Tin hoạt động
KTNN khu vực V tổ chức khóa tập huấn về kiểm toán hoạt động
(kiemtoannn.gov.vn) - Được sự phê duyệt của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước (KTNN) và tài trợ của Quỹ kiểm toán toàn diện Canada (CCAF), KTNN khu vực V tổ chức khóa tập huấn “Những kiến thức căn bản về kiểm toán hoạt động” từ ngày 05/12 đến 09/12/2016 cho 30 công chức, Kiểm toán viên thuộc đơn vị .
Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V Trịnh Minh Quan phát biểu khai giảng lớp tập huấn
 
Giảng viên của khóa đào tạo là ông Hoa Quách – Chuyên gia của CCAF, ông Cao Tấn Dương – Học viên CCAF khóa 2008-2009 và bà Phạm Nguyễn Liên Hương- Học viên CCAF khóa 2009-2010.
 
Trong thời gian 05 ngày, các học viên tham gia khóa tập huấn sẽ được cập nhật, chia sẻ những kiến thức cơ bản và cần thiết để triển khai các cuộc kiểm toán hoạt động (KTHĐ). Theo đó, các học viên sẽ được trao đổi các kiến thức tổng quan về KTHĐ; Các bước về Lập kế hoạch kiểm toán như: Lập kế hoạch chiến lược, khảo sát, thu thập thông tin, các công cụ của thu thập thông tin, xác định trọng yếu, đánh giá rủi ro, mục tiêu, phạm vi kiểm toán, tiêu chí kiểm toán, kế hoạch thu thập bằng chứng, chương trình kiểm toán và kế hoạch kiểm toán chi tiết.
 
Khóa tập huấn cũng cung cấp cho các học viên kiến thức về Thu thập và phân tích bằng chứng trong giai đoạn thực hiện kiểm toán bao gồm: Tính đầy đủ, phù hợp của bằng chứng và quy trình thu thập bằng chứng; Các loại bằng chứng kiểm toán; Đánh giá mức độ quan trọng của các loại bằng chứng kiểm toán; Phương pháp thu thập bằng chứng; Chọn mẫu; Phân tích bằng chứng kiểm toán (định lượng và định tính); Phân tích nguyên nhân cốt lõi; Quan sát/Phát hiện kiểm toán; Hồ sơ thu thập bằng chứng.
 
Tại khóa tập huấn, các học viên được chia sẻ các nội dung liên quan đến việc: Theo dõi thực hiện kiến nghị trong KTHĐ; Kiểm soát và đảm bảo chất lượng kiểm toán và Lập báo cáo kiểm toán…
 
Xen giữa các phần cập nhật kiến thức, các học viên sẽ được làm các bài tập để thực hành các kiến thức liên quan đến những chủ đề kiểm toán mà KTNN khu vực V đang quan tâm như: Kiểm toán hoạt động quản lý, sử dụng ngân sách huyện; kiểm toán dự án đầu tư theo hình thức BOT./.
 
Đỗ Trí – KTNN KV V
Các bài đã đăng