Tin Đảng - Đoàn thể
KTNN khu vực III triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị ‘Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’
(kiemtoannn.gov.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 207-KH/ĐU ngày 21/12/2016 của Đảng uỷ KTNN học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII và Kế hoạch số 204-KH/ĐU ngày 19/12/2016 của Đảng uỷ KTNN thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sáng ngày 03/02/2017, tại Đà Nẵng, Đảng bộ KTNN khu vực III đã tổ chức triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị cho toàn bộ đảng viên, quần chúng trong đơn vị.
Đồng chí Lê Quí Hưng - Bí thư Đảng ủy KTNN khu vực III truyền đạt nội dung của các Nghị quyết
  
Đồng chí Bí thư Đảng uỷ Lê Quí Hưng trực tiếp truyền đạt những vấn đề cốt lõi của các Nghị quyết 4, 5, 6,7 và Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, gắn với việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các đảng viên.
 
Đồng chí Bí thư Đảng uỷ nhấn mạnh đến một số điểm mới của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), chỉ ra cụ thể những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị như: Phai nhạt lý tưởng cách mạng; nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; khi có khuyết điểm thì giấu giếm, thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng. Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm. Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ. Tham vọng chức quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức. Vướng vào "tư duy nhiệm kỳ", chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình; tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện...
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải thực chất, không hình thức, xa thực tế theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Đảng uỷ cấp trên; đưa việc học tập và làm theo là việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, của từng đảng viên, quần chúng, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên nhà nước “ vừa hồng, vừa chuyên:, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến:, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
 
Kết thúc lớp học, đồng chí Bí thư Đảng uỷ yêu cầu: Để các Nghị quyết và Chỉ thị thực chất đi vào cuộc sống, thiết thực, từng đảng viên phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung bản thu hoạch cá nhân phải thể hiện được nhận thức về thực trạng, những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp. Đặc biệt, là kiến nghị về các biện pháp thực hiện của Đảng bộ và các chi bộ và trách nhiệm của cá nhân; đăng ký nội dung phấn đấu, rèn luyện. Đối với đảng viên và quần chúng phải viết kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Nôi dung đăng ký rèn luyện, phấn đấu thực hiện phải khắc phục được những tồn tại, hạn chế, yếu kém của cá nhân trong việc chấp hành quy định, quy chế làm việc; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tác phong, lề lối làm việc, đạo đức công vụ; thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên và chức tránh nhiệm vụ được giao của công chức “nói đi đôi với làm”, đoàn kết nội bộ; tự phê bình và phê bình… Đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng và đảng viên và đánh giá, bình xét, phân loại tập thể, cá nhân công chức hằng năm./.
 
Viết Nhãn
Các bài đã đăng