Tin hoạt động
KTNN khu vực III: Triển khai chương trình công tác năm 2017 với những nhiệm vụ, giải pháp đổi mới
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 09/01/2017, tại Đà Nẵng, Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực III đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2017. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hoàng Hồng Lạc dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự có đồng chí Đặng Xuân Thành - Nguyên Kiểm toán trưởng KTNN khu vực III, Lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động KTNN khu vực III.
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hoàng Hồng Lạc chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã nghe Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực III NguyễnVăn Đức đọc Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017.
Theo Báo cáo, KTNN khu vực III được giao nhiệm vụ thực hiện 06 cuộc kiểm toán, đơn vị đã hoàn thành công tác kiểm toán của các cuộc kiểm toán được giao theo đúng kế hoạch. Đã trình phát hành 5/6 BCKT. Riêng Đoàn kiểm toán Hợp phần C - Cầu và đường đô thị thuộc Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên tại thành phố Đà Nẵng được KTNN bổ sung kế hoạch kiểm toán đã thông báo kết quả kiểm toán, dự kiến phát hành Báo cáo kiểm toán vào giữa tháng 01/2017.

          

Toàn cảnh Hội nghị

Tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2016, theo số liệu sơ bộ đến 22/11/2016 về niên độ ngân sách năm 2015 dự kiến xử lý tài chính số tiền 1.278.761 trđ, gồm: Tăng thu ngân sách 391.318trđ; xuất toán thu hồi nộp NSNN 27.074trđ; giảm dự toán, thanh toán 79.737trđ; nộp NSNN các khoản tồn đọng 139.539trđ; các khoản phải nộp, hoàn trả, quản lý qua ngân sách 640.662trđ. Thông qua kết quả kiểm toán, KTNN khu vực III đã chỉ ra nhiều hạn chế trong công tác quản lý điều hành ngân sách, đồng thời kiến nghị các địa phương hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản liên quan đến công tác quản lý điều hành ngân sách, đầu tư XDCB, quản lý thu tại cơ quan thu, nhằm nâng cao tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý thu, chi ngân sách bền vững, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong phát triển kinh tế địa phương, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng một cách tốt nhất.

Để đạt được những kết quả trên, ngay từ đầu năm 2016, lãnh đạo đơn vị đã quán triệt mục tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm toán theo hướng dẫn tại Công văn số 271/KTNN-TH ngày 17/3/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước về hướng dẫn mục tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2016; tổ chức nghiên cứu kỹ Đề cương kiểm toán NSĐP để thống nhất chung trước khi thực hiện. Việc xây dựng phương án tổ chức thực hiện KHKT, phân công công tác cho kiểm toán viên thuộc các Đoàn kiểm toán được thực hiện theo các qui định của ngành, phù hợp với lực lượng cán bộ hiện có. Về nhân sự, đã thực hiện chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước về sử dụng công chức kiểm toán, chỉ bố trí 70% - 80% công chức kiểm toán cho các cuộc kiểm toán trong năm; 20% - 30% công chức không tham gia kiểm toán được phân công thực hiện nhiệm vụ công tác tham mưu kế hoạch - tổng hợp, kiểm soát chất lượng kiểm toán, kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán và thực hiện nhiệm vụ khác.

Về công tác khảo sát thu thập thông tin, lập KHKT ngân sách địa phương đã có những tiến bộ hơn năm trước, từng bước hướng đến phương pháp đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu. Trên cơ sở thông tin, tình hình hoạt động, công tác quản lý tài chính ngân sách của địa phương và kết quả đánh giá rủi ro kiểm toán, các Đoàn khảo sát đã xác định được đầy đủ mục tiêu kiểm toán, nội dung kiểm toán cụ thể của từng cuộc kiểm toán và các trọng tâm kiểm toán của cuộc kiểm toán cũng như trọng tâm kiểm toán của từng đơn vị đơn vị được kiểm toán làm cơ sở cho việc xác định trọng tâm kiểm toán tại kế hoạch kiểm toán chi tiết. 

Về thực hiện kiểm toán, các Đoàn kiểm toán đã tuân thủ đúng các Quy trình kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán, hệ thống hồ sơ, biểu mẫu kiểm toán của ngành; bám sát mục tiêu, trọng tâm và nội dung kiểm toán đề ra trong KHKT đã được phê duyệt. Công tác kiểm toán tổng hợp được chú trọng, quan tâm ngay từ khi triển khai tại địa phương, đơn vị. Kế hoạch kiểm tra đối chiếu, kiểm tra người nộp thuế được chỉ đạo phân tích tình hình và nêu rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp thực hiện trước khi đối chiếu theo quy định tại Công văn số 275/KTNN-CĐ ngày 18/3/2016 của KTNN. Các kết luận, kiến nghị kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật, dựa trên cơ sở bằng chứng kiểm toán thu thập được và có tính khả thi. Sự phối kết hợp giữa các tổ và các Kiểm toán viên (KTV) được nâng cao; có sự điều hành linh hoạt theo yêu cầu thực tiễn của hoạt động kiểm toán. Chế độ báo cáo định kỳ của KTV, Tổ và Đoàn kiểm toán được thực hiện nghiêm túc, qua đó đã phát huy tác dụng trong chỉ đạo và điều hành hoạt động kiểm toán. 

Về công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán: Đơn vị đã thực hiện theo quy định của Lãnh đạo KTNN, Kiểm toán trưởng đã thành lập 06 Tổ kiểm soát để kiểm soát việc hiện kiểm toán ngay từ ban đầu đối với các Đoàn kiểm toán trong năm. Các Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán đã thực hiện đúng quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán và lập báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán hàng tuần, tháng và toàn cuộc kiểm toán theo đúng quy định. Trong thực hiện kiểm soát, từng bước có sự phối hợp tốt giữa Tổ kiểm soát với Tổ kiểm toán, có sự trao đổi để xác định đúng các thiếu sót mà Tổ kiểm toán, KTV cần chỉnh sửa, hoàn thiện, rút kinh nghiệm. 

Công tác kiểm soát của Kiểm toán trưởng, Trưởng đoàn, Tổ trưởng Tổ kiểm toán và Tổ kiểm soát, hoạt động kiểm toán đã từng bước đi vào nề nếp, tuân thủ quy trình kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán, đề cương kiểm toán; hồ sơ kiểm toán được lập chặt chẽ, đầy đủ tài liệu, bằng chứng hơn, các KHKT chi tiết được lập với đầy đủ mục tiêu, nội dung kiểm toán, có đánh giá rủi ro kiểm toán, xác định trọng yếu kiểm toán, phân công công việc cụ thể, đầy đủ các việc cần phải làm; việc chọn mẫu kiểm tra đối chiếu được thực hiện chặt chẽ.  

Các Hội đồng thẩm định cấp vụ đã nâng cao chất lượng thẩm định các dự thảo BCKT của Đoàn kiểm toán. Qua thẩm định đã chỉ ra những nhận xét, đánh giá, kiến nghị kiểm toán chưa có cơ sở pháp lý, chưa phù hợp với thực tiễn, chưa đủ bằng chứng thuyết phục, cũng đã đề nghị bổ sung nhiều kiến nghị trên cơ sở kết quả kiểm toán.

Ngoài ra, theo chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước, đơn vị đã triển khai nghiêm túc cuộc họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm về công tác kiểm toán năm 2014 và 2015 nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng kiểm toán. Xác định đây là cơ hội để nhìn lại mình, đánh giá nghiêm túc kết quả đạt được, một số mặt chưa làm được của tất cả các cuộc kiểm toán.

Về kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2015 và các năm trước: Trong năm 2016, đơn vị đã tổ chức 04 Đoàn kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán tại các địa phương: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Qua kiểm tra việc thực hiện kiến nghị cho thấy phần lớn các kiến nghị về số liệu và công tác quản lý đã được các đơn vị được kiểm toán tiếp thu, rút kinh nghiệm và thực hiện, các kiến nghị xử lý tài chính đạt bình quân trên 85% (768.489 trđ/877.876 trđ), trong đó nhiều chỉ tiêu đạt 100%. Đồng thời, KTNN khu vực III cũng xác định rõ nguyên nhân những kiến nghị chưa thực hiện và có văn bản đề nghị đơn vị nghiêm túc thực hiện kiến nghị của KTNN (kể cả các kiến nghị của các năm trước còn tồn đọng).

Về công tác giải quyết kiến nghị và khiếu nại của đơn vị được kiểm toán: Năm 2016, đơn vị đã nhận và xử lý 09 văn bản kiến nghị của các đơn vị được kiểm toán và các đối tượng có liên quan đến kiến nghị kiểm toán; trong đó 06 công văn thuộc thẩm quyền giải quyết; 03 công văn không thuộc thẩm quyền giải quyết. Đơn vị đã giải quyết, báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xử lý 03 công văn kiến nghị (đạt tỷ lệ 100%). Nhìn chung công tác tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của các đơn vị được kiểm toán và các bên có liên quan được KTNN khu vực III thực hiện cơ bản kịp thời đúng quy định. 

Công tác tổ chức cán bộ: Năm 2016, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành Quyết định giao Quyền Kiểm toán trưởng KTNN khu vực III; điều động, bổ nhiệm 01 Phó Kiểm toán trưởng; tiếp nhận 01 KTV do KTNN điều động từ KTNN khu vực VIII; đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện quy trình bổ nhiệm lại 01 Phó Trưởng phòng; kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đối với 01 Phó Kiểm toán trưởng; giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi cho 01 công chức; 02 công chức nghỉ hưu theo chế độ; 01 công chức chuyển công tác; 02 công chức đã có quyết định nghỉ hưu vào đầu năm 2017. KTNN và KTNN khu vực III đã tổ chức gặp mặt trao Quyết định nghỉ hưu cho 03 công chức. Nâng bậc lương trước thời hạn cho 04 công chức; có 56 công chức được hưởng phụ cấp thâm niên nghề; 15 công chức được nâng bậc lương thường xuyên và vượt khung.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng: Năm 2016, đơn vị đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch; cử người đúng đối tượng, tiêu chuẩn tham dự các lớp học do KTNN tổ chức; đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn mục tiêu, nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện quy trình, chuẩn mực, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm kỹ năng kiểm toán tổng hợp công tác quản lý, điều hành, quyết toán NSNN; kỹ năng kiểm toán tổng hợp thu, chi NSNN; chi đầu tư xây dựng cơ bản. 

Bên cạnh những thành tích đạt được, Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong từng khâu của hoạt động kiểm toán, từ khảo sát lập KHKT; thực hiện kiểm toán; lập, xét duyệt, thẩm định và gửi báo cáo kiểm toán đến kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị và trả lời kiến nghị kiểm toán.

Từ những hạn chế, tồn tại trong công tác chỉ đạo điều hành năm 2016, KTNN khu vực III đã mạnh dạn nhìn nhận; phân tích, đánh giá nguyên nhân, đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

Trong năm 2017, bám sát mục tiêu kiểm toán tổng quát năm 2017 theo định hướng của Tổng Kiểm toán nhà nước. Đơn vị tiếp tục tập trung kiểm toán tất cả các báo cáo quyết toán ngân sách năm 2016 của các tỉnh trên địa bàn để xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán, nhằm phục vụ tốt cho việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2016 của HĐND. Tập trung đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, điều hành ngân sách năm 2016; Đánh giá việc chấp hành các quy định về Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí của các cấp chính quyền địa phương, các đơn vị được kiểm toán. Dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2017 của KTNN khu vực III là 08 cuộc kiểm toán, trong đó có 02 cuộc kiểm toán hoạt động quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp kiến thiết thị chính được lồng ghép vào kiểm toán ngân sách địa phương của 02 tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. 

Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ; sắp xếp, bố trí lại cơ cấu cán bộ cho phù hợp với năng lực và chuyên môn đào tạo; kiện toàn cơ cấu tổ chức cấp phòng, đề xuất bổ sung tăng thêm biên chế, đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, KTV; thực hiện việc rà soát, duy trì, bổ sung và đưa ra khỏi quy hoạch công chức lãnh đạo giai đoạn 2016-2021.

Báo cáo đưa ra 10 nhóm giải pháp để hoàn thành kế hoạch công tác năm 2017 của Đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hoàng Hồng Lạc đồng tình, nhất trí cao với các đánh giá trong dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 của đơn vị; đồng thời biểu dương những thành tích KTNN khu vực III đã đạt được trong năm 2016. Đặc biệt, năm 2016 KTNN khu vực III đã tổ chức thành công Hội thao Truyền thống các KTNN khu vực phía Nam lần thứ IV và hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập đơn vị đã tạo được dấu ấn đậm nét hơn về vị thế của KTNN khu vực được xã hội, trong ngành và địa phương; cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã xây dựng được mối đoàn kết, thể hiện được tính tiên phong gương mẫu; khơi dậy không khí, ý thức và lòng tự hào của tập thể người lao động toàn đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu, KTNN khu vực III tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, luôn quan tâm đến sự đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo, cấp uỷ và tổ chức đoàn thể; tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, đặc biệt là vai trò người đứng đầu; làm tốt công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn bộ máy lãnh đạo các cấp, quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức đổi mới công tác đánh giá công chức và bình xét thi đua; rà soát lại chức năng, nhiệm vụ cấp phòng để bố trí, sắp xếp, điều chuyển phù hợp với năng lực, sở trường của cá nhân; về công tác kiểm toán ngay từ đầu năm đơn vị cần tập trung nguồn lực để xây dựng kế hoạch công tác năm 2017 rõ ràng, khoa học, trong đó chú trọng bố trí hợp lý giữa kế hoạch kiểm toán và kế hoạch đào tạo. Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị và trả lời kiến nghị kiểm toán, KTNN khu vực III cần tăng cường sự phối hợp, tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa đơn vị với các địa phương trên địa bàn.

Thay mặt tập thể người lao động, Quyền Kiểm toán trưởng KTNN khu vực III Lê Quí Hưng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Phó Tổng kiểm toán nhà nước Hoàng Hồng Lạc; đồng thời hứa với lãnh đạo KTNN, tập thể cán bộ công chức và người lao động KTNN khu vực III sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, thách thức quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 được Lãnh đạo KTNN giao./.

Viết Nhãn

Các bài đã đăng