Tin hoạt động
Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán triển khai chương trình công tác năm 2017
(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều ngày 09/1/2017, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán (CĐ&KSCLKT) tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2017. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên dự và chỉ đạo Hội nghị.
 
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên chỉ đạo Hội nghị
 
Hội nghị đã nghe Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT Ngô Minh Kiểm trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và triển khai công tác năm 2017.
 
Báo cáo nêu rõ, trong năm 2016 Vụ CĐ&KSCLKT đã tham mưu và chủ trì xây dựng, hoàn thành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý hoạt động kiểm toán quan trọng. Các văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Hệ thống chuẩn mực KTNN; Hệ thống mẫu biểu, hồ sơ kiểm toán; Quy trình kiểm toán của KTNN; Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; Chế độ nộp, lưu, bảo quản, khai thác và tiêu hủy hồ sơ kiểm toán của KTNN. Các văn bản quản lý và hướng dẫn kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán gồm: Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN; Hướng dẫn nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu báo cáo của người nộp thuế khi kiểm toán tại cơ quan thuế, cơ quan hải quan trong cuộc kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Quy định về tiêu chí, thang điểm đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại chất lượng Thành viên đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Đoàn KTNN; Sổ tay kiểm soát Kiểm toán trưởng. Ngoài ra, Vụ còn tham gia rà soát, thẩm định nhiều văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý của Ngành; Phối hợp tham gia với các KTNN chuyên ngành/ khu vực rà soát sửa đổi các quy trình chuyên ngành cho phù hợp với quy trình chung.
 
Trong công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ CĐ & KSCLKT đã hoàn thành các hoạt động kiểm soát theo đúng kế hoạch phù hợp với tiến độ các đợt kiểm toán của các đơn vị: Kiểm soát chất lượng các cuộc kiểm toán năm 2015 chuyển sang; Giám sát hoạt động của 202 Đoàn KTNN; 12 cuộc kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp đối với Đoàn kiểm toán nhà nước; 04 cuộc kiểm soát việc tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng; 04 Kiểm soát đột xuất; 04 cuộc kiểm tra hồ sơ sau khi phát hành báo cáo kiểm toán.
 
        
 Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT Ngô Minh Kiểm trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và triển khai công tác năm 2017
 
Công tác giám sát của Vụ được thực hiện thường xuyên, kiểm soát trực tiếp các hoạt động của Đoàn KTNN đảm bảo kịp thời, chất lượng báo cáo ngày càng cao hơn, kiểm soát hồ sơ sau được thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra. Năm 2016 Vụ cũng đã triển khai một số hình thức mới như kiểm soát việc tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng và Kiểm soát đột xuất đã hạn chế sự chủ quan, nâng cao trách nhiệm của Kiểm toán trưởng, Trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng tổ kiểm toán và kiểm toán viên. Qua kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán cho thấy, các đơn vị đã tổ chức thực hiện cơ bản nghiêm túc; 100% các cuộc kiểm toán đều được thành lập các Tổ KSCLKT để kiểm soát từ khâu khảo sát lập kế hoạch, đến khâu phát hành Báo cáo kiểm toán; các Tổ KSCLKT đã phát hiện nhiều hạn chế, thiếu sót của các Đoàn kiểm toán, báo cáo Kiểm toán trưởng chấn chỉnh kịp thời...
 
Thực hiện chức năng được Tổng Kiểm toán nhà nước giao thẩm định về các nội dung liên quan đến đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu kiểm toán và phương pháp kiểm toán, Vụ CĐ & KSCLKT đã tham gia thẩm định 100% Kế hoạch kiểm toán của các cuộc kiểm toán. Kết quả thẩm định cơ bản đảm bảo tiến độ, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo KTNN về việc xác định trọng yếu, rủi ro kiểm toán; phương pháp kiểm toán dựa trên cơ sở xác định trọng yếu và đánh giá rủi ro; các nội dung khác liên quan đã góp phần nâng cao chất lượng của Kế hoạch kiểm toán và chất lượng của các cuộc kiểm toán.
 
Năm 2016, Vụ CĐ & KSCLKT đã hoàn thành cuộc kiểm toán thí điểm tại Tổng công ty vận tải Hà Nội dựa trên xác định rủi ro, trọng yếu kiểm toán. Sau khi phát hành báo cáo kiểm toán, Vụ chế độ đã tổ chức đánh giá việc áp dụng thí điểm kiểm toán dựa trên tiếp cận phương pháp đánh giá rủi ro, trọng yếu kiểm toán để chuẩn bị xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện kiểm toán trong năm 2017.
 
Năm 2016, Vụ cũng đã cử 17 công chức, kiểm toán viên tham gia các cuộc kiểm toán của các KTNN chuyên ngành, khu vực nhằm nâng cao kiến thức thực tế để làm tốt hơn công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán và và xây dựng chế độ.
 
Năm 2016 là năm đầu tiên Vụ CĐ & KSCLKT được Tổng Kiểm toán nhà nước giao chức năng phối hợp trả lời kiến nghị kiểm toán, Vụ đã phối hợp chặt chẽ với các Vụ chức năng và các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán trả lời 28 khiếu nại, kiến nghị kiểm toán theo đúng quy trình.
 
Trong năm, Vụ cũng đã tổ chức 14 tập huấn nghiệp vụ và 01 hội thảo trao đổi kinh nghiệm kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Vụ đã thực hiện tốt các công tác khác như tổng hợp, thống kê kết quả đối chiếu, kết quả kiểm toán năm 2014, 2015; phân loại các Tổ kiểm toán, các Đoàn kiểm toán có kết quả thấp báo cáo Tổng KTNN và Ban cán sự Đảng KTNN; Tổng hợp kết quả rà soát, kiểm điểm, rút kinh nghiệm về kết quả kiểm toán thấp năm 2014, năm 2015 và các giải pháp khắc phục của các KTNN chuyên ngành và khu vực.
 
Năm 2017, Vụ CĐ & KSCLKT xác định nhiệm vụ trọng tâm:“Nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính sách chế độ; hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán; kiểm soát chặt chẽ bằng chứng kiểm toán đối với các phát hiện kiểm toán liên quan đến sai sót của các đơn vị được kiểm toán; hoàn thành xuất sắc, toàn diện kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2017 được Tổng Kiểm toán nhà nước giao”.
 
Một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: Xây dựng và sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý hoạt động kiểm toán (Quy chế thuê, ủy thác doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán; Quy chế sử dụng cộng tác viên kiểm toán nhà nước; Quyết định ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên trọng yếu, rủi ro đối với kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp; Quyết định ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên trọng yếu, rủi ro đối với lĩnh vực kiểm toán dự án đầu tư; Cẩm nang KSCLKT cho các loại hình thức kiểm soát, các lĩnh vực kiểm toán); Hoàn thành công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán (Tiếp tục triển khai kiểm tra hồ sơ kiểm toán các cuộc kiểm toán còn lại của năm 2016; Xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2017 trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch Kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2017 đảm bảo tiến độ và chất lượng; Tham gia thẩm định Kế hoạch kiểm toán và tham dự các hội nghị xét duyệt KHKT của các cuộc kiểm toán; tham dự hội nghị xét duyệt BCKT để trình bày Báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán theo quy định); Chủ trì, điều phối và kiểm tra, theo dõi thực hiện mục đích chiến lược số 3, 5, 7 của Kế hoạch phát triển Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2013-2017...
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên ghi nhận và biểu dương những kết quả công việc năm 2016 của Vụ CĐ & KSCLKT. “Vụ CĐ & KSCLKT có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của Ngành, đặc biệt trong việc xây dựng cơ sở pháp lý về hoạt động kiểm toán của Ngành; thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán; chấn chỉnh các hoạt động chuyên môn kiểm toán” - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.
 
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cũng cho rằng, năm 2017 năm cuối cùng thực hiện Kế hoạch phát triển KTNN 2013-2017 và là năm bản lề thực hiện Chiến lược phát triển KTNN tới 2020. Vì vậy vai trò của Vụ CĐ & KSCLKT rất nặng nề, đồng thời yêu cầu trong năm 2017, Vụ tập trung vào một số nhiệm vụ: Chủ trì, điều phối và kiểm tra, theo dõi thực hiện 3 mục đích chiến lược của Kế hoạch phát triển KTNN giai đoạn 2013-2017 về tăng cường năng lực của KTNN Việt Nam trong việc áp dụng thực hiện chuẩn mực quốc tế - ISSAI, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán, phát triển hoạt động kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu; Xây dựng các cẩm nang, sổ tay hướng dẫn các chuẩn mực KTNN và tham gia chủ trì tập huấn chuẩn mực cho các báo cáo viên; Tập trung đổi mới cách thức tiếp cận kiểm soát trong việc thực hiện kế hoạch kiểm soát, trong đó tập trung vào xác định các rủi ro, kiểm soát công tác kiểm soát của các đơn vị, tập trung kiểm soát thực hiện theo CMKTNN để thúc đẩy áp dụng chuẩn mực của các đơn vị..; Phối hợp chặt với Thanh tra để đẩy mạnh công tác kiểm soát, thanh tra…
 
Thay mặt đơn vị, Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT Ngô Minh Kiểm tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước và cam kết cùng với tập thể cán bộ, công chức, người lao động của Vụ đoàn kết nhất trí, khắc phục những khó khăn, tồn tại để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng