Tin hoạt động
Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 28/2/2017, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành Công văn số 258/KTNN-VP gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước về việc “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ”.
Thời gian qua, chất lượng công tác chung của toàn Ngành đã được nâng lên, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ có nhiều chuyển biến tích cực. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước thực hiện một số nội dung:
 
Tổ chức triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó: Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không dùng xe công (hoặc thuê khoán phương tiện) tham gia lễ hội trong giờ hành chính (trừ trường hợp thuộc thành phần tham gia tổ chức lễ hội do cơ quan, tổ chức tổ chức lễ hội mời; được giao thực thi nhiệm vụ).   
Tiếp tục quán triệt và yêu cầu công chức, viên chức, kiểm toán viên, người lao động thuộc đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 873/CT-KTNN ngày 27/5/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán; Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 768/QĐ-KTNN ngày 12/7/2013; Công điện số 629/CĐ-KTNN ngày 02/6/2016 của Tổng KTNN về tăng cường kiểm soát thông tin, kết quả kiểm toán.
 
Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra của người đứng đầu trong tất cả các hoạt động của đơn vị, nhất là trong công tác kiểm toán và kiểm soát thông tin liên quan đến hoạt động kiểm toán./.
 
Thanh Trang
Các bài đã đăng