Tin hoạt động
KTNN triển khai kế hoạch công tác tháng 3/2017
 (kiemtoannn.gov.vn) - Chiều 06/3/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, KTNN đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 02/2017 và triển khai kế hoạch công tác tháng 3/2017.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị
 
Tham dự Hội nghị có các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước: Nguyễn Quang Thành, Hoàng Hồng Lạc, Cao Tấn Khổng, Đoàn Xuân Tiên; Lãnh đạo các đơn vị có trụ sở tại Hà Nội; Thủ trưởng KTNN các khu vực.
 
Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Sùng trình bày Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 02/2017 và kế hoạch công tác tháng 3/2017.
 
Theo Báo cáo, trong tháng 02/2017, toàn Ngành đã phát hành 10 Báo cáo kiểm toán (BCKT) thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2016. Tính đến ngày 25/02/2017, KTNN đã phát hành và trình phát hành 263/268 báo cáo kiểm toán; 05 cuộc kiểm toán chưa phát hành BCKT chủ yếu là các cuộc kiểm toán bổ sung cuối năm 2016.
 
Trong tháng 2/2017, Tổng Kiểm toán nhà nước đã phê duyệt Phương án kiểm toán năm 2017 của các KTNN chuyên ngành, khu vực; ban hành 03 Đề cương kiểm toán; Hướng dẫn mục tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2017; Công văn số 230/KTNN-TH ngày 23/02/2017 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 769/CT-KTNN ngày 29/4/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán; Công văn số 241/KTNN-VP ngày 27/02/2017 về việc chọn mẫu kiểm toán khi thực hiện kiểm toán NSĐP; Công văn số 258/KTNN-VP ngày 28/02/2017 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ và Kế hoạch Kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2017.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước đã phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 của KTNN trong tháng 2/2017.
 
Toàn Ngành đã tổ chức xét duyệt 09 KHKT, triển khai 04 cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2017 .
 
Về công tác tổ chức cán bộ, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký quyết định luân chuyển, điều động bổ nhiệm 02 lãnh đạo cấp Vụ; cho ý kiến về chủ trương điều động, bổ nhiệm 03 lãnh đạo cấp Vụ; giao cán bộ phụ trách tại 01 đơn vị; điều động và bổ nhiệm 03 lãnh đạo cấp Phòng; bổ nhiệm lại 02 công chức lãnh đạo cấp Vụ và 03 công chức lãnh đạo cấp Phòng... Vụ TCCB đã trình Ban cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch công chức lãnh đạo giai đoạn 2016-2021... KTNN đã tổ chức 12 lớp bồi dưỡng, tập huấn, tọa đàm; khai giảng 03 lớp bồi dưỡng ngạch KTV thuộc Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2017; tổ chức thẩm định 08 chuyên đề thuộc Chương trình đào tạo các ngạch KTVNN và Chương trình kỹ năng kiểm toán các lĩnh vực. Các đơn vị đã cơ bản hoàn thành đợt tập huấn Chuẩn mực KTNN (đợt I) theo kế hoạch.
 
Trong công tác xây dựng văn bản pháp luật, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo KTNN đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN năm 2015 và Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.
 
Về các hoạt động hợp tác quốc tế, KTNN đã tổ chức thành công chuyến công tác do Tổng Kiểm toán nhà nước dẫn đầu tham dự Cuộc họp lần thứ 51 Ban Điều hành ASOSAI tại Indonesia. Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Dự án EU-PFMO. Vụ Hợp tác quốc tế đã tham mưu Lãnh đạo KTNN kiện toàn nhân sự Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ công tác tổ chức Đại hội ASOSAI lần thứ 14.
 
Trung tâm Tin học đang hoàn thiện Thiết kế thi công - Tổng dự toán triển khai các nội dung thuộc Dự án hợp phần 1 "Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán" và hoàn thành dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc để lấy ý kiến các đơn vị trong Ngành; trình Lãnh đạo KTNN phương án triển khai thử nghiệm, xây dựng đề cương và dự toán đối với phần mềm Số hóa và quản lý tài liệu hồ sơ kiểm toán.
 
Thảo luận tại Hội nghị, các ý kiến đồng tình với các đánh giá về kết quả công tác tháng 02/2017 và nhiệm vụ tháng 3/2017 được nêu trong Báo cáo, và tập trung thảo luận về: Triển khai xây dựng quy trình kiểm toán hoạt động, hướng dẫn kiểm toán CNTT và kiểm toán môi trường; Triển khai kế hoạch kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất đai tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh; Hỗ trợ các đơn vị triển khai thí điểm phần mềm Hỗ trợ lập báo cáo kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp và đẩy nhanh hoàn thành phần mềm hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán lĩnh vực đầu tư XDCB…
 
Kết luận Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc biểu dương các nỗ lực của toàn Ngành đã hoàn thành các nhiệm vụ công tác trong tháng 2/2017.
 
Về các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2017, Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo:
 
Các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực tổ chức khảo sát và triển khai các cuộc kiểm toán theo Phương án kiểm toán đã được phê duyệt, đặc biệt là các cuộc kiểm toán về ngân sách; khẩn trương xây dựng Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2017.
 
Vụ Tổng hợp đẩy nhanh tiếp độ lập Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách năm 2015 và Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2016; phối hợp các đơn vị trong Ngành thực hiện đối chiếu kết quả tổng hợp kiến nghị kiểm toán năm 2016 với Bộ Tài chính.
 
Vụ Chế độ và KSCLKT triển khai Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2017 đã được phê duyệt và là đầu mối triển khai xây dựng quy trình kiểm toán hoạt động; hướng dẫn kiểm toán môi trường và kiểm toán trong môi trường CNTT theo đúng kế hoạch.
 
Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục hoàn thiện Đề án tổ chức và biên chế của KTNN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức của KTNN, trình Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế; tiếp tục trình Tổng Kiểm toán nhà nước, Ban cán sự Đảng Phương án luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác năm 2017... và chuẩn bị tổ chức xét tuyển công chức một số trường hợp trong tháng 3/2017.
 
Vụ Pháp chế hoàn thiện Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN theo ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự Đảng KTNN.
 
Trung tâm Tin học tổ chức triển khai các chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước tại Thông báo số 262/TB-KTNN ngày 01/3/2017; trình lãnh đạo KTNN phê duyệt Thiết kế thi công - dự toán các dự án thuộc Dự án “Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán”; báo cáo Lãnh đạo KTNN về tiến độ xây dựng Website ASOSAI 14; hỗ trợ các đơn vị triển khai thí điểm phần mềm Hỗ trợ lập báo cáo kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp; hoàn thành phần mềm hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán lĩnh vực đầu tư XDCB để đưa vào sử dụng trong quý I/2017; triển khai sử dụng thử nghiệm phần mềm số hóa và quản lý hồ sơ kiểm toán.
 
Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức chu đáo Cuộc họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội ASOSAI 14; đón tiếp Đoàn KTNN Liên bang Nga và KTNN Trung Quốc sang thăm và làm việc trong tháng 3/2017; phối hợp với chuyên gia GIZ hoàn thiện dự thảo Kế hoạch chiến lược ASEANSAI giai đoạn 2018-2021 lần thứ 2.
 
Thanh tra KTNN triển khai các Đoàn thanh tra theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 đã được phê duyệt.
 
Văn phòng KTNN hoàn thiện mẫu trang phục của cán bộ, công chức KTNN; phối hợp với Vụ TCCB tham mưu việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của KTNN...
 
Trường ĐT & BD nghiệp vụ kiểm toán tiếp tục tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2017; thẩm định các tài liệu, giáo trình thuộc Chương trình đào tạo bồi dưỡng các ngạch KTVNN, Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán các lĩnh vực.
 
Báo Kiểm toán tiếp tục phối hợp với các đơn vị sớm đưa Báo Kiểm toán điện tử vào hoạt động./.
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng