Tin hoạt động
Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2017 và thực hiện quy chế dân chủ năm 2016
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 10/01/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2017 và thực hiện quy chế dân chủ năm 2016.
Tổng Kiểm toán nhà nước phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư BCS, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị có  đại diện: Lãnh đạo một số đơn vị của KTNN, các tổ chức chính trị-xã hội KTNN và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Đảng – Đoàn thể (Văn phòng).

Hội nghị đã nghe bà Nguyễn Thị Thúy Nhàn – Phó Chánh Văn phòng trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017. Báo cáo cho thấy, năm 2016, Văn phòng đã thực hiện tốt vai trò giúp việc Ban Cán sự đảng (BCS) hoàn thành toàn diện Chương trình công tác năm 2016. Trên cơ sở các yêu cầu của các Ban đảng Trung ương, Văn phòng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các nghị quyết, các báo cáo đánh giá, tổng kết thực hiện các chương trình, nghị quyết của Trung ương: Báo cáo Ban Nội chính TW về kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc Kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Báo cáo Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện NQTW 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”; Báo cáo về kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tham mưu BCS đảng ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW  ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, án tham nhũng... 

Văn phòng phối hợp với các bộ phận liên quan, tham mưu BCS đảng, BTV Đảng ủy xây dựng báo cáo kết quả tự kiểm tra, phục vụ Đoàn kiểm tra của BCT theo Quyết định số 273-QĐNS/TW ngày 06/7/2016 của Bộ Chính trị. Tham mưu BCS đảng xây dựng Quy chế phối hợp với BCS đảng Tòa án nhân dân tối cao và BCS đảng VKS nhân dân tối cao.

Ngoài ra, Văn phòng làm tốt trách nhiệm tham mưu, giúp việc Thường trực Đảng ủy, BTV và BCH Đảng bộ KTNN trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết đảng, tạo tiền đề quan trọng trong việc xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch, vững mạnh. Trong năm, để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN, Văn phòng đã có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị và các ban tham mưu của Đảng ủy được giao chủ trì tham mưu cho Đảng ủy xây dựng 02 Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2015-2020; ban hành Nghị quyết số 32-NQ/ĐU ngày 11/3/2016 và Nghị quyết số 65-NQ/ĐU ngày 08/4/2016 về: 04 đề án thuộc Chương trình 1 về “Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của KTNN trong nhiệm kỳ” và 04 đề án của Chương trình 2 về ”Tăng cường xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch vững mạnh”; Trình BTV ban hành Chỉ thị về ” Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2016 và tăng cường công tác xây dựng Đảng”; Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020; Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy các đơn vị trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Đề án của 02 Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2015-2020…

Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, Văn phòng đã có sự chủ động tham mưu Thường trực Đảng ủy xây dựng và ban hành kế hoạch số 117-KH/ĐU ngày 30/5/2016 về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN khóa VI  theo Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị; Tham mưu Đảng ủy tổ chức triển khai học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng và các Đề án của 02 Chương trình toàn khóa đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và viên chức trong toàn Ngành; Kịp thời tham mưu trình Thưởng trực Đảng ủy ban hành Chỉ thị về ”Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2017 và lãnh đạo đại hội các tổ chức đoàn thể KTNN” để triển khai  nhiệm vụ năm 2017.

Một trong những hoạt động nổi bật khác trong năm công tác của Văn phòng là chủ động xây dựng Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Hướng dẫn số 66-HD/ĐU ngày 29/6/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều Hướng dẫn số 23-HD/ĐU ngày 17/3/2008 của Đảng ủy KTNN về thành lập chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với Đoàn kiểm toán. Trong năm trình BTV Đảng ủy ra 98 quyết định thành lập chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với đoàn kiểm toán. Xây dựng Hướng dẫn về quy trình, thủ tục trong công tác kết nạp đảng và công nhận đảng viên chính thức nhằm minh bạch hóa, đảm bảo thực hiện đồng bộ trong toàn Đảng bộ. 

Điểm đặc biệt trong năm 2016, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”, Văn phòng tham mưu BTV ban hành Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ gửi tới các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ KTNN.

Văn phòng cũng có sự chủ động tham mưu triển khai nhiệm vụ cho các Ban tham mưu của Đảng ủy, bố trí cán bộ lãnh đạo, công chức của Văn phòng tham gia vào các Ban tham mưu, tổ công tác của Đảng ủy để có sự phối hợp tốt, chủ động trong các hoạt động của các Ban. Thúc đẩy sự phối hợp hoạt động giữa các Ban nhịp nhàng, bài bản và hiệu quả, nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động chuyên môn…

Đối với hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội của KTNN, Văn phòng tham mưu BTV xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong năm 2016 để chỉ đạo BCH các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện. Văn phòng và BCH các tổ chức đoàn thể ký Biên bản phối hợp công tác, có sự thống nhất nội dung phối hợp để đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo đổi với các tổ chức đoàn thể KTNN và chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Văn phòng đã có sự phối hợp tốt với BCH các tổ chức đoàn thể, với lãnh đạo các đơn vị trong việc phát động các phong trào thi đua trong hội viên, đoàn viên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của BCS đảng, Đảng ủy và các quy chế, quy định của Ngành. Thực hiện thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát các hoạt động tuyên truyền nhằm đảm bảo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể đã đi vào chiều sâu, có chất lượng; tạo không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết, gắn bó hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong năm 2016, Văn phòng tổ chức thực hiện tốt công tác hành chính, quản trị; công tác quản lý, sử dụng tài chính cho các hoạt động của Đảng bộ. Vănphòng giúp BCS Đảng uỷ KTNN, BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên KTNN, Hội Cựu chiến binh KTNN quản lý hồ sơ, tài liệu một cách đầy đủ, bảo mật, đúng quy định.

Văn phòng đã tham mưu trình Thường trực Đảng ủy ký ban hành văn bản Hướng dẫn về thể thức văn bản của Đảng để thực hiện thống nhất về thể thức trình bày văn bản của Đảng và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc; trình Thường trực Đảng ủy cho triển khai thực hiện rà soát, sắp xếp lại toàn bộ hồ sơ văn bản tài liệu lưu trữ của BCS Đảng, Đảng bộ và của các tổ chức đoàn thể KTNN tại Văn phòng, đồng thời thực hiện rà soát, cập nhật và sắp xếp toàn bộ hồ sơ đảng viên hiện lưu trữ tại Văn phòng trong hơn 20 năm qua. Công tác lưu trữ tài liệu, quản lý hồ sơ đảng viên được ngăn nắp, đầy đủ.      

Đến hết ngày 31/12/2016, Văn phòng đã tham mưu, giúp BCS đảng, BTV, BCH Đảng bộ KTNN và các tổ chức đoàn thể xử lý gần 3.100 văn bản các loại (ban hành gần 800 công văn, báo cáo, nghị quyết, quyết định giúp BCS đảng, BTV, BCH Đảng bộ và các ban tham mưu của Đảng ủy KTNN lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm; gần 300 công văn, báo cáo, nghị quyết, quyết định của các tổ chức đoàn thể; hơn 480 công văn, tờ trình các loại của Văn phòng).

Văn phòng giúp Thường trực Đảng uỷ theo dõi, quản lý, sử dụng tài chính đảng theo quy định, thực hành tiết kiệm, đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên của cấp uỷ. Hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác thu, chi, quản lý đảng phí theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Công tác xây dựng dự toán kinh phí, sử dụngvà quyết toán đảm bảo tiết kiệm và đúng quy định.

Có được kết quả trên, theo bà Thúy Nhàn là do Văn phòng đã xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, đội ngũ cán bộ nhiệt tình, trách nhiệm, năng lực từng bước được nâng lên. Công chức và người lao động trong đơn vị luôn phát huy được tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Văn phòng đã mạnh dạn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục về: Công tác tham mưu trong việc xây dựng một số văn bản chỉ đạo, điều hành; Nắm tình hình cơ sở, tư tưởng của cán bộ, đảng viên; Chậm đổi mới trong việc cải cách hành chính công tác Đảng, nhất là trong việc ban hành, lưu trữ văn bản tài liệu.

Phát biểu, thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến về sự phối hợp công tác giữa Văn phòng và các đơn vị trực thuộc KTNN, các tổ chức chính trị-xã hội KTNN trong công tác Đảng – Đoàn thể để hoàn thiện dự thảo Báo cáo của đơn vị.

Về phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm 2017, trên cơ sở định hướng phát triển của Ngành, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ KTNN, bám sát Chương trình công tác năm 2017 của BCS đảng, Đảng ủy KTNN, Văn phòng đề ra mục tiêu nhiệm vụ công tác năm 2017: “Xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, thống nhất, nâng cao tính chuyên nghiệp để thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc Ban Cán sự đảng, Thường trực Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy; phối hợp với cấp ủy các đơn vị giúp Đảng ủy triển khai thực hiện có hiệu quả 02 Chương trình với 08 đề án toàn khóa của Đảng ủy KTNN và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng”.
Tại Hội nghị, lãnh đạo Văn phòng đã đề ra 9 giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc nhất trí với dự thảo Báo cáo công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tácnăm 2017 của Văn phòng Đảng – Đoàn thể cũng như đồng tình với các ý kiến phát biểu của các đại biểu dự Hội nghị; biểu dương những thành tích tập thể đơn vị đã đạt được trong năm 2016. 

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu trong năm 2017, Văn phòng tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Chủ động trong công tác tham mưu và nắm bắt tình hình của các đảng bộ, chi bộ cũng như toàn thể đảng viên trong Đảng bộ KTNN; Tăng cường công tác cải cách hành chính, văn bản cần ngắn gọn, tập trung vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm; Tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2017 cần chi tiết, cụ thể theo từng quý, bám sát vào các nội dung trọng tâm: Thực hiện Nghị quyết 36, công tác xây dựng bộ máy và công tác kiểm toán; Tham mưu BTV, BCH Đảng ủy trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị các cấp, trong đó tập trung thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tăng cường công tác kiểm tra trong đảng; Tham mưu thực hiện quy chế phối hợp với BCS đảng các cơ quan… Tổng Kiểm toán nhà nước hy vọng và tin tưởng Văn phòng Đảng-Đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của toàn Ngành trong năm 2017.

Thay mặt Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Chánh Văn phòng Nguyễn Bá Dũng trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Tổng Kiểm toán nhà nước; sự phối hợp của các đơn vị trực thuộc KTNN đối với Văn phòng. 

Kết thúc Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2017, Văn phòng tổ chức Hội nghị thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2016./.

Phương Vân

Các bài đã đăng