Văn bản dự thảo lấy ý kiến: Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán
Tên văn bản: Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán
Loại văn bản: Văn bản dự thảo
Ngày lấy ý kiến: 07/09/2016
Ngày hết hạn ý kiến: 07/11/2016
Ghi chú: Lấy ý kiến tham gia xây dựng Dự thảo Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán - Địa chỉ nhận ý kiến tham gia: kehoachtonghopktnn@gmail.com - Thời gian lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày 07/09/2016
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản