Tin hoạt động
Vụ Tổ chức - Cán bộ triển khai kế hoạch công tác năm 2017
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 10/01/2017, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Vụ Tổ chức - Cán bộ (TCCB) tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2017. Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc dự và chỉ đạo Hội nghị.
Tổng Kiểm toán nhà nước trao tặng Bằng khen của Tổng Kiểm toán nhà nước cho 02 tập thể và 03 cá nhân của Vụ TCCB
 
Hội nghị đã nghe Phó Vụ trưởng Vụ TCCB Đỗ Văn Tạo trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
 
Theo đánh giá tại Báo cáo, năm 2016, Vụ TCCB đã hoàn thành công việc theo kế hoạch đề ra, giúp cho Ban Cán sự đảng, lãnh đạo KTNN triển khai thực hiện các công việc về tổ chức bộ máy, công tác nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong toàn Ngành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của toàn ngành. Công tác tham mưu về tổ chức cán bộ đã từng bước có chiều sâu, bám sát chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2013-2017 và đã đạt những kết quả nhất định đảm bảo theo mô hình quản lý tập trung thống nhất, hoạt động đi vào ổn định, như việc thành lập Báo Kiểm toán điện tử và kiện toàn tổ chức bộ máy để Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán kịp thời triển khai nhiệm vụ được giao và từng bước đáp ứng yêu cầu đặt ra.
 
       
 Phó Vụ trưởng Vụ TCCB Đỗ Văn Tạo trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2016,
phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
Nổi bật trong năm 2016 là công tác xây dựng văn bản, Vụ TCCB đã hoàn thành việc xây dựng và trình Tổng KTNN ban hành 10 văn bản quản lý, trong đó có 02 văn bản quy phạm pháp luật, trình Ban Cán sự đảng ban hành 01 Nghị quyết, trình Đảng ủy KTNN ban hành 01 Đề án, đặc biệt là việc khẩn trương triển khai xây dựng và hoàn thiện Đề án Tổ chức bộ máy, biên chế KTNN đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức của KTNN báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước rình Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí thông qua và đang hoàn thiện trình Bộ Chính trị, là cơ sở pháp lý để KTNN kiện toàn tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong năm, Vụ cũng đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 325/2016/NQ-UBTVQH14 về chế độ chính sách đối với công chức, viên chức KTNN.
 
Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí sắp xếp, điều động, luân chuyển công chức bảo đảm đúng quy định, đáp ứng yêu cầu, đảm bảo đồng bộ, có đủ cơ cấu và lực lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm toán trên mọi lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong toàn Ngành triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.
 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã có những chuyển biến tích cực, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, không ngừng đổi mới cả về nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, KTV có trình độ chuyên môn cao, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ những năm tới, hướng tới mục tiêu là tạo được sự thay đổi về chất trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn. Trong năm, Vụ TCCB đã tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước xây dựng Hệ thống chương trình, tài liệu bồi dưỡng công chức, KTV nhà nước; xây dựng kế hoạch đào tạo giai đoạn 2016-2020; đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong công tác bồi dưỡng, cập nhập kiến thức phù hợp với yêu cầu chuyên môn và từ năm 2016 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã đồng bộ với Kế hoạch Kiểm toán tạo cơ sở quan trọng cho việc triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo chất lượng, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KTNN.
 
Để ghi nhận các thành tích của các tập thể, cá nhân của Vụ TCCB, tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã trao tặng Bằng khen của Tổng Kiểm toán nhà nước cho 02 tập thể và 03 cá nhân của Vụ TCCB đã có thành tích trong công tác năm 2016.
 
Tại Hội nghị, đại diện một số đơn vị trong Ngành đã tham gia đóng góp cho Báo cáo tổng kết công tác năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Vụ TCCB. Các đơn vị chúc mừng các thành tích của Vụ trong năm 2016, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ của Vụ TCCB với các đơn vị trong triển khai công tác tổ chức, cán bộ và công tác đào tạo; đồng thời thảo luận về một số giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp công tác giữa các đơn vị với Vụ TCCB.
 
       
 Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc chỉ đạo Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc biểu dương những thành tích trên tất cả các mặt công tác của Vụ TCCB, đặc biệt là việc hoàn thành các văn bản quan trọng trong công tác tổ chức, cán bộ của Ngành.
 
Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 của Vụ TCCB, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu: Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức của KTNN để Đề án được sớm ban hành, tạo tiền đề kiện toàn tổ chức và phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới; Triển khai mạnh mẽ và có hiệu quả Nghị quyết 36-NQ/BCS ngày 06/7/2016 của Ban Cán sự Đảng về luân chuyển, điều động, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái đối với đảng viên, công chức, viên chức KTNN với tiêu chí khách quan, công bằng và lấy lợi ích Ngành là tiêu chuẩn chính; Tổ chức các kỳ thi Kiểm toán viên, Kiểm toán viên chính có chất lượng; Việc triển khai công tác tham mưu về công tác bố trí cán bộ cần đảm bảo tính khách quan, công bằng, tính chủ động và chấp nhận sự va chạm; Chương trình đào cần xây dựng sát thực tế, tránh hình thức và có các hình thức đào tạo phù hợp với từng loại đối tượng…
 
       
 Tập thể cán bộ, công chức và người lao động Vụ TCCB chụp ảnh lưu niệm
 
Thay mặt Vụ TCCB, Vụ trưởng Doãn Anh Thơ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu trong Hội nghị; cam kết cùng tập thể, người lao động của Vụ khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thời gian qua; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong Ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. ./
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng