Tin hoạt động
KTNN khu vực XIII triển khai, học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII
(kiemtoannn.gov.vn) - Thực hiện theo Kế hoạch số 207-KH/ĐU ngày 21/12/2016 của Đảng ủy Kiểm toán nhà nước (KTNN), ngày 10/01/2017 tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đảng bộ KNNN khu vực XIII đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII tới toàn thể đảng viên, công chức và người lao động KTNN khu vực XIII.
Toàn cảnh Hội nghị
  
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Văn Hảo - UVBCH Đảng bộ KTNN, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XIII nhấn mạnh về ý nghĩa và tầm quan trọng các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, trong đó Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ là Nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và cũng nhằm triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. “Mục đích tổ chức Hội nghị là nhằm giúp Đảng viên, công chức và người lao động trong đơn vị nắm vững, hiểu sâu nội dung các Nghị quyết; đưa Nghị quyết vào cuộc sống, phục vụ cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của KTNN khu vực XIII và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận công chức, đảng viên, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, xây dựng cơ quan KTNN khu vực XIII vững mạnh. Yêu cầu các đồng chí tham gia học tập nghiêm túc và có chất lượng” – đồng chí Trần Văn Hảo nói.

Đảng ủy KTNN khu vực XIII đã mời đồng chí Nguyễn Hữu Kiều- nguyên Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu truyền đạt các nội dung Nghị quyết cho các đồng chí đảng viên, công chức, người lao động của cơ quan. Với kinh nghiệm tuyên giáo phong phú và hiểu biết sâu sắc, đồng chí đã chuyển tải đầy đủ nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII gồm: Nghị quyết só 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh một số nội dung về tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng... và sự cấp thiết của việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương.
 
Đồng chí Trần Văn Hảo phát biểu tại Hội nghị
 
Kết thúc Hội nghị, thay mặt Đảng ủy KTNN khu vực XIII, đồng chí Trần Văn Hảo yêu cầu: Các đồng chí Đảng viên, công chức của KTNN khu vực XIII tiếp tục tích cực nghiên cứu, học tập và quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XII; đồng thời từng cá nhân đối chiếu với 27 biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã được Hội nghị Trung ương 4 nhận diện để soi rọi bản thân và nội bộ mình, từ đó đề ra các giải pháp phù hợp nhằm đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả các suy thoái, nguy cơ trên.  
 
Đảng ủy KTNN khu vực XIII và các Chi bộ trực thuộc, các đồng chí Bí thư cấp ủy, Kiểm toán trưởng căn cứ hướng dẫn của Đảng ủy KTNN và tình hình, nhiệm vụ của đơn vị để xây dựng Chương trình và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII để góp phần nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
 
Các Đảng viên, công chức KTNN khu vực XIII đều phải viết bài thu hoạch cá nhân. Nội dung Bản thu hoạch cá nhân thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, những điểm đổi mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu tại các Nghị quyết. Đặc biệt là những kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở Đảng bộ, Chi bộ, cơ quan và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Các bài thu hoạch nộp về cho Đảng ủy KTNN khu vực XIII trước ngày 19/01/2017./.
 
Văn Núi
Các bài đã đăng