Tin hoạt động
Vụ Tổng hợp tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2017
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 07/01/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Vụ Tổng hợp của KTNN đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2017. Tham dự Hội nghị có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa, đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Vụ Tổng hợp.
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Trình bày báo cáo Tổng kết công tác năm 2016 và chương trình công tác năm 2017, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Nguyễn Minh Giang cho biết, trong năm 2016, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao thường xuyên của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo KTNN, sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực không ngừng của tập thể đơn vị, Vụ Tổng hợp đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao. Nhiều mặt hoạt động đã đạt được những kết quả nổi bật và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành đúng tiến độ Kế hoạch công tác năm 2016 của toàn ngành.
 
Theo ông Minh Giang, sau khi kế hoạch kiểm toán năm 2016 được ban hành, Vụ đã tổ chức xây dựng trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành văn bản hướng dẫn các KTNN chuyên ngành, khu vực xây dựng phương án tổ chức thực hiện kiểm toán năm 2016; thẩm định, tổng hợp trình Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định ban hành Phương án tổ chức thực hiện kiểm toán năm 2016 của các KTNN chuyên ngành và khu vực. Đây là căn cứ quan trọng giúp các đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm toán chủ động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giảm thiểu thời gian và nhân lực trong triển khai và thông báo kết quả kiểm toán, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của hoạt động kiểm toán đến hoạt động của đơn vị được kiểm toán.
 
Đặc biệt, trong năm 2016, Vụ Tổng hợp đã chủ trì thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2014 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tổ chức tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2015 của KTNN làm căn cứ lập Báo cáo kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2014 và Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2015 trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành, gửi đại biểu Quốc hội và trình bày trước Quốc hội lần đầu tiên. Đồng thời, thực hiện quy định tại Luật KTNN 2015, theo chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước, trong thời gian rất ngắn, Vụ Tổng hợp đã phối hợp với KTNN chuyên ngành II, III và KTNN khu vực I tổ chức nghiên cứu, xây dựng Báo cáo ý kiến của KTNN về dự thảo NSNN và phương án phân bổ NSTW năm 2017, đảm bảo kịp thời, chất lượng trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành gửi đại biểu Quốc hội làm tài liệu để Quốc hội xem xét, quyết định dự toán NSNN và phương án phân bổ NSTW năm 2017.
 
 Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Nguyễn Minh Giang trình bày Báo cáo tại Hội nghị
 
Ông Nguyễn Minh Giang cho biết, tính đến ngày 31/12/2016, Vụ Tổng hợp đã  hoàn thành việc thẩm định và trình Lãnh đạo KTNN tổ chức xét duyệt 220/222 kế hoạch kiểm toán, 255/269 dự thảo báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2016; làm thủ tục trình Lãnh đạo KTNN ký phát hành 170 báo cáo kiểm toán theo quy định của KTNN và đã được Lãnh đạo KTNN ký phát hành 158 báo cáo kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2016. Thông qua công tác thẩm định kế hoạch kiểm toán, báo cáo kiểm toán, Vụ đã đóng góp được nhiều ý kiến để đơn vị hoàn thiện kế hoạch kiểm toán, báo cáo kiểm toán trước khi ban hành. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng KHKT và BCKT, đặc biệt là việc đảm bảo các mục tiêu, nội dung, trọng yếu kiểm toán của cuộc kiểm toán phù hợp với các thông tin đã thu thập; các hướng dẫn, định hướng của ngành và đặc thù của đơn vị được kiểm toán; đảm bảo các kết luận, kiến nghị kiểm toán có đầy đủ bằng chứng kiểm toán, phù hợp với các phát hiện kiểm toán và có tính khả thi cao.
 
Công tác theo dõi tiến độ, tổng hợp kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán được Vụ Tổng hợp tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục, đảm bảo cung cấp kịp thời thông tin cho Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm toán và thông báo công khai tại các hội nghị giao ban hàng tháng của ngành. Đồng thời làm căn cứ lập các báo cáo để gửi các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.
 
Trong năm, Vụ Tổng hợp chủ trì, phối hợp với Vụ Chế độ & Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Pháp chế và các KTNN chuyên ngành, khu vực tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước hoàn thành trên 100 văn bản trả lời các đơn vị được kiểm toán; tham mưu trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định cung cấp 13 bộ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phục vụ điều tra, kiểm tra giám sát; làm thủ tục chuyển 03 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua kết quả kiểm toán năm 2016 cho cơ quan điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật; tiếp nhận kết quả điều tra 01 vụ việc từ cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an; tổng hợp, báo cáo định kỳ về công tác phòng chống tham nhũng của KTNN; chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành hoàn thành các báo cáo đột xuất về công tác phòng chống tham nhũng.
 
Trong công tác kiểm toán, năm 2016, Vụ Tổng hợp được giao chủ trì tổ chức 04 cuộc kiểm toán gồm 02 cuộc kiểm toán hoạt động, 01 cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, 01 cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán Ngân sách nhà nước tại Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch & Đầu tư. Đến ngày 31/12/2016, Vụ đã hoàn thành 3/4 cuộc kiểm toán theo đúng kế hoạch. Các cuộc kiểm toán hoạt động được thực hiện bài bản hơn, với nhiều đổi mới. Kết quả kiểm toán đã chỉ ra nhiều bất cập, hạn chế trong hoạt động quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán.
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Năm 2017, trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2016, mục tiêu tổng quát năm 2017 của KTNN, Vụ Tổng hợp xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức cán bộ, công tác chuyên môn và công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức. Trong đó nhấn mạnh, Vụ sẽ tiếp tục phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu giúp Tổng Kiểm toán nhà nước củng cố tổ chức, kiện toàn bộ máy hoạt động của Vụ, nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ công chức, đặc biệt là về năng lực chuyên môn; Chủ trì phối hợp với các KTNN khu vực, KTNN chuyên ngành xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2018...; Lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2016, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2015; Tham mưu giúp Tổng Kiểm toán nhà nước chuẩn bị ý kiến của KTNN về dự toán NSNN và phương án phân bổ NSTW năm 2018; Tham mưu giúp Tổng Kiểm toán nhà nước trong quản lý, điều hành thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2017...; Hoàn thành tốt công tác kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2015 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các nhiệm vụ kiểm toán khác được Tổng Kiểm toán nhà nước giao...
 
Tại Hội nghị, đại diện một số đơn vị trực thuộc KTNN đều bày tỏ nhất trí cao với dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2016 và chương trình công tác năm 2017. Cảm ơn sự phối hợp công tác chặt chẽ của Vụ Tổng hợp với các đơn vị trong thời gian qua, các đại biểu bày tỏ mong muốn trong năm 2017, công tác phối hợp giữa Vụ Tổng hợp các đơn vị sẽ tiếp tục phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa thay mặt Ban cán sự Đảng KTNN biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng của Vụ Tổng hợp trong quá trình triển khai công tác năm 2016. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị trong năm 2017, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đã đưa ra một số định hướng, giải pháp đề nghị Vụ cần tập trung thực hiện trên một số mặt công tác như: hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm toán; hướng dẫn mục tiêu, nội dung, định hướng kiểm toán; thẩm định ban hành quyết định kế hoạch kiểm toán của từng cuộc kiểm toán; thẩm định phát hành báo cáo từng cuộc kiểm toán; tổ chức cho ý kiến về dự toán NSNN hàng năm; tổ chức trả lời các khiếu nại kiểm toán và hồ sơ để gửi các cơ quan theo yêu cầu; tổ chức kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán...
 
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cũng đề nghị Vụ tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức các phòng, đồng thời chủ động đề xuất nhân sự của Vụ tham gia các Đoàn kiểm toán. Trong đó, đặc biệt ưu tiên cho nhân sự của phòng Kiểm toán hoạt động để giúp các Kiểm toán viên được cọ xát với thực tiễn, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn...
 
Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Đào Văn Dũng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa
 
Thay mặt đơn vị, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Đào Văn Dũng, cảm ơn và tiếp thu nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa. Ông Đào Văn Dũng khẳng định: tập thể cán bộ, công chức và người lao động của Vụ Tổng hợp không ngừng nỗ lực, sẽ bám sát những ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017./.
 
M. Thúy


Các bài đã đăng