Tin hoạt động
Họp Hội đồng thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề “Kỹ năng khảo sát và lập kế hoạch trong kiểm toán doanh nghiệp”
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 2/3/2017, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước (KTNN) do TS Lê Đình Thăng - Giám đốc Trường Đào tạo & Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch đã họp thẩm định chuyên đề “Kỹ năng khảo sát và lập kế hoạch trong kiểm toán doanh nghiệp”.

Tại buổi họp, Ths. Lê Minh Nam, KTNN chuyên ngành VI - chủ trì biên soạn đã báo cáo khái quát quá trình tổ chức biên soạn và những nội dung cơ bản của chuyên đề. Theo đó, chuyên đề được nghiên cứu xây dựng nhằm trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết để thực hiện công tác khảo sát và lập kế hoạch kiểm toán từ các bước khảo sát thu thập thông tin về đơn vị được kiểm toán đến việc tổ chức hoàn thiện kế hoạch kiểm toán. Đối tượng học gồm công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực doanh nghiệp có từ 9 năm kinh nghiệm trở lên và các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp.

Nội dung chuyên đề “Kỹ năng khảo sát và lập kế hoạch trong kiểm toán doanh nghiệp” được chia thành 2 chương, trong đó Chương 1 đề cập các nội dung liên quan đến công tác khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán doanh nghiệp; Chương 2  đề cập những biện pháp nâng cao chất lượng công tác khảo sát và lập kế hoạch kiểm toán. 

Nhận xét về chuyên đề, các thành viên trong Hội đồng cho rằng: nội dung chuyên đề cơ bản bám sát đề cương được phê duyệt, đảm bảo được yêu cầu để đào tạo, phổ biến kiến thức và kinh nghiệm kiểm toán chuyên sâu theo lĩnh vực doanh nghiệp. Tài liệu đã trình bày đầy đủ các nội dung cần  làm khi thực hiện khảo sát và lập KHKT doanh nghiệp, phù hợp chuẩn mực kiểm toán và quy trình kiểm toán doanh nghiệp do KTNN ban hành; nêu bâth những hạn chế để học viên rút kinh nghiệm và các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác khảo sát và lập kế hoạch kiểm toán. Kết quả chuyên đề cho thấy các tác giả đã nỗ lực trong nghiên cứu và biên soạn tài liệu. Nội dung tài liệu có tính ứng dụng cao trong thực tiễn hoạt động kiểm toán, có thể sử dụng làm tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề kiểm toán doanh nghiệp, phục vụ công tác tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức của kiểm toán viên nhà nước.

Tuy nhiên, để đề tài hoàn thiện hơn nữa, Hội đồng thẩm định đề nghị nhóm tác giả nghiên cứu, cập nhật thêm các quy định có liên quan trong Quy trình kiểm toán của KTNN ban hành kèm theo quyết định số 08/2016/QĐ-KTNN ngày 23/12/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước. “Vì đây là tài liệu hướng dẫn về kỹ năng nên cần phải có ví dụ, minh họa việc thực hiện các công việc khảo sát và lập kế hoạch tại 1 doanh nghiệp cụ thể, được sử dụng làm ví dụ xuyên suốt cho toàn bộ tài liệu. Cần xem xét bổ sung thêm những kinh nghiệm thực tiễn trong khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán để thực hiện công việc có chất lượng và tiết kiệm thời gian, nhân sự và bổ sung các câu hỏi, bài tập.

Kết luận cuộc họp, TS. Lê Đình Thăng - chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị tổ biên soạn tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng. Hội đồng thẩm định thống nhất: Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề Kiểm toán hoạt động đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa hoàn thiện. Thời gian chỉnh sửa hoàn thiện tài liệu tròng vòng 1 tháng tính từ ngày Hội đồng thẩm định cho ý kiến.

Cùng ngày, Hội đồng thẩm định đã cho ý kiến hoàn thiện tài liệu đào tạo bồi dưỡng 03 chuyên đề “Kỹ năng kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất”, “Kỹ năng phân tích trong kiểm toán doanh nghiệp” và “Kỹ năng lập báo cáo kiểm toán doanh nghiệp”/.

Thanh Hà

Các bài đã đăng