Tin hoạt động
Đánh giá hoạt động khoa học năm 2016 của KTNN
(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều 01/12/2016, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng khoa học KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên, thường trực Hội đồng khoa học đã họp để đánh giá về kết quả hoạt động khoa học năm 2016.
Toàn cảnh buổi họp
 
Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng khoa học – Trường Đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán (Trường), trong năm 2016, Trường đã triển khai xây dựng Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của KTNN và đã gửi xin ý kiến Vụ Tổ chức – Cán bộ, Vụ Pháp chế để hoàn thiện trước khi trình xin ý kiến thành viên Hội đồng khoa học KTNN và Lãnh đạo KTNN. Quy chế làm rõ trách nhiệm của Hội đồng khoa học KTNN, Vụ Tổ chức – Cán bộ, Trường và trách nhiệm của các đơn vị thực hiện nhiệm nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài cũng như quy định rõ tiêu chuẩn đối với chủ nhiệm đề tài, các tiêu chí xác định đề tài…
 
Về tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp Bộ và cấp cơ sở chuyển tiếp từ năm trước: Nghiệm thu 7/8 đề tài NCKH cấp Bộ năm 2014; Thẩm định được 8/8 đề tài cấp bộ năm 2015, nghiệm thu được 10/13 đề tại NCKH cấp cơ sở năm 2015…
 
Văn phòng Hội đồng khoa học cũng đã tổ chức việc triển khai xét duyệt đề cương, thuyết minh của 8 đề tài NCKH cấp Bộ và 17 đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2016. Hội đồng tư vấn cũng đã tổ chức xét chọn các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tự túc kinh phí năm 2017 gồm: 34 nhiệm vụ đăng ký và 17 nhiệm vụ xét chọn…
 
Tại cuộc họp, các thành viên thường trực Hội đồng khoa học đã tập trung, thảo luận về các kết quả đạt được trong hoạt động khoa học năm 2016. Các ý kiến tập trung thảo luận, cho ý kiến về tên gọi, tính cấp thiết của một số đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp cơ sở năm 2016. Đa số các ý kiến đều đồng ý với đề xuất của các tổ thẩm định. Theo đó, đối với 08 đề tài cấp bộ sẽ đề nghị đổi tên 4/8 đề tài; Xem xét tính khả thi trong việc tổ chức nghiên cứu của 02 đề tài do có sự trùng lắp với các đề tài đã nghiên cứu trước đây. Đối với 17 đề tài NCKH cấp cơ sở, đề nghị đổi tên 07/17 đề tài; xem xét lại đối tượng, phạm vi và tên đề tài của 03/17 đề tài. Các thành viên thường trực Hội đồng khoa học cũng nhấn mạnh rằng, trong quá trình nghiên cứu, các Ban chủ nhiệm đề tài bên cạnh việc tiếp thu những kiến thức, đề tài đã nghiên cứu, cần bổ sung những nội dung cập nhật với tình hình mới để có đánh giá độc lập.
 
Về việc xây dựng báo cáo công tác khoa học năm 2016, các thành viên thường trực Hội đồng khoa học yêu cầu cơ quan soạn thảo trên cơ sở đối chiếu với các nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2016 để có các đánh giá đầy đủ, thẳng thắn để xây dựng được báo cáo cáo hiệu quả.
 
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên yêu cầu, các kết quả trong báo cáo khoa học 2016 cần lượng hóa được kết quả cụ thể trên tất cả các mặt: Xây dựng quy chế tổ chức, và quản lý khoa học; Việc tổ chức thực hiện các nghiên cứu khoa học; Ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Báo cáo cũng cần phân tích rõ những tồn tại, hạn chế của hoạt động khoa học năm 2016; Các định hướng, kế hoạch và giải pháp triển khai của hoạt động khoa học năm 2017. “Dự thảo báo cáo khoa học năm 2016 cần sớm hoàn thiện trong ngay đầu tháng 12, gửi thường trực Hội đồng khoa học cho ý kiến” - Chủ tịch Hội đồng khoa học KTNN Đoàn Xuân Tiên yêu cầu./.
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng