Tổ chức quán triệt và yêu cầu công chức, người lao động thực hiện nghiêm Công văn số 230/KTNN-TH ngày 23/02/2017 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 769/CT-KTNN ngày 29/4/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước về nâng cao hiệu quả công tác PCTN thông qua hoạt động kiểm toán, Công văn số 241/KTNN-VP ngày 27/02/2017 về việc chọn mẫu kiểm toán khi thực hiện kiểm toán NSĐP, Công văn số 258/KTNN-VP ngày 28/02/2017 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; tăng cường kiểm soát thông tin, kết quả kiểm toán và thực hiện nghiêm Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 768/QĐ-KTNN ngày 12/7/2013.
 
KTNN chuyên ngành II chủ trì, phối hợp với Vụ Tổng hợp và các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực rà soát lại nhiệm vụ được giao để tiến hành kiểm toán các dự án BOT thuộc KHKT năm 2017; tổng hợp, cập nhật kết quả kiểm toán đối với các dự án đã được kiểm toán.
 
Vụ Tổng hợp: Đẩy nhanh tiếp độ lập Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách năm 2015, Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2016; phối hợp các đơn vị trong ngành thực hiện đối chiếu kết quả tổng hợp kiến nghị kiểm toán năm 2016 về xử lý tài chính của KTNN với Bộ Tài chính; phối hợp chặt chẽ với Vụ Chế độ và KSCLKT, Vụ Pháp chế và các đơn vị trả lời kịp thời các kiến nghị, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán.
 
Vụ Chế độ và KSCLKT: Triển khai Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2017 đã được phê duyệt; triển khai kế hoạch xây dựng các văn bản đã được phân công; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế khẩn trương tham mưu việc thành lập các Tổ soạn thảo còn thiếu và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ việc xây dựng các quy trình kiểm toán, nhất là Hướng dẫn Kiểm toán Công nghệ thông tin, Hướng dẫn Kiểm toán môi trường và Quy trình Kiểm toán hoạt động thực hiện theo ý kiến của Tổng Kiểm toán nhà nước tại Thông báo số 295/TB-KTNN ngày 07/3/2017.
 
Vụ Tổ chức cán bộ: Tiếp tục hoàn thiện Đề án tổ chức và biên chế của KTNN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức của KTNN trình Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế trong tháng 03/2017.
 
Tiếp tục trình Tổng Kiểm toán nhà nước, Ban cán sự Đảng Phương án luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái theo Nghị quyết số 36-NQ/BCS; kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch công chức lãnh đạo giai đoạn 2016-2021; danh sách được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và hỗ trợ đối với công chức không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề năm 2017; tổ chức sát hạch và tuyển dung một số công chức, viên chức trong tháng 3/2017; phối hợp với Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán xây dựng định hướng khoa học công nghệ năm 2018.
 
Phối hợp với Văn phòng KTNN, Trung tâm Tin hoc tham mưu, đề xuất  Tổng Kiểm toán nhà nước việc thành Ban Quản lý dự án chuyên ngành của KTNN theo 02 phương án: Thành lập 01 Ban QLDA thực hiện cả nhiệm vụ quản lý các dự án công nghệ thông tin và các dự án ĐTXD; Thành lập 02 Ban QLDA riêng biệt để thực hiện các nhiệm vụ trên.
 
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiện toàn nhân sự Tổ soạn thảo Quy trình Kiểm toán hoạt động và Tổ soạn thảo Hướng dẫn kiểm toán CNTT; thành lập mới Tổ soạn thảo Hướng dẫn kiểm toán môi trường. Yêu cầu bổ sung nhân sự có kiến thức, năng lực và nhiều kinh nghiệm thực tiễn. 
 
Vụ Pháp chế: Tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý năm 2017; tích cực hoàn thiện Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN theo ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự Đảng KTNN để triển khai lấy ý kiến toàn ngành.
 
Trường ĐT & BD nghiệp vụ kiểm toán: Tiếp tục tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2017; thẩm định các tài liệu, giáo trình thuộc Chương trình đào tạo bồi dưỡng các ngạch KTVNN, Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán các lĩnh vực; tổ chức tọa đàm chuyên đề về “Tổ chức kiểm toán xử lý các vấn đề tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa”.
 
Trung tâm Tin học: Tổ chức triển khai các chỉ đạo của  Tổng Kiểm toán nhà nước tại Thông báo số 262/TB-KTNN ngày 01/3/2017; thẩm tra thiết kế thi công, dự toán và trình lãnh đạo KTNN phê duyệt Thiết kế thi công - dự toán các dự án thuộc dự án hợp phần 1 “Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán”; tiếp tục triển khai xây dựng Hướng dẫn Kiểm toán Công nghệ thông tin; báo cáo Lãnh đạo KTNN về tiến độ xây dựng Website ASOSAI 14; hỗ trợ các đơn vị triển khai thí điểm phần mềm Hỗ trợ lập báo cáo kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp tại một số cuộc kiểm toán đợt 1/2017; hoàn thiện Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc trình Lãnh đạo KTNN ký ban hành và tổ chức triển khai áp dụng chính thức trong toàn ngành; sớm hoàn thành phần mềm hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán lĩnh vực đầu tư XDCB để đưa vào sử dụng; triển khai sử dụng thử nghiệm phần mềm số hóa và quản lý hồ sơ kiểm toán.
 
Vụ Hợp tác quốc tế: Chuẩn bị chu đáo Đoàn công tác do Lãnh đạo KTNN tham dự khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tại Pháp theo phân cấp Đề án 165; Cuộc họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội ASOSAI 14 năm 2018 do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chủ trì; tổ chức đón tiếp Đoàn KTNN Liên bang Nga và KTNN Trung Quốc sang thăm và làm việc trong tháng 3/2017; tiếp tục triển khai kế hoạch thông tin tuyên truyền phục vụ Đại hội ASOSAI 14; xây dựng kế hoạch tổ chức Đoàn do Tổng Kiểm toán nhà nước dẫn đầu sang thăm song phương KTNN Lào vào đầu tháng 4/2014, kế hoạch đón đoàn Tổng KTNN Ấn Độ sang thăm và làm việc tại KTNN vào ngày 20-23/4/2017; phối hợp với chuyên gia GIZ hoàn thiện dự thảo Kế hoạch chiến lược ASEANSAI giai đoạn 2018-2021 lần thứ 2.
 
Thanh tra KTNN: Triển khai các Đoàn thanh tra theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt. Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị thanh tra, báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước trước ngày 15/3/2017 theo Công văn số 234/KTNN-VP ngày 24/2/2017.
 
Văn phòng KTNN: Thực hiện thủ tục mua máy tính cho cán bộ, công chức, Kiểm toán viên năm 2017theo quy định; tham mưu, đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước mua bổ sung 07 xe ô tô năm 2017 phục vụ hoạt động của Ngành; hoàn thiện mẫu trang phục của cán bộ, công chức KTNN theo ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, gửi lấy ý kiến cán bộ, công chức trong toàn Ngành; đăng ký phân bổ vốn cho 05 dự án được cấp theo kế hoạch trung hạn; tiếp tục làm việc với các cơ quan liên quan về Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 của KTNN; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và hoàn thiện thủ tục thanh, quyết toán công trình theo đúng quy định, nhất là Dự án Trụ sở KTNN khu vực V và Dự án Trụ sở KTNN cơ sở II, trong đó Dự án Trụ sở KTNN cơ sở II phải đảm bảo hoàn thành trước 15/6/2017 và đưa vào sử dụng dịp kỷ niệm 23 năm ngày thành lập KTNN (11/7/2017); thực hiện các thủ tục giao đất, thủ tục xây dựng để sớm triển khai dự án Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tại Hòa Lạc, Phân hiệu đào tạo phía Nam; phối hợp với Công đoàn KTNN tổ chức thực hiện chủ trương xây dựng nhà ở chung cư cán bộ, công nhân viên chức của KTNN; tổ chức kiểm tra quyết toán NSNN năm 2016 và việc tổ chức triển khai dự toán năm 2017 của các đơn vị trực thuộc KTNN.
 
Báo Kiểm toán: Tiếp tục phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng KTNN, Trung tâm Tin học để sớm đưa Báo Kiểm toán điện tử vào hoạt động./.

M. Thuý

Các bài đã đăng